De Zomertuinen

 Uw ondertitel

Verslagen van de vergaderingen bestuur met activiteitencommissie worden regelmatig gepubliceerd in deze rubriek. Bezien wordt in welke vorm de voorkeur heeft te weten; ten behoeve van desktop, tablet of telefoon. De keuze zal worden bepaald door het gebruik.

  • Verslag Bewonersvereniging 20-9-2023-1
  • Verslag Bewonersvereniging 20-9-2023-2
  • Verslag Bewonersvereniging 20-9-2023-3
  • Verslag Bewonersvereniging 20-9-2023-4

--------------------------------------------------Verslag van de vergadering Bewonersvereniging
De Zomertuinen gehouden op woensdag 3-5-2023.

Aanwezig waren:
Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok, Hennie Fonville, Anne Korf, Cor v/d Wiel, Piet Rooimans en Riet Orth. Namens Magnolia:
Harry Vonk. Namens Woonbron: Ronald Looijestijn.
Opening vergadering;
Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom.
Mededelingen;
Vanuit de Gemeente zijn de belangrijkste mededelingen over de voorgang van het nieuwbouwproject Rederij direct in de havenkom van Spijkenisse en zes imposante woontorens met garage ruimtes aan de boulevard (project het Waterfront). Ook het bouwen van een nieuwe lagere school aan de Hongerlandsedijk waar m.i.v. het
nieuwe schooljaar 2025; 700 leerlingen worden geplaatst.
Daarnaast is er verwarring over de ontsluiting van een sportschool en een tuincentrum gelegen aan de Korte Schenkeldijk. Het gaat erom of het verkeer via de rotonde Zomertuinen of via de rotonde Joke Smitlaan wordt aan- en afgevoerd.

Boekenkastje:
Aan Arthur zijn vragen gesteld over het beheer daarvan. Het kastje staat overvol en er zouden boeken instaan die nooit zijn uitgeleend. Daardoor kunnen er geen nieuwe boeken worden bijgeplaatst. Na discussie wordt besloten of d.m.v. een foto bezien kan worden of dit werkelijk het geval is. Arthur oppert om dan deze boeken te wisselen met de boeken welke in de boekenkast van de Brasserie staan. Ben heeft foto’s gemaakt. Indien een te groot aanbod dan geeft de opslagruimte van de bewoners-vereniging wellicht een mogelijkheid tot tijdelijke opslag.
Padelbanen;
Hans Speksnijder houdt Bougainville, Magnolia en de Bewonersvereniging over de ontwikkelingen op de hoogte. De VvE’s verspreiden deze informatie onder de bewoners. Voor de Hurthstraat geldt dit niet, door problemen met de site is die weg mo- menteel niet mogelijk. Ben zal zijn laatste verslag aan Cor mailen, voor eventuele plaatsing op hun mededelingenbord. Het ziet er naar uit dat de Gemeente vergun-ning zal verstrekken tot realisering van deze banen.
Burendag;
Op 23 september 2023 is er weer een burendag. Onze vereniging gaat daar weer aan meedoen. Volgende vergadering moeten we een plan maken, zodat Arthur in juni een aanvraag kan indienen bij het Oranje Fonds. Na overleg besluit de vergadering dat Arthur het verzoek in juni kan indienen met de gebruikelijke opschoonactivi-teiten.
Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen;
De bewonersvereniging heeft van de Gemeente daarover informatie verkregen. Deze wet is per 11 november 2020 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Door deze wet
worden bestuurders van verenigingen en stichtingen gelijkgesteld met bestuurders van N.V.’s en B.V,’s. Dit betekent dat onze statuten binnen vijf jaar aangepast moeten worden. Voor 2023 is een deel van het subsidiebedrag daarvoor gereserveerd.

