Bewonersvereniging De Zomertuinen

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 29-6-2022.

 

 

Aanwezig waren:

Namens Bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok, Joost Deijkers, Hennie Fonville, Anne Korf en Piet Rooimans. Namens Magnolia: Harry Vonk.
Afwezig zonder kennisgeving: Riet Orth

Afwezig met kennisgeving: Dick Schouten
Afwezig met kennisgeving (via Anne): Ronald Looijestijn (Woonbron).

 

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom.

 

 

Mededelingen;

Harry Vonk komt voortaan als vertegenwoordiger van Magnolia onze vergaderingen bijwonen. Arthur heet hem hartelijk welkom.

Joost maakt kenbaar dat hij niet langer deel uit wil maken van de activiteitencommissie. Ook de treedt hij uit de leefbaarheidscommissie van de VvE Bougainville. Arthur dankt hem voor zijn inzet de afgelopen 10 jaar.

Arthur heeft e-herkenning voor onze vereniging aangevraagd. Via de aan hem toegekende autorisatie heeft hij verantwoording afgelegd van de bestede subsidiebedragen over het afgelopen jaar. Door hem is voor 2023 eveneens via dit systeem subsidie aangevraagd. De Gemeente zal eind van het jaar uitsluitsel geven over de door hem ingediende stukken. Arthur heeft de jaarcijfers 2021 opgesteld en gedeeld met het bestuur. Er resteert een positief resultaat en daarnaast zijn er bedragen gereserveerd voor 12,5 jarig bestaan in 2023 (27 maart) en aanpassing van de statuten (WBTR).

 

 

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen.

De bewonersvereniging heeft van de Gemeente daarover informatie verkregen. Deze wet is per 11 november 2020 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Door deze wet worden bestuurders van vereni- gingen en stichtingen gelijkgesteld met bestuurders van N.V.’s en B.V,’s. Dit betekent dat onze statuten binnen vijf jaar aangepast moeten worden. Voor 2022 is een deel van het subsidiebedrag daarvoor gereserveerd.

 

 

Platform overleg.

Arthur doet verslag van de ontwikkelingen die zich voordoen tijdens dit overleg. Na verkoop van de boerderij Rayon Oost, worden deze verga- deringen gehouden op de locatie Voorweg 11 te Spijkenisse. Door de vele wisselende samenstellingen van de deelnemers, is het overleg wat in het slop geraakt. De secretaris en de Gemeente zullen zich inspannen het overleg weer een impuls te geven. Tussentijds wordt erop gewezen dat klachten/meldingen over de openbare ruimte in de breedste zin des woord (afval, snoeien van groen, gevaarlijke situaties, overlast ed.) via de site gemeld kunnen worden. Alle meldingen gedaan door bewoners via https://www.nissewaard.nl/home.htm (Mijn melding - Melding openbare ruimte : Nissewaard) zorgen ervoor dat de Gemeente veilig en leefbaar blijft.

 

 

Burendag.

Deze is op 24 september 2022. Arthur heeft de bewonersactiviteit reeds aangemeld. We gaan dit jaar een boombank en plantenzuil aankopen en plaatsen op het parkeerdek en de omgeving onderhouden.

 

 

BBQ.

Deze is definitief vastgesteld op 20 Augustus 2022. Door het bestuur is onderhandeld met de Brasserie over het gebruik van hun ruimte en dat is toegestaan. De drankjes en de salade nemen we af van de Brasserie. Slager Molendijk verzorgt het vlees voor de BBQ. Wij moeten wel de helpende hand bieden. In de week voorafgaand aan de BBQ geven we het aantal deelnemers door aan de Brasserie en Slager.

De vergadering besluit aan de deelnemers een bijdrage van € 10,- te vragen p.p. De consumptiebonnen zijn verkrijgbaar bij Anne voor € 1,25 per consumptie. Deelname is enkel mogelijk indien vooraf wordt betaald. Arthur maakt de flyer.

 

 

Ploggen.

Op 19 maart jl., was de landelijke opschoon dag. Via de site zijn duurzame materialen te koop bijvoorbeeld grijpers, handiloops, afvalzakken ed. Deze materialen kunnen van het subsidiegeld worden aangeschaft. Wellicht een idee, omdat wij onze woonomgeving schoon en netjes willen houden.

Ronald geeft aan dat Woonbron mogelijk daarin met materiaal kan bijdragen. Inmiddels heeft Ronald gezorgd voor 4 grijpers voor gebruik. Over aanschaf van handiloops moet nog door ons een besluit worden genomen.

 

 

Klachten.

Koos Schiereck heeft klachten geuit dat tot diep in de nacht er jongelui zitten op de bankjes van het voormalig speeltuintje. Arthur heeft hem verwezen naar de klachtensite van de Gemeente.
Ben Rewinkel heeft last van loslopende en poepende honden op het grasveld onder zijn balkon. Hij vraagt om verboden bordjes voor honden. Aanvankelijk heeft Arthur toegezegd dit na te vragen op het (platform) overleg.

Bij navraag is hem verteld:

 • Dat binnen de bebouwde kom een aanlijn en opruimplicht geldt,

  tenzij anders is aangegeven.

 • Op speelplekken en sportveldjes geldt een hondenverbod.

 • Bij aangewezen uitlaadstroken en uitrenvelden geldt geen

  opruimplicht.
  De gemeente plaatst geen bordjes.
  Klachten over loslopende honden of opruimplicht kunnen via de site van de Gemeente worden gemeld (melding wordt uitgezet naar BOA).

  Voor de ingang van Magnolia houden zich soms jongeren baldadig op (spring van/op/via bankjes en de bakken rondom het grasveld). Hoewel dit Woonbron terrein is, heeft het een openbaar karakter. Ook daarvoor kan via de site melding worden gemaakt.

  In alle gevallen geldt; is de melding acuut en moet er ingegrepen worden dan is melding via 112 de aangewezen weg.

   

 • Woonbron

  Door afwezigheid van Ronald kunnen de afgelopen zaken niet besproken worden. Geconstateerd is dat verzakte bestrating (deels) is hersteld. Ook de rioolkolken zijn gereinigd.

  Nog niet is gebeurd:
  Het schoonmaken van de afvoergoten op het parkeerdek.

  Ook zijn er klachten over het welige onkruid wat op het parkeerdek groeit. Anne maakt er foto’s van en appt deze naar Ronald.

  Ook aan de achterzijde van de Garage (zijde speeltuintje en de strook tussen Bougainville en Magnolia) ziet er onverzorgd uit. (Volgens het kadaster is Woonbron eigenaar).

Mogelijk dat enkele vrijwilligers gevonden kunnen worden om de strook tussen Bougainville en Magnolia bij te houden. Eerst moet deze dan onkruidvrij worden gemaakt door Woonbron.
Om dit onkruidvrij te houden dient Woonbron een verdelgingsmiddel te bekostigen c.q. verstrekken.

 

Rondvraag:

Er zijn geen vragen.

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er nog een nieuwe datum vastgesteld namelijk 8 september 2022 om 10.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op woensdag 19-8-2021.

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Anne Korf, Riet Orth, Ben de Blok, Joost Deijkers, Hennie Fonville en Piet Rooimans.

Afwezig met kennisgeving: Dick Schouten en Ramon Kasi.


Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. 

Op de voorafgaande algemene ledenvergadering zijn Hennie Fonville en Piet Rooimans benoemd tot leden van de activiteitencommissie.

Arthur heet beiden heren van harte welkom zij zullen voortaan aansluiten bij de vergaderingen.


Mededelingen;

Alle activiteiten zijn tot op heden komen te vervallen, met uitzondering van NL Doet en Burendag (2021). Het bestuur heeft het voornemen om een deel van het door de Gemeente verstrekte subsidiegeld te reserveren voor te maken notariskosten i.v.m. statutenwijziging t.b.v. de wet bestuur toezicht rechtspersonen.


Burendag.  

Deze wordt gehouden op 25 september 2021. Arthur heeft onze Burendag activiteit aangemeld bij het Oranjefonds. Daarnaast is om een financiële bijdrage verzocht. Het Oranjefonds heeft het project goedgekeurd. Het project bestaat uit het zelf vervaardigen van een minibieb, het opknappen (beitsen) van bankjes en het schoonmaken en onkruidvrij maken van de omgeving. De vergadering gaat (na overleg over plaatsbepaling in de Garage) daarmee akkoord. Piet en Hennie vervaardigen en plaatsen de minibieb. Zodra een tekening beschikbaar is, zal Arthur contact opnemen het bestuur van Parkeren, om hun mondelinge toestemming, schriftelijk te bekrachtigen.


BBQ.  

De vergadering komt tot de conclusie dat dit jaar geen BBQ kan worden gehouden. De huidige coronaregels geven Argos niet de mogelijkheid de Brasserie aan ons beschikbaar te stellen.

Overige Activiteiten.

In de maanden juli en augustus zijn door Marijke Luhrman (Argos) een viertal activiteiten georganiseerd. Vooraf aanmelding is verplicht i.v.m. een beperkt aantal plaatsen. De bewonersvereniging kan nog niet zelfstandig in de Brasserie eigen activiteiten organiseren. Er is nauw contact tussen Riet en Inez van de Brasserie. De vergadering spreekt de hoop uit, dat bij versoepeling van de coronamaatregelingen daarmee kan worden gestart.


Besteding subsidiegelden.

Dit jaar is nog geen beroep gedaan op de ontvangen subsidie. De enige gehouden activiteit was bij NLDoet. De daarvoor gemaakte kosten werden volledig vergoed door het Oranjefonds en de Woonbron. Arthur roept de vergadering op om na te denken welke manier de ontvangen subsidiegelden zouden kunnen worden besteed. Tijdens de vergadering worden diverse zinvolle suggesties gedaan. De besluitvorming daarover vindt plaats op de volgende vergadering (oktober).


Woonbron.

In coronatijd is regelmatig overleg geweest met Ramon over diverse lopende en nieuw gemelde zaken in de Zomertuinen. Ramon is i.v.m. vakantie afwezig. 

Ergernis is er over de bladeren voor de ingang parkeerdek. Arthur zal Inez daarover mailen (met foto’s).

Voor Ramon blijft een punt van aandacht: de regenwater afvoer op het parkeerdek. De afvoergoten en kolken zijn vervuild met aarde, onkruid en bladeren. Bij hevige regenval ontstaan er grote plassen (ook eerder is daar melding van gemaakt) met de herfst in het vooruitzicht, is actie gewenst.


Rondvraag:

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er nog geen nieuwe datum vastgesteld, maar deze wordt via mail bekend gemaakt.

 

 


 

Notulen van de Jaarvergadering van de Bewonersvereniging De Zomertuinen gehouden op donderdag 19-08-2021

1. Opening vergadering.

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. Door de coronamaatregelen waren er eerder geen jaarvergaderingen mogelijk.

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

 

Er zijn geen ingekomen stukken. Medegedeeld wordt dat onze statuten binnen vijf jaar moeten voldoen aan de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen.

 

3. Vaststellen notulen d.d. 17 juli 2019.

 

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

 

4. Bespreking en vast vaststelling

  jaarrekeningen 2019 en 2020.

 

De voorzitter geeft een toelichting op de financiële jaarverslagen over 2019 en 2020.

Deze jaarrekeningen over 2019 en 2020 zijn eerder door het bestuur vastgesteld.

De kascommissie heeft alle boeken en bescheiden gecontroleerd en een positief advies gegeven.

Er worden geen vragen gesteld. De vergadering volgt het advies van de kascommissie en stelt unaniem de jaarrekeningen 2019 en 2020 definitief vast.

 5. Decharge verlenen Bestuur.

 

Nadat de Jaarrekeningen zijn goedgekeurd, besluit de vergadering het Bestuur decharge te verlenen.

 

6. Vaststellen van de Jaarlijkse bijdrage.

 

Nu er tijdens de beperkende coronamaatregels geen activiteiten kunnen worden georganiseerd, stelt de voorzitter voor, om de jaarlijkse bijdrage van € 1,- per persoon te continueren. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.

 

7. Benoeming commissies.


De leden van de kascommissie stellen zich herkiesbaar. De vergadering besluit unaniem dat de heren Schouten en Deijkers worden hernoemd als kascommissie lid.

De heren Rooimans en Fonville hebben zich kandidaat gesteld als lid van de activiteitencommissie. Het bestuur steunt van harte deze kandidaatstelling. De vergadering besluit unaniem dat de heren Rooimans en Fonville worden benoemd als leden van de activiteitencommissie.

 

8. Behandeling activiteitenprogramma. 

De vergadering bespreekt de mogelijkheden. De vergadering spreekt de wens uit, dat vanaf november het wekelijks programma kan worden uitgevoerd.

9. Informatievoorziening website.

De leden worden via de website op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen en over alle activiteiten die plaats vinden in De Zomertuinen.

 

10. Rondvraag.

Er zijn geen vragen.

.

11. Sluiting.

      De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 10.15 uur.

 


 

 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op woensdag 29-6-2021.

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Anne Korf, Ben de Blok en Joost Deijkers. Afwezig met kennisgeving: Dick Schouten. 


Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. 


Mededelingen;

Door corona zijn er geen vergaderingen meer geweest na 15-1-2020.

Alle activiteiten zijn tot op heden komen te vervallen, met uitzondering van Burendag (2020) en NL-doet (2021). Voor 1 juli 2021 heeft Arthur aan de Gemeente verantwoording moeten afleggen over de besteding van de verstrekte subsidie 2020 en een plan van aanpak moeten maken voor de subsidie aanvraag voor 2022. Arthur heeft deze verantwoording digitaal verstrekt via zijn DigiD omdat onze vereniging nog niet beschikt over E-herkenning.


Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen.

De bewonersvereniging heeft van de Gemeente daarover informatie verkregen. Deze wet is per 11 november 2020 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Door deze wet worden bestuurders van vereni-gingen en stichtingen gelijkgesteld met bestuurders van N.V.’s en B.V,’s. Dit betekent dat onze statuten binnen vijf jaar aangepast moeten worden. Voor 2021 zal een deel van het subsidiebedrag daarvoor worden gereserveerd.

 

ALV. 

In 2020 is geen ledenvergadering gehouden door de beperkende coronamaatregelingen. Wel heeft het bestuur de jaarrekening vastgesteld en is deze gecontroleerd door de kascommissie. Dit jaar heeft het bestuur eveneens de jaarrekening samengesteld. Bedoelde ledenvergaderingen zullen gelijktijdig met volgende bestuursvergadering worden gehouden. Voorgesteld wordt Piet Rooimans en Hennie Fonville te benaderen of zij in de activiteitencommissie willen plaats nemen. 
NL-Doet. 

In samenwerking met de Woonbron zijn oude en nieuwe plantenbakken opnieuw beplant en verplaatst. Ook vrijwilligers van de fractie van ONS-Nissewaard hebben een handje meegeholpen. Het is een geslaagd project geweest.


Burendag.  

Deze wordt gehouden op 25 september 2021. Arthur heeft de aanvraag ingediend bij het Oranjefonds. Het doel is een minibieb maken en plaat-sen in de Garage. Wel moet het bestuur van de Garage toestemming verlenen, dit hebben ze mondeling toegezegd na ontvangst van een tekening met plaats bepaling.


BBQ.  

Gediscussieerd wordt of er nog dit jaar een BBQ kan worden gehouden. De vergadering komt tot de conclusie dat dit mede afhankelijk is of gebruik kan worden gemaakt van de Brasserie. Arthur zal navraag doen. Als dat mogelijk is dan moet nog navraag worden gedaan bij Gemeente voor huur van de tent. Is dat ook mogelijk, dan wordt dit opnieuw onderling besproken, omdat de salades in eigen beheer moeten worden verzorgd. Daarnaast is er nog geen overleg geweest met de slager.

Bij niet doorgaan BBQ stelt Ben als alternatief voor een patatwagen of pizzawagen in te huren.


Jubileum.

Vorig jaar hebben we de gezellige avond moeten annuleren. De vraag is nu, moet het 10-jarig bestaan nog worden gevierd. De vergadering is van mening, dat we de ontwikkelingen van verspreiding van het virus moeten afwachten. Ben stelt voor om dit eventueel te combineren met een Nieuwjaarsreceptie als daarvoor groen licht kan worden gegeven.


Overige Activiteiten.

De Brasserie organiseert voorlopig geen (thema)maaltijden, BBQ’s of andere activiteiten. Of onze kaart- en bingomiddagen vanaf september kunnen worden opgestart is nu nog onzeker.


Jongerencontainer.

De Gemeente heeft afgezien van plaatsing van de jongerencontainer naast de (openbare) tennis locatie aan het Dwarspad.

.Woonbron.

In coronatijd is regelmatig overleg geweest met Ramon over diverse lopende en nieuw gemelde zaken in de Zomertuinen. Het betreft verlichting, wilgen overlast, maaibeleid braakliggend terrein, schade plantenbakken, plaatsing pakeerbollen dagopvang, afsluiting prullenbakken ed.  