Bevrijdingsdag.
De vergadering stelt voor om bij Inez na te vragen of 5 mei tot de mogelijkheden behoort. Het moet dan toch een brunch zijn, die gehouden wordt van 11.00 tot 14.00 uur. Arthur zal Inez daarover mailen. Gebleken is dat er geen mogelijkheden zijn om
op een doordeweekse dag een brunch te organiseren, wel op de zaterdag of zondag. De vergadering stelt dat de zaterdagen of zondagen niet voor de vereniging geschikt zijn.

BBQ.
Eerst moet de geplande datum worden besproken met de Brasserie. Indien akkoord dan zal Arthur de tent bij de Gemeente reserveren. Invulling en uitvoering wordt besproken op de volgende vergadering. Planning is; 19 augustus 2023. De Brasserie
en de slager zijn beschikbaar. Arthur heeft de tent gereserveerd.

Ledenvergadering;
In het vorige verslag is vermeld dat er de afgelopen twee jaar geen ledenvergadering is gehouden. Dit is onjuist op 19 augustus 2021 zijn de jaarstukken over 2019 en 2020 goedgekeurd. Echter opkomst is er nauwelijks. Leden vinden dat voor de jaarlijkse contributie
( € 1,- per jaar) door het bestuur en activiteitencommissie prima
werk wordt verricht en om daarover te vergaderen not done is. Het bestuur heeft destijds besloten dat een vergadering uitgeschreven moet worden volgens het reglement. Om dit praktisch op te lossen wordt de vergadering gelijktijdig gehouden met de bestuursvergadering en oproeping daarvoor vindt plaats via de site van de vereniging. Volgend jaar gaan we deze procedure wederom volgen. Arthur legt wel verantwoording af aan de Gemeente hoe het verleende subsidiebedrag werd besteed. Piet Rooimans en Cor van der Wiel zullen de kas bij Anne controleren.
De kascommissie
heeft zijn werk gedaan en stelt voor het bestuur te dechargeren.

Jeu de Boules;
Enkele leden hebben gevraagd deze activiteit weer op te starten. Na discussie wordt besloten daar gevolg aan te geven begin mei. Gedacht wordt aan een in gebruik name met een opening(s)(wedstrijd) op een middag, onder het genot van een hapje
en een drankje. Bezien kan dan worden of er inderdaad interesse is en op welke dag. De geïnteresseerde leden kunnen dan zelfstandig hun spelletje met elkaar gaan spelen. Arthur heeft vernomen dat Marijke ook dergelijke plannen heeft. De andere leden is dat niet bekend. Arthur zal navraag doen bij Marijke en haar informeren dat
wij op 14 juni as. om 14.00 uur de baan in gebruik willen nemen.

Openstaande vragen Woonbron:
Onkruid bestrijding
Harry geeft aan dat onkruid verwijdering beter kan worden bestreden indien aan de vereniging een bestrijdingsmiddel wordt verstrekt. Ronald bericht dat Woonbron zelf geen bestrijdingsmiddelen aanschaft. Een oplossing zou kunnen zijn dat er een budget wordt verstrekt ter aanschaffing door de vereniging zelf. Harry begroot de kosten daarvoor op € 200,- per jaar. Ronald zal het intern bespreken. Woonbron heeft toe- stemming verleend. Nadere uitwerking zal de volgende vergadering plaats vinden.
Inmiddels heeft Ronald bij Cor een onkruid bestrijdingsmiddel afgegeven. Het betreft het middel Roundup voor 50m2. Dit middel is kant en klaar voor gebruik (verdund) en bij lange na niet genoeg voor het gebruik in de Zomertuinen rondom de gebouwen en op het parkeerdek.
Het bestrijdingsmiddel Ultima (onverdund) voor 525m2 kost € 60,-welke Magnolia gebruikt, zou een betere optie zijn binnen het toegezegde budget van € 200,-.
Harry geeft aan Ronald toelichting over het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel op de Zomertuinen en de verdeling daarvan tussen de complexen Magnolia, Bougainville en Hurthstraat. Ronald zal bezien op welke wijze dit nog aangevuld kan worden. Een budget kan daarvoor niet worden verleend.