Een punt van aandacht is de regenwater afvoer op het parkeerdek. De afvoergoten zijn vervuil met aarde en onkruid.


Rondvraag:

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.


Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er nog geen nieuwe datum 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

                         


 

Notulen Jaarvergadering van de Vereniging De Zomertuinen gehouden op Woensdag 17-07-2019

1.    Opening vergadering.

        De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.  

2.   Mededelingen en ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.  

3.   Vaststellen notulen d.d. 18 juli 2018. 

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 

4.   Bespreking en vast vaststelling jaarrekening 2018.

 

De voorzitter geeft een toelichting op het uitgereikte financiële jaarverslag.

Deze jaarrekening over 2018 is op 24 april 2019 door het bestuur vastgesteld tijdens de bestuursvergadering. De kascommissie heeft alle boeken en bescheiden gecontroleerd en een positief advies gegeven. Er worden geen vragen gesteld. De vergadering volgt het advies van de kascommissie en stelt unaniem de jaarrekening 2018 definitief vast. 

 

5.   Decharge verlenen Bestuur.

 

Nadat de Jaarrekening is goedgekeurd, besluit de vergadering het Bestuur decharge te verlenen.

 

6.   Vaststellen van de Jaarlijkse bijdrage.

 

Na overleg wordt door de vergadering besloten om de jaarlijkse bijdrage van € 1,- per persoon te continueren de vergadering gaat met dit genomen besluit ook voor het jaar 2019 akkoord. 

 

7.   Behandeling activiteiten programma.

 

De voorzitter geeft een opsomming van het huidige activiteiten programma.  

Arthur bedankt Riet voor haar inzet gedurende de vrijdagen daarnaast stelt hij haar de vraag zij het nog kan bolwerken. Riet geeft aan, dat Gerda van der Steen thans assistentie verleend met deze vorm van samenwerking gaat goed. Arthur geeft aan

dat ook voor dit jaar € 200,- beschikbaar is voor haar activiteiten.  

 

8.  Informatievoorziening website.

De vergadering stelt dat de website als een gewaardeerde informatiebron wordt gezien.  De vergadering besluit deze website te handhaven. 

 

9.    Rondvraag.

Volgend jaar op 27 augustus bestaat de bewonersvereniging 10 jaar. De voorzitter vraagt om na te denken of daaraan nog aandacht aan moet worden besteed. Als er iets georganiseerd wordt, komen de kosten daarvan in principe voor rekening van de vereniging. Gezien het te besteden budget kan het geen groot gebeuren worden. Meer iets in de lijn van een gezellige avond. Alle ideeën zijn welkom.

10.               Sluiting.

     De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 10.25  uur .

 


 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op woensdag 17-07-2019

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok. Anne Korf, Riet Orth.Dick Schouten Joost Deijkers, Ria van Dijk, en Gerda Altena. Woonbron: Ramon Kasi. 

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

 

Ingekomen stukken;

Arthur heeft op 10 mei jl., een mail van een bewoonster van Magnolia ontvangen bestemd voor het bestuur van de bewonersvereniging welke luidt als volgt:Het is verschillende mensen opgevallen dat vuilnisbakken op het parkeerdek  gebruikt worden door medebewoners als vuilcontainer. Zelf dacht ik dat die daar niet voor bedoeld zijn en met de zomer in aantocht gaat het bezoek uit de Es daar ook gebruik van  maken en daar zijn ze ook voor bedoeld. Het zijn de mensen van de begane grond zowel uit de Magnolia en Bougainville. Hoop dat je de mensen er op kan wijzen dat dit niet de bedoeling is.

M.b.t. de bewoner(s) van Bougainville heeft hij bij de melder navraag gedaan, het betrof 1 bewoonster. Arthur heeft toen die bewuste bewoner van Bougainville, welke hij per toeval tegen kwam, aangesproken. Zij was zich niet bewust dat haar gedrag anderen stoorden. Ook was zij niet bekend dat het deponeren van huisafval in afvalbakken (welke veelal geplaatst naast bankjes in de openbare ruimten) verboden is, deze bakken zijn enkel bestemd voor zwerfafval. Voortaan zal zij haar huisafval  deponeren in de ondergrondse containers.  Arthur geeft aan, dat de bewoners van Magnolia niet door hem benaderd gaan worden namens het Bestuur van de Zomertuinen. Hij stelt voor, dat dit beter door de leefbaarheidscommissie van Magnolia kan worden gedaan en/of daarvoor aandacht kan worden gevraagd in de Nieuwsbrief van Magnolia.

 

BBQ 2019.

Deze is gepland op Zaterdag 17 augustus 2019. Arthur heeft contact opgenomen via een mail met de Gemeente i.v.m. het reserveren van de tent. Eerder is besloten om de prijs van de BBQ van 7,50 euro naar 9,- euro te verhogen. De consumptie bonnen blijven 1,- euro. De verhoging is noodzakelijk ter dekking van een deel van de te maken kosten. 

 

 

Ben heeft contact gehad met onze diskjockey of hij 17 augustus 2019 beschikbaar is. Hij heeft toegezegd om te komen. Tevens is aan hem verzocht om ook buiten een muziek box te plaatsen. 

Ben heeft ook overleg gevoerd met de slager en Jolanda over het vlees en de salades. Jolanda kan niet aanwezig zijn op de BBQ, wij zelf moeten de salades uitdelen. Ben heeft de wens van de bewoners namelijk minder vlees besproken met de slager en de roep om meer salades met Jolanda.

 

Vervuiling Waterland parkje en vijver. 

Nu heeft Dick zijn pijlen gericht op de vervuiling in het parkje Waterland en de aangrenzende sloten en vijvers. De Gemeente heeft hier positief op gereageerd en de grond naast het fietspad aan de Maaswijkweg opgehoogd, ook is op diverse plekken het vuil uit het parkje verwijderd. Het vuil in de vijver wordt in het najaar verwijderd, gezien het broed-seizoen van weidevolgels. Arthur geeft nogmaals aan dat een ieder, die klachten heeft over de omgeving, deze via de website van de Gemeente kan melden. Daar Dick niet zo handig is in dergelijke meldingen via internet, zal Ben hem daarin bijstaan.

 

Kerstversiering. 

Arthur stelt voor om met kerst het hekwerk op het parkeerdek te ver-sieren (lichtslang). We besluiten de mogelijkheden te onderzoeken. Dit project is nog lopende.  

 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron;

 

Jeu de boules baan (Burendag 28 september)

De steentjes zijn door Welplaat uit de Jeu de Boules baan gehaald. Ons verzoek om kunstgras te plaatsen is door Woonbron vanwege het kostenaspect niet gehonoreerd. Dick stelt voor om bij zijn voetbal- en de hockeyvereniging te informeren of wij bij vervanging een stuk gebruikt kunstgras kunnen krijgen. Op 16 juli jl., heeft de aannemer het kunstgras van de hockey velden gehaald. Dick heeft 2 rollen laten wegzetten. Inmiddels zijn de rollen naast de jeu de boules bak gelegd. Arthur heeft telefonisch contact gehad met het Oranjefonds m.b.t. onze Burendag activiteit, de informatie komt op de Burendagsite te staan t.w. dat wij de jeu de boules bak gaan opknappen. Woonbron zorgt voor een onder-grond van grof zand en wij zorgen voor bevestiging materiaal.

 

Bomen parkeerdek.

Dick vraagt  nogmaals aan Ramon of de bomen op het parkeerdek niet een keer van water kunnen worden voorzien, vooral na al een hele lange periode van droogte. Ramon neemt dit op met de Welplaat

 

Lampen grote parkeerplaats en lampen in het gras voor de ingang garage:

In de vorige vergadering heeft Anne aangegeven dat er enkele lampen in de masten kapot zijn op de grote parkeerplaats en ook alle verlichtings-lampen in de gazons gelegen in de Hurthstaat. Ramonheeft inmiddels de verlichting in die gazons laten herstellen. Dit geldt niet voor de gazon-verlichting in de Thetfordstraat. De verlichting staat uit op verzoek. De verlichting op de grote parkeerplaats is inmiddels gemaakt.

 

Div. verzakkingen van bestrating omgeving Zomertuinen:

Aan de buitenkant westzijde van de garage is er een hele strook bestrating weggezakt. Ramon heeft contact gehad met Peter Berendse en er is besloten om dit te herstellen. Inmiddels is dit hersteld door de Woonbron. Dick geeft ook aan dat de opgang naar het parkeerdek aan het verzakken is, dit neemt Ramon ook op met Peter Berendse, dit verzoek is nog in behandeling.

 

Strooibeleid.

Afgelopen jaar is er bij ijzel en sneeuw niet meer gestrooid op het parkeerdek en Hurthstraat dit had te maken met de kosten die Reinis berekend. Woonbron heeft inmiddels offertes aangevraagd en deze goedgekeurd. Voor komende winter is de Zomertuinen dus weer in het strooiplan van Reinis opgenomen.

 

Oplaadpaal e-elektrische auto’s.

Arthur vraagt of plaatsing van zo’n paal in de Hurthstraat mogelijk is. Riet bericht dat familieleden bij haar op bezoek komen en het ontbreken van een oplaadpunt in de Zomertuinen en wijde omgeving is een gemis. Tevens stelt Arthur dat bij zakelijk verhuur van ruimten de aanwezigheid van zo’n paal zeker als positief wordt ervaren. Ramon brengt het in tijdens een regio overleg. 

 

Jubileum.

Komend jaar bestaat onze vereniging 10 jaar, de vraag is doen we daar nog iets aan. Gevraagd wordt om daar over te verzinnen en wat de mogelijkheden zijn. In gedachte moet worden gehouden dat het budget geen groots feest toelaat.

 

Overige.

Geconstateerd is, dat de verboden toegang bordjes op de pilaren achter de brievenbus zijn verdwenen. Om hangjeugd te kunnen verwijderen door de handhavers, moet het wel kenbaar zijn dat overtreders zich bevinden op privé terrein. Ramon onderzoekt waar ze gebleven zijn. 

 

Arthur heeft nog wat informatie van het bureau van de statistiek (CBS) over de Zomertuinen. Binnen de Gemeente Spijkenisse is het een van de veiligste buurten.

 

Rondvraag:

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt: 16-10-2019. Aanvang 10.uur.

 


 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op woensdag 24-04-2019

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok. Anne Korf, Dick Schouten Joost Deijkers, Ria van Dijk, en Nel van der Vlies. Woonbron: Ramon Kasi. 

Afwezig zonder kennisgeving: Riet Orth.

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

 

Subsidie Gemeente Nissewaard:

Volgens de voorwaarden van de subsidie beschikking dienen wij een verslag in woord en beeld aan te leveren na gesubsidieerde activiteiten. 

Arthur meldt dat hij doormiddel van wat foto’s op te sturen naar de Gemeente zo het bewijs levert van onze activiteiten. Daarnaast moet er een ledenlijst zijn en een contributie bijdrage. De ledenlijst van de Hurthstraat is niet meer actueel en die van Magnolia ontbreekt. Anne en Gerda zullen het bestuur, een lijst met namen en huisnummer, doen toe komen. Gerda en Anne hebben inmiddels de geactualiseerde lijsten versterkt aan het Bestuur.

 

Paasbrunch 2019.

De Paasbrunch werd weer goed bezocht 78 bewoners uit de Zomertuinen namen deel aan dit jaarlijkse gebeuren 11 uit Magnolia 

42 uit Bougainville en 25 uit de Hurthstraat . De brunch werd aan tafel geserveerd door het personeel van de brasserie die dat goed en vakkundig hebben uitgevoerd. Ook waren de bewoners positief over het aanbod. De complimenten gaan dan ook uit naar Dick, Joost en Floor die de brunch hebben samengesteld.

 

BBQ 2019.

Deze is gepland op Zaterdag 17 augustus 2019. 

Arthur heeft contact opgenomen via een mail met de Gemeente i.v.m. het reserveren van de tent. Arthur neemt nogmaals contact op om een definitieve bevestiging te krijgen ,er wordt ook besloten om de prijs van de BBQ van 7,50 euro naar 9,- euro te verhogen de consumptie bonnen  blijven 1,- euro. Deze verhoging is noodzakelijk om de kosten te dekken en het jaarlijkse bedrag wat wij erop toeleggen beheersbaar te houden. 

 

Ben neemt contact op met onze diskjockey of hij 17 augustus 2019 beschikbaar is, wat de kosten voor dit jaar zijn en of er buiten ook een muziek box geplaatst kan worden. Afhankelijk van zijn antwoorden bespreken we het op de volgende vergadering. 

Ben neemt ook met de slager en Jolanda contact op, betreffende het vlees en de salades. Ben zal de wensen van de bewoners namelijk minder vlees en meer salades met hun bespreken.

 

Verzakking fietspad Maaswijkweg.

Dick heeft de afgelopen jaren veel contact gehad met de Gemeente betreffende het verzakken van het fiets- en voetpad aan de Maaswijk-weg. Uiteindelijk heeft zijn vasthoudendheid tot resultaat geleid en heeft de Gemeente een herbestrating uitgevoerd.

 

Vervuiling Waterland parkje en vijver. 

Nu heeft Dick zijn pijlen gericht op de vervuiling in het parkje Waterland en de aangrenzende sloten en vijvers. De Gemeente heeft hier positief op gereageerd en de grond naast het fietspad aan de Maaswijkweg opgehoogd, ook is op diverse plekken het vuil uit het parkje verwijderd. Het vuil in de vijver wordt in het najaar verwijderd, gezien het broed-seizoen van weidevolgels. Arthur geeft nogmaals aan dat een ieder, die klachten heeft over de omgeving, deze via de website van de Gemeente kan melden.

 

Thuis in de wijk. 

De bewonersvereniging heeft een schrijven gehad over “thuis in de wijk”. De Gemeente verzocht om daar aandacht aan te geven. Arthur geeft die toelichting. Het komt erop neer, dat het doel is om de gezondheid en welzijn van onze inwoners te bevorderen en zorgkosten betaalbaar te houden. Men bereikt dit door een andere manier van samenwerken. Er is een meldpunt Oost opgericht (waaronder onze wijk valt) met een dagelijks inloopspreekuur bij SWO Goudenregenplein 3 (10 tot 11 uur).

 

Algemene Ledenvergadering. 

De jaarrekening is door het Bestuur opgesteld. De kascommissie zal een afspraak maken om de stukken te controleren. De jaarvergadering vindt gelijktijdig plaats met de volgende bestuursvergadering. Arthur maakt de Agenda en plaatst deze op de site van de bewonersvereniging. 

 

Kerstversiering. 

Arthur stelt voor om met kerst het hekwerk op het parkeerdek te ver-sieren (lichtslang). We besluiten de mogelijkheden te onderzoeken. 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron;

 

Jeu de boules baan

De steentjes zijn door Welplaat uit de Jeu de Boules baan gehaald. Ons verzoek om kunstgras te plaatsen is door Woonbron vanwege het kostenaspect niet gehonoreerd. Dick stelt voor om bij zijn voetbal- en de hockeyvereniging te informeren of wij bij vervanging een stuk gebruikt kunstgras kunnen krijgen. Zo ja, dan moet het wel vakkundig worden aangebracht in de Jeu de Boules baan. Ramon vindt dit ook een goed idee en neemt contact op met het management of Woonbron de kosten voor het leggen voor hun rekening kunnen nemen. Arthur oppert de mogelijkheid om bij Burendag een subsidie aan te vragen voor het opknappen c.q. onderhouden van de Jeu de Boules baan. We kunnen eventueel (indien nodig) een deel meebetalen aan de kosten.

 

Bomen parkeerdek.

Dick vraagt aan Ramon of de bomen op het parkeerdek niet een keer van water kunnen worden voorzien, dit na al een hele lange periode van droogte. Ramon neemt dit op met de Welplaat

 

Lampen grote parkeerplaats en lampen in het gras voor de ingang garage:

In de vorige vergadering heeft Anne aangegeven dat er enkele lampen in de masten kapot zijn op de grote parkeerplaats en ook alle verlichtings-lampen in de gazons gelegen in de Hurthstaat. Ramon heeft inmiddels de verlichting in die gazons laten herstellen. Dit geldt niet voor de gazon-verlichting in de Thetfordstraat. De verlichting staat uit op verzoek. De verlichting op de grote parkeerplaats wordt hersteld volgens het drie jaarlijks onderhoudsplan.

 

Div. verzakkingen van bestrating omgeving Zomertuinen:

Aan de buitenkant westzijde van de garage is er een hele strook bestrating weggezakt. We hebben dit met Ramon bekeken en vastgesteld dat hier op termijn wel wat aangedaan moet worden.

Ramon gaat dit met Peter Berendse opzichter technisch beheer bespreken. Ramon heeft contact gehad met Peter Berendse en er is besloten om dit probleem dit voorjaar aan te pakken. Dick geeft ook aan dat de opgang naar het parkeerdek aan het verzakken is, dit neemt Ramon ook op met Peter Berendse. Wellicht kan de aannemer beide verzakkingen gelijktijdig in één project uitvoeren.

 

Strooibeleid.

Afgelopen jaar is er bij ijzel en sneeuw niet meer gestrooid op het parkeerdek en Hurthstraat dit had te maken met de kosten die Reinis berekend, voorheen werd er gestrooid op kosten van de Gemeente dit kwam doordat Arthur iemand bij de gemeente kende die de Zomertuinen liet mee strooien. Deze relatie is er niet meer dus nu moet er betaald worden door de Woonbron, deze heeft inmiddels offertes aangevraagd. De ontvangen offertes zijn goed gekeurd door de Woonbron. Voor komende winter is de Zomertuinen dus weer in het strooiplan van Reinis opgenomen.

 

Rondvraag:

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt: 17-07-2019 na de leden vergadering.


 

 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op dinsdag 16-1-2019

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok. Anne Korf, Dick Schouten Joost Deijkers, Riet Orth, Ria van Dijk, Gerda Altena en Nel van der Vlies. Woonbron: Ramon Kasi. 

Afwezig met kennisgeving: Petra van Kooten.

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

Gerda geeft aan dat Petra van Kooten niet meer deel uit maakt van de Leefbaarheid commissie van Magnolia en daardoor ook niet meer aanwezig is op de vergaderingen van de Zomertuinen . Ondanks dat zij nu niet aanwezig is, bedankt Arthur haar voor haar deelname aan het overleg in de afgelopen periodes. Arthur vraagt of  de vertegenwoordiging van Magnolia teruggebracht kan worden naar twee. Dick geeft uitleg daarover. Zijn argument is, dat Bougainville en de Hurthstraat ook twee vertegenwoordigers hebben. Ben en Arthur nemen deel namens het Bestuur. Gerda geeft aan dat Magnolia dat wel wil doen. Bezien wordt in welke vorm, door Nel van de Vlist en Ria van Dijk c.q. in toerbeurt afwissend met haar.           

 

Subsidie Gemeente Nissewaard:

Volgens de voorwaarden van de subsidie beschikking dienen wij een verslag in woord en beeld aan te leveren na gesubsidieerde activiteiten. 

Arthur meldt dat hij doormiddel van wat foto’s op te sturen naar de Gemeente zo het bewijs levert van onze activiteiten. Daarnaast moet er een ledenlijst zijn en een contributie bijdrage. De ledenlijst van de Hurthstraat is niet meer actueel en die van Magnolia ontbreekt. Anne en Gerda zullen het bestuur, een lijst met namen en huisnummer, doen toe komen.

 

Nieuwjaarreceptie 2019.

De nieuwjaarreceptie werd door 70 leden bezocht en het was weer een geslaagde avond. De muziek begon wat soft, maar na een uurtje na verzoek van Dick en Riet kwam er wat vaart in en werd er ook nog gedanst . Na wat discussie over de muziek hoe of wat in de toekomst, werd er toch besloten deze diskjockey de komende tijd weer te vragen.

 

 

Paasbrunch 2019.

De Paasbrunch is gepland op 19-4-2019 aanvang 11.30 uur. Vastlegging bij de receptie en Brasserie alsmede de definitieve afspraken over de invulling, daar zorgen Joost en Dick voor.

 

BBQ 2019.

Deze gaat gepland worden op Zaterdag 17 augustus 2019. 

Arthur neemt contact op met de Gemeente i.v.m. het reserveren van de tent. Lukt die datum niet om de tent te reserveren dan wordt het 24 augustus. Verdere details bespreken we op de eerst volgende vergadering.

 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron;

 

Jeu de boules baan

De bak van de jeu de boules baan die gevuld is met steentjes wordt door de bezoekende kinderen leeg gegooid. Afgesproken werd met Woonbron om de steentjes voor einde van het jaar te verwijderen. Woonbron is van dit plan afgeweken en heeft een offerte aangevraagd voor verwijdering van de steentjes en deze direct te vervangen door kunstgras. De offerte is onlangs ontvangen en door het management te hoog bevonden. We zijn dus weer bij af. Arthur dringt aan om in iedere geval te steentjes te laten verwijderen om de overlast te beperken. Hoe de bak daarna ingericht gaat worden zien we dan wel weer. Ramon bespreek het opnieuw intern.

 

Fietsenstandaard Magnolia

Door Jaap Tinus (technische man van Magnolia) is aan Ramon verzocht om een fietsenstandaard (Tulip) bij hun ingang definitief te verwijderen. Dit is inmiddels gebeurd. De VvE van Magnolia heeft nu het beheer en de zorg over deze standaard op zich genomen. De verwijderde fietsenrekken staan in opslag in het garagedeel van Magnolia. Niet is bekend of daarover afspraken zijn gemaakt met de VvE Parkeren.

 

Klacht overlast grote parkeerplaats .

De secretaris van Magnolia de heer Steven Konings heeft onze vereniging geïnformeerd over zijn schriftelijke en mondelingen meldingen bij de Politie . Arthur doet verslag van deze meldingen. De bewonersvereniging neemt deze meldingen voor kennisgeving aan. Door Steven Konings wordt namens een aantal bewoners van Magnolia regelmatig overleg gevoerd met de wijkagent en jongerenwerker. De overige bewoners van de Zomertuinen ervaren deze overlast niet zoals als door hem is beschreven. Arthur meldt nog aanvullend, dat op het laatste Platform overleg, de mobiele camera ter sprake is geweest. In december is deze ingezet bij het winkelcentrum het Plateau. Een plaatsing op de parkeerplaats van de Zomertuinen (eigen terrein van de Woonbron) is momenteel niet opportuun.

 

Parkeergedrag:

Na het plaatsen door de Woonbron van nog twee verboden te parkeren bordjes is het probleem voor 80% opgelost. Joost geeft nog wel aan dat er nog wel veel klusbusjes staan geparkeerd. Ria van Dijk stelt voor om dit probleem in de nieuwsbrieven van Magnolia en Bougainville te vermelden “met het verzoek; of de bewoner waar de klus bus bezig is dit te melden bij deze werknemers, en het voertuig na het uitladen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken”. Ben stelt voor om de Nieuwsbrief van Magnolia net als die van Bougainville te plaatsen op de site van de Zomertuinen. Petra neemt het op met het haar bestuur.

Inmiddels hebben wij de Nieuwsbrieven gekregen van Magnolia en geplaatst op de website. Dit punt kan als afgedaan worden beschouwd.

 

Lampen grote parkeerplaats en lampen in het gras voor de ingang garage:

In de vorige vergadering heeft Anne aangegeven dat er enkele lampen in de masten kapot zijn op de grote parkeerplaats en ook alle verlichtingslampen in de gazons . Ramon heeft inmiddels de verlichting in de gazons laten herstellen. De verlichting op de grote parkeerplaats wordt hersteld volgens het onderhoudsplan.

 

Div. verzakkingen van bestrating omgeving Zomertuinen:

Aan de buitenkant westzijde van de garage is er een hele strook bestrating weggezakt. We hebben dit met de Ramon bekeken en vastgesteld dat hier op termijn wel wat aangedaan moet worden.

Ramon gaat dit met Peter Berendse opzichter technisch beheer bespreken. Ramon heeft contact gehad met Peter Berendse en er is besloten om dit probleem in het voorjaar aan te pakken.

 

Diverse gemelde schades.

Door de voorzitter van Magnolia zijn schades gemeld aan een lantarenpaal in de Hurthstraat en een afval(prullen)bak op het parkeerterrein. Daar de veroorzaker van de schade aan de lantarenpaal bekend is, kan de schade worden verhaald. De schade aan de afvalbak is hersteld.

Personele wisselingen

Arthur heeft op het Platform overleg vernomen dat per 1 januari Anthonie Mullié het werk van Victor Dreissen overneemt. Ramon bevestigt dit. Ook is er een nieuwe directeur Zuid/West benoemd het betreft de heer Zakaria El Khetabi. Arthur vraagt Ramon of de nieuwe regiomanager met ons kennis kan maken. Ramon zegt dit toe daar zijn best voor te doen.

 

Overige

Riet geeft Ramon een compliment, omdat hij heeft gezorgd dat er nu frequent wordt gezorgd dat de bladeren bij de ingang van de Zomertuinen worden opgeruimd door de Welplaat.

 

Rondvraag:

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

  

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt: 24-04-2019

 

 

 


2018 


 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op dinsdag 31-10-2018

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok. Anne Korf, Dick Schouten Joost Deijkers, Ria van Dijk, Petra van Kooten, Gerda Altena en Nel van der Vlies. Woonbron: Ramon Kasi. 

Afwezig zonder kennisgeving: Riet Orth.

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

Arthur geeft aan dat Floor van de Brasserie heeft gevraagd om in het vervolg onze vergadering te laten vastleggen bij de receptie, dit omdat er steeds meer activiteiten worden gehouden in de Brasserie, zodat bekeken kan worden of er ruimte beschikbaar is.  

 

Subsidie Gemeente Nissewaard:

Volgens de voorwaarden van de subsidie beschikking dienen wij een verslag in woord en beeld aan te leveren na gesubsidieerde activiteiten. 

Arthur meldt dat hij doormiddel van wat foto’s op te sturen naar de Gemeente zo het bewijs levert van onze activiteiten. Voor de Paasbrunch, Nieuwjaarsreceptie en Klaverjassen c.q. Bingo is dat al gedaan. Resteert nog BBQ, Burendag en kerstklaverjassen ed. De BBQ en Burendag is inmiddels ook doorgegeven.

 

BBQ 2018;

De BBQ is zeer goed bezocht er waren 94 aanwezigen er bleef wel te veel vlees over, we hadden vier ronden met vlees. De vergadering besluit om volgend jaar over te gaan naar drie ronden met vlees. De salades en stokbrood waren wel schoon op, dus daar willen we wel meer van hebben volgend jaar. Joost merkt op, dat de deelnemers prijs van de BBQ wel laag is, daardoor heeft het onze vereniging € 600,- gekost. Zijn vraag is, of we de eigenbijdrage niet moeten verhogen. Arthur legt uit dat  zolang we nog subsidie krijgen van de Gemeente, we het wel kunnen aanvullen uit onze middelen. Omdat er ook onduidelijkheden waren over de consumpties (uitgeschonken werd per glas en niet per blikje) gaan we voortaan de afspraak die Dick en Joost maken met de Brasserie bevestigen in een email.

 

 

 

Nieuwjaarreceptie.

De nieuwjaarreceptie wordt gepland op vrijdag  04-01-2019 dit wordt overlegd met Floor van de brasserie door Dick en Joost en vastgelegd bij de receptie. De muziek wordt net als afgelopen jaar door Ben geregeld.

 

Burendag

De bewoners van de Zomertuinen hebben bloembakken gemaakt voor een afscheiding van het terras daarnaast werd het bovendek en de garage schoon gemaakt. De Argos heeft de 30 deelnemers op een lunch getrakteerd. Tevens was een ieder welkom op de dansmiddag in de Brasserie onder het genot van een gratis drankje. Het werd een geslaagd gebeuren. Wat wel opviel is dat er geen deelnemers van Magnolia waren.

 

Circus op Parkeerplaats.

Op 3 oktober jl., is er een circus geweest. Dit kon mede worden bekostigd door een bijdrage van de Rotaryclub Voorne Putten en de Stichting vrienden van de Es. Argos heeft alle bewoners van de Zomertuinen schriftelijk uitgenodigd voor het bijwonen van een voorstelling . De drie voorstellingen zaten dan ook vol met mensen uit de Es met familie, kinderen van het personeel en bewoners uit de Zomertuinen. Een ieder die de voorstelling heeft bijgewoond was vol lof.

 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron;

 

Riool en afvoer putten

Ramon meldt dat alle rioolputten en afvoeren door Zegwaard  zijn schoongemaakt op het parkeerdek. De schoonmaak is opgenomen in het jaarlijks onderhoudsplan.

 

Lamp voor raam Magnolia

Arthur is benaderd door de heer Cohen betreffende een lantarenpaal die op het parkeerdek bij gebouw Magnolia voor zijn raam staat en overlast geeft. . De lantarenpaal mag niet worden verwijderd op grond van de bepalingen verlichting openbare ruimte. De Woonbron heeft de lantaarn rechtgezet, verankerd en de lamp uitgeschakeld. De heer Cohen beaamd dat dit probleem nu is opgelost. Arthur spreekt de hoop uit dat bij de onderhoudscyclus  (vervangen van lampen) niet opnieuw de lamp wordt aangezet.

 

 

Jeu de boules baan

De bak van de jeu de boules baan die gevuld is met steentjes wordt door de bezoekende kinderen leeg gegooid. Deze steentjes liggen nu over het parkeerdek verspreid. Om dit op te lossen is er gesproken met de Woonbron om de steentjes te verwijderen en er kunstgras in te leggen wat een goede oplossing zou zijn. De Woonbron gaat opdracht geven aan de Welplaat om de steentjes nog dit jaar te verwijderen uit de bak.

Volgend jaar zal besloten worden of er kunstgras kan worden ingelegd.

 

Fietsenstandaard Magnolia

Door Jaap Tinus (technische man van Magnolia) ia aan Ramon verzocht om een fietsenstandaard (tulip) bij hun ingang definitief te verwijderen. De leden van leefbaarheidscommissie maken daar bezwaar tegen. Ria van Dijk zegt dat deze fietsenrekken regelmatig gebruikt worden. Arthur vraagt of de leefbaarheidscommissie gekend is in dit verzoek. De leden van Magnolia geven aan van niet. De vraag is dus, is er een draagvlak voor, als Woonbron als beheerder van het terrein aan dit verzoek gevolg geeft. Blijkbaar weten de bewoners van Magnolia er ook niet van. Blijkbaar wordt er onderling niet goed gecommuniceerd. 

 

Platvorm overleg.

Arthur is op het laatste platformoverleg (19 september) aangesproken door de wijkagent van Maaswijk. Een bewoner of meerdere bewoners van Magnolia hebben hem gebeld over ernstige overlast van jongeren op de parkeerplaats. Tijdens het platformoverleg op 20 juni 2018 is door mij  als vertegenwoordiger van de Zomertuinen aangegeven dat het erg rustig is. Op 20 maart 2018 is er een Politie spreekuur geweest in de Zomertuinen en daar zijn ook geen ernstige klachten geuit. De wijkagenten van Waterland (waaronder de Zomertuinen valt) en Maaswijk hebben tijdens hun diensten ook geen ernstige overlast gevende jongeren aangetroffen. Als het zo is dan kan de Politie een mobiele camera plaatsen om de overlast vast te leggen. In december is er weer een bijeenkomst Arthur hoort dan de stand van zaken. Arthur vraagt aan de leefbaarheidscommissie van Magnolia of zij van die klachten weten. De leden geven aan, dat zij geen ernstige overlast ervaren. De bewoners hebben op dit vlak geen overleg met hun leefbaarheids-commissie leden. Arthur vraagt zich dan ook af, of er geen verbetering in de onderlinge communicatie moet plaats vinden, anders is de vertegenwoordiging in ons overleg op niets gestoeld.  

 

 

 

Parkeergedrag:

Na het plaatsen door de Woonbron van nog twee verboden te parkeren bordjes is het probleem voor 80% opgelost. Joost geeft nog wel aan dat er nog wel veel klusbusjes staan geparkeerd. Ria van Dijk stelt voor om dit probleem in de nieuwsbrieven van Magnolia en Bougainville te vermelden “met het verzoek; of de bewoner waar de klus bus bezig is dit te melden bij deze werknemers, en het voertuig na het uitladen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken”. Ben stelt voor om de Nieuwsbrief van Magnolia net als die van Bougainville te plaatsen op de site van de Zomertuinen. Petra neemt het op met het haar bestuur. Arthur vraagt aan Petra of zij dat heeft gedaan. Dit is nog niet gebeurd.

Daarnaast heeft Ben ook nog geen verzoek ontvangen voor plaatsing van nieuwsbrief van Magnolia op onze website.

 

Lampen grote parkeerplaats en lampen in het gras voor de ingang garage:

Anne geeft aan dat er enkele lampen in de masten kapot zijn op de grote parkeerplaats en ook alle verlichtingslampen in de gazons . Ramon neemt dit op en gaat dit in behandeling nemen. Dit is nog niet opgelost, omdat het gelijktijdig meegenomen wordt tijdens het reguliere onderhoudsplan. De Woonbron meld dat er nieuwe lampen zijn besteld en zo gauw deze binnen zijn wordt de verlichting herstelt

 

 

Div. verzakkingen van bestrating omgeving Zomertuinen:

Dick vraagt waar gemeld kan worden over problemen in openbare ruimten. Het mailadres is ; buitenruimte@nissewaard.nlduidelijke omschrijving van de klacht ondersteund met eventueel een foto. Dick heeft van de Gemeente te horen gekregen dat het voetpad Maaswijkweg vanaf de rotonde richting tennis in september opnieuw wordt bestraat. Dick is nog steeds met de gemeente bezig om het voetpad hersteld te krijgen.

 

Aan de buitenkant westzijde van de garage is er een hele strook bestrating weggezakt. We hebben dit met de Ramon bekeken en vastgesteld dat hier op termijn wel wat aangedaan moet worden.

Ramon gaat dit met Peter Berendse opzichter technisch beheer bespreken.

 

 

 

Overige

 Ramon geeft aan dat de vlonder bij magnolia is schoongemaakt Gerda beaamt dat. Arthur vraagt of het legen van de prullenbakken rond en op het parkeerdek frequenter geleegd kunnen worden dit geldt vooral voor de prullenbak bij de brievenbus en op de grote parkeerplaats. 

 

Rondvraag:

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt.16-01-2019

  


 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

 

De Zomertuinen gehouden op dinsdag 18-07-2018

 

 

 

Aanwezig waren:

 

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok. Anne Korf, Dick Schouten Joost Deijkers, Ria van Dijk, Petra van Kooten, Gerda Altena en Nel van der Vlies. Woonbron: Ramon Kasi.

 

Afwezig met kennisgeving: Riet Orth.

 

 

 

Opening vergadering;

 

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

 

 

Subsidie Gemeente Nissewaard:

 

Volgens de voorwaarden van de subsidie beschikking dienen wij een verslag in woord en beeld aan te leveren na gesubsidieerde activiteiten.

 

Arthur meldt dat hij doormiddel van wat foto’s op te sturen naar de Gemeente zo het bewijs levert van onze activiteiten. Voor de Paasbrunch, Nieuwjaarsreceptie en Klaverjassen c.q. Bingo is dat al gedaan. Resteert nog BBQ, Burendag en kerstklaverjassen ed.

 

 

 

BBQ 2018;

 

Als definitieve datum is gekozen 18 augustus (i.v.m. het reserveren van de tent bij de Gemeente).Dick en Joost hebben dit ook afgestemd met Floor van de Brasserie. Alleen de prijs die we moeten betalen voor de consumpties moet nog definitief worden afgesproken. Ben heeft de muziek (diskjockey) geregeld voor € 150,- . Voor de deelnemers is de prijs voor de BBQ € 7,50 p.p. en per consumptiebon wordt € 1,- gerekend

 

Ben houdt contact met onze huis slager Molendijk voor het vlees en met Jolanda voor de salade.

 

Joost en Dick bekijken nog even de voorraad weggooi glazen en Arthur maakt de flyer.

 

 

 

Burendag

 

Arthur geeft aan dat het Bestuur van de Zomertuinen heeft gesproken met Argos (Marloes en Veronique) wat we in combinatie met hun organiseren tijdens Burendag op 22 september 2018. De Argos gaat die dag iets in de Brasserie organiseren; bestaande uit een gezellige middag voor bewoners met een dansje  drankje en een hapje. De bewoners van de Zomertuinen gaan bloembakken maken voor een afscheiding van het terras en het bovendek schoonmaken.

 

 

 

 

 

Circus op Parkeerplaats.

 

Arthur geeft aan dat de Argos heeft aangegeven op 3 oktober een kleine circustent neer te zetten op de grote parkeerplaats. Bewoners van de Es krijgen daar een voorstelling voorgeschoteld. Indien er plaatsen over zijn worden deze verstrekt aan onze leden.

 

 

 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron;

 

 

 

Lamp voor raam Magnolia.

 

Arthur is benaderd door de Heer Cohen betreffende een lantarenpaal die op het parkeerdek bij gebouw Magnolia voor zijn raam staat en overlast geeft. Hij heeft het al diverse malen gemeld bij Woonbron, Woonbron VvE beheer Zomertuinen hoofdsplitsing, Bestuur Magnolia, Eneco etc. Arthur vraagt het tijdens de vergadering aan Ramon. Het probleem is hem bekend. Hij heeft het probleem besproken met John Cohen. De kap wordt opnieuw vastgezet met daaraan een afdichting aan de zijde van Magnolia zodat het licht niet meer in zijn slaapkamer schijnt. De lantarenpaal wordt niet verwijderd op grond van de bepalingen verlichting openbare ruimte.

 

 

 

Jeu de boules baan

 

De bak van de jeu de boules baan die gevuld is met steentjes wordt door de bezoekende kinderen leeg gegooid. Deze steentjes liggen nu over het parkeerdek verspreid. Om dit op te lossen is er gesproken met de Woonbron om de steentjes te verwijderen en er kunstgras in te leggen wat een goede oplossing zou zijn. De vergadering ondersteunt dit voorstel.

 

 

 

Parkeergedrag:

 

Na het plaatsen door de Woonbron van nog twee verboden te parkeren bordjes is het probleem voor 80% opgelost. Joost geeft nog wel aan dat er nog wel veel klusbusjes staan geparkeerd. Ria van Dijk stelt voor om dit probleem in de nieuwsbrieven van Magnolia en Bougainville te vermelden “met het verzoek; of de bewoner waar de klus bus bezig is dit te melden bij deze werknemers, en het voertuig na het uitladen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken”. Ben stelt voor om de Nieuwsbrief van Magnolia net als die van Bougainville te plaatsen op de site van de Zomertuinen. Petra neemt het op met het haar bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

Lampen grote parkeerplaats en lampen in het gras voor de ingang garage:

 

Anne geeft aan dat er enkele lampen in de masten kapot zijn op de grote parkeerplaats en ook alle verlichtingslampen in de gazons . Ramon neemt dit op en gaat dit in behandeling nemen. Dit is nog niet opgelost, omdat het gelijktijdig meegenomen wordt tijdens het reguliere onderhoudsplan.

 

 

 

Div. verzakkingen van bestrating omgeving Zomertuinen:

 

Dick vraagt waar gemeld kan worden over problemen in openbare ruimten. Het mailadres is ; buitenruimte@nissewaard.nl duidelijke omschrijving van de klacht ondersteund met eventueel een foto. Dick heeft van de Gemeente te horen gekregen dat het voetpad Maaswijkweg vanaf de rotonde richting tennis in september opnieuw wordt bestraat.

 

 

 

Overige:

 

Gevraagd wordt of De Welplaat de bloembakken aan de Hurthstraat water kan geven. In vorige jaren is dit bij langdurige droogte wel gedaan. Daarnaast zijn er wat bemerkingen over het groenonderhoud en onkruid bestrijdingen rondom de parkeerplaatsen. Ook het opruimen van bladeren komt steeds weer ter sprake. Ramon stelt voor om het met Kees van De Welplaat te bespreken. Het Bestuur vindt het een goed plan.

 

 

 

Rondvraag:

 

Gerda vraagt aan Woonbron of er nog twee wilgen bij Magnolia zouden kunnen worden gesnoeid. Ramon geeft aan dat dit inmiddels is gebeurd.

 

Ook de vlonder is op verzoek van Magnolia schoongespoten.

 

 

 

Volgende vergadering.

 

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt 31 oktober 2018 .

 

 

 

 

 

 


 

Notulen van de Jaarvergaderingvan de Vereniging De Zomertuinen gehouden op Woensdag 18-07-2018

1.    Opening vergadering.

        De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

 

2.   Mededelingen en ingekomen stukken.

 

Er zijn geen ingekomen stukken. Arthur meldt dat we geen financieel jaarverslag  meer hoeven te overleggen bij de Gemeente, dit heeft te maken met de nieuwe subsidie regelingen. Nu wordt er door het zenden van foto’s  en vermelding op de website een akkoord gegeven. Het Bestuur heeft deelgenomen aan de door de Gemeente gegeven voorlichting over de actuele privacy wetgeving (AGV) en daaraan voldaan door plaatsing haar privacy verklaring op de website van De Zomertuinen.

 

3.   Vaststellen notulen d.d. 9 mei 2017.

 

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

 

4.   Bespreking en vast vaststelling jaarrekening 2017.

 

De voorzitter geeft een toelichting op het uitgereikte financiële jaarverslag.

Deze jaarrekening over 2017 is op 4 april 2018 door het bestuur vastgesteld tijdens de bestuursvergadering. De kascommissie heeft alle boeken en bescheiden gecontroleerd en een positief advies gegeven. Er worden geen vragen gesteld. De vergadering volgt het advies van de kascommissie en stelt unaniem de jaarrekening 2017 definitief vast. 

 

5.   Decharge verlenen Bestuur.

 

Nadat de Jaarrekening is goedgekeurd, besluit de vergadering het Bestuur decharge te verlenen.

 

6.   Vaststellen van de Jaarlijkse bijdrage.

 

Na overleg wordt door de vergadering besloten om de jaarlijkse bijdrage van € 1,- per persoon te continueren de vergadering gaat met dit genomen besluit ook voor het jaar 2018 akkoord. 

 

7.   Behandeling activiteiten programma.

 

De voorzitter geeft een opsomming van het huidige activiteiten programma.  

Aan het gedane verzoek van Riet in de laatste gehouden ALV, dat een bestuurslid de op de  vrijdag gehouden activiteiten komt kijken is gevolg gegeven. Ben heeft enkele vrijdagen bijgewoond.  

 

 

8.  Informatievoorziening website.

De vergadering stelt dat de website als een gewaardeerde informatiebron wordt gezien. 

De vergadering besluit deze website te handhaven. Er is een rubriek  samen gevoegd, zodat er meer ruimte is om foto’s te publiceren. 

 

9.    Rondvraag.

      Er zijn geen vragen

10.           Sluiting.

     De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 10.30  uur . 


 

 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op dinsdag 04-04-2018

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok. Anne Korf, Dick Schouten Joost Deijkers Riet Orth, ,Ria van Dijk, Gerda Altena en Nel van der Vlies. Woonbron: Ramon Kasi. 

Afwezig met kennisgeving: Petra van Kooten

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

 

Cadeau Karin Blom (Gemeente Nissewaard)

Arthur geeft aan dat we als Bewonersvereniging een cadeautje hebben laten bezorgen bij Karin Blom i.v.m. de geboorte van haar dochtertje Evi. Dit heeft zij teruggekoppeld met een bedankje en een foto van de kleine met het ontvangen cadeautje.  

 

Container in park

Arthur geeft aan dat er tijdens het platform overleg door de Gemeente is medegedeeld, dat de huidige jongeren container in het park nabij de tennisbaan, vervangen wordt door nieuwere. 

 

Subsidie Gemeente Nissewaard:

Arthur bericht dat we voor 2018 een subsidie krijgen om onze activiteiten zoals de Nieuwjaarsreceptie, Paasbrunch , BBQ , Bingo  en het Klaverjassen te ondersteunen. Arthur stelt voor, dat er een extra bedrag aan Riet wordt verstrekt. Ter besteding aan de door haar georganiseerde Bingo- en Klaverjas middagen. Riet geeft aan dat de eerste extra prijzen al zijn gebruikt tijdens de Bingo en het Klaverjassen.

Volgens de voorwaarden van de subsidie beschikking dienen wij een verslag in woord en beeld aan te leveren na gesubsidieerde activiteiten. 

Arthur meldt dat hij doormiddel van wat foto’s op te sturen naar de Gemeente zo het bewijs levert van onze activiteiten.

 

Politie spreekuur:

Op 20 maart jl., hebben de wijkagenten en betrokken Boa’s spreekuur gehouden in de Brasserie. Opkomst van bewoners was gering. Arthur heeft de wijkagenten niet meer gesproken. Wellicht vindt er nog een evaluatie plaats. Bewoners die wel waren gekomen gaven aan, dat voor hun het spreekuur waardevol was geweest.

 

BBQ 2018;

Gedacht wordt om de BBQ op 18 of 25 augustus te organiseren Dick en Joost nemen hier over contact op met de Brasserie. Joost heeft inmiddels overleg gevoerd met Arthur. 

Als definitieve datum is gekozen 18 augustus(i.v.m. het reserveren van de tent bij de Gemeente).

 

Ben neemt contact op met onze huis slager Molendijk voor het vlees en met Jolanda voor de salade. Besloten wordt om de diskjockey weer te benaderen voor de muziek. Deze taak neemt Ben eveneens op zich.

 

Burendag

Arthur geeft aan dat het Bestuur van de Zomertuinen heeft gesproken met Argos (Marloes en Veronique) wat we eventueel in combinatie met hun organiseren tijdens Burendag op 22 september 2018. De Argos wil die dag iets in de Brasserie organiseren; bestaande uit een gezellige middag voor bewoners met een drankje en een hapje. De bewoners van de Zomertuinen zouden dan buiten iets kunnen doen die dag. Gedacht wordt, om een afscheiding te maken om het buitenterras van de Brasserie. Voorgesteld wordt dit te doen door middel van bloembakken te plaatsen die gemaakt zijn door bewoners van de Zomertuinen.

 

Paasbrunch:

De Paasbrunch werd door iedereen als gezellig en geslaagd ervaren. Er waren 68 deelnemers, dat is meer dan andere jaren. Ben heeft de foto’s op de website gezet.

De  Paasbrunch werd door iedereen als gezellig en geslaagd 

Circus op Parkeerplaats.

Arthur geeft aan dat de Argos heeft aangegeven op 3 oktober een kleine circustent neer te zetten op de grote parkeerplaats. Bewoners van de Es krijgen daar een voorstelling voorgeschoteld. Indien er plaatsen over zijn worden deze verstrekt aan onze leden.

 

Algemene Ledenvergadering.

Arthur meldt dat wij volgens onze statuten een jaarvergadering moeten uitschrijven. Gezien de lage opkomst in het verleden, combineren we deze vergadering met de volgende bestuursvergadering. De Agenda wordt geplaatst op de site. Dick en Joost moeten voor die datum de  kascontrole uitvoeren. Zij stellen zich opnieuw beschikbaar voor de kascontrole commissie. Arthur maakt de Agenda en het financiële overzicht. 

 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron;

 

Vuilcontainers;

Arthur geeft aan dat de container, die eerst alleen voor de Argos was gereserveerd, nu ook gebruikt kan worden voor restafval. Bewoners van Hurthstraat en Thetfordstraat hebben daar toegang toe met hun Reinis-pas, sindsdien zijn er geen problemen meer.

 

Strooibeleid

Arthur geeft aan dat er door hem tijdens het Platform overleg met de Gemeente is aangegeven dat er tijdens sneeuwval niet meer door Reinis wordt gestrooid op het terrein van de Zomertuinen. Elco Mouthaan heeft toelichting gegeven over de strooi routes. Na samenvoeging van Gemeenten tot Gemeente Nissewaard zijn deze herschreven en de Zomertuinen staat niet meer op de eerste route. Eerst na aanhoudende sneeuwval en de doorgaande wegen sneeuwvrij zijn, komen de wijken aan de beurt. Bij Zomertuinen speelt ook mee, dat het privé terrein is.  Elco Mouthaan heeft de klacht wel serieus aangehoord en meegenomen echter niets toegezegd.

 

Daarnaast speelt het sneeuwvrij maken van de ingang(en) gebouw de Es. Marlous en Veronique stellen zich op dat dit geen taak van Argos is.

Met als argument; er zijn meerdere huurders en wij betalen daarvoor servicekosten aan Woonbron. 

 

Ramon was op de hoogte gebracht door Lydia de Zwart ( was ook aanwezig tijden Gemeente overleg). Het probleem wordt door hem intern besproken.

 

Parkeergedrag:

Ben bericht dat enkele bewoners zich storen aan het parkeergedrag. Na onderlinge discussie wordt geopperd, dat wellicht het aanbrengen van een NP logo op de straat met markeringsstrepen de beste optie is. De Woonbron heeft laten weten dat zij geen kruis op de straat aanbrengt. Wel is op het hekwerk nabij de ingang van Magnolia een parkeer verbod bordje geplaatst. Dit blijkt geen oplossing sterker nog, er wordt nu door meerdere voertuigen geparkeerd op de toegang naar de gebouwen Magnolia en Bougainville. Het blijft een probleem het verzoek is nu of de Woonbron nog twee verboden parkeren bordjes wil plaatsen op de betonen kant van de groenbakken. De Woonbron neemt dit op of deze nog geplaatst kunnen worden.

 

Lampen grote parkeerplaats:

Anne geeft aan dat er enkele lampen in de masten kapot zijn op de grote parkeerplaats. Ramon neemt dit op en gaat dit in behandeling nemen.

Dit is nog niet opgelost, omdat het gelijktijdig meegenomen wordt tijdens het reguliere onderhoudsplan. 