Verzakkingen bestrating.
Aan de achterzijde van Magnolia loopt een voetpad naar de (grote) parkeerplaats. Dit pad is ernstig verzakt o.a. door ondergravingen van mollen. Gebruikers daarvan zou- den kunnen struikelen. Ter voorkoming van schadeclaims meldt de bewonersvereni-
ging deze gevaarlijke situaties via dit verslag. Ronald heeft opdracht gegeven tot herstel van de bestrating.
Parkeeroverlast.
Door bewoners en bezoekers wordt er in de Thetfordstraat verkeerd geparkeerd en geparkeerd op plaatsen waar het niet is toegestaan. Dit geldt voor de parkeerplaatsen bestemd voor bezoekers van de verloskunde en de parkeerplaatsen bestemd voor invaliden. Ook wordt er geparkeerd op de doorgang naar de wooncomplexen naar Magnolia en Bougainville toe, welke vrijgehouden moet worden voor hulpdiensten.

Woonbron wordt verzocht om een strenger handhavingsbeleid te voeren en wederom het initiatief te nemen om op haar eigen terrein een verkeersbesluit in de Zomertuinen te realiseren via Burgemeester en wethouders van de Gemeente Nisse-
waard. Zodat opgetreden kan worden tegen notoire overtreders. Zie link: Verkeersbesluit - Wikipedia
Harry overhandigt Ronald een voorbeeld van een door hem opgesteld schrijven welke namens Woonbron in de brievenbussen van de bewoners zou kunnen worden gedaan. Arthur is daar als bestuurder van de bewonersvereniging terughoudender in,
maar laat het initiatief aan Woonbron over of zij op die wijze daaraan uitvoering willen geven.
Verzoek aan de VvE’s .
De bewonersvereniging zal aan de VvE’s een verzoek richten om via hun Nieuwsbrieven aandacht te vragen voor het foutief parkeren. Bougainville heeft in het verleden dit overigens ook gedaan via hun Nieuwsbrief. Maar herhaling is gewenst i.v.m. nieuwe bewoners in de appartementen. Wellicht kan worden vermeld dat de bewonersvereniging zal aandringen op strengere maatregels en bij niet naleving als uiterste middel het toepassen van de wegsleepregeling. Bougainville heeft in haar Nieuwsbrief daaraan gevolg gegeven. Het wachten is op de Nieuwsbrief van Magnolia.
Verlichting Zomertuinen.Bewoners hebben geconstateerd dat de verlichting niet gelijktijdig aan- en uitgaat met de openbare straatverlichting van de Gemeente. Ronald zal navraag doen. Bomen Bouwlocatie Oleander.
Een bewoner van Magnolia maakt zich zorgen over de bomen die groeien op de plaats waar de toekomstige rioolafvoer van Oleander loopt. De vergadering veronderstelt dat de zorgen wat overtrokken lijken. Arthur stuurt de mail door naar Ronald.

Onderhoud parkeerdek.
Bewoners hadden schriftelijke vragen gesteld aan Woonbron over onderhoud van het parkeerdek. Woonbron had daar schriftelijk op geantwoord dat dit voor rekening kwam van de VvE Parkeren. Inmiddels is men daarop teruggekomen, blijkbaar was
men niet op de hoogte van de in het verleden vastgelegde afspraken. Ronald is hier- mee wel bekend. Het schoonhouden van het beton boven de inrit van de garage dat valt wel onder de verantwoordelijkheid van de VvE. Bij hevige regenval ontstaan er plassen op het dek door verstoppingen in de afvoergoten en straatkolken. Bladeraval is daarvan de grootste oorzaak, oplossing zou zijn putdeksels met kleinere openingen. Er is eerder onderzoek naar gedaan, echter resultaten zijn nimmer bekend gemaakt.

Volgende vergadering.
De volgende vergadering wordt gehouden 19 juli 2023 aanvang 10.00 uur en het verzoek aan Ronald om 11.00 uur aan te sluiten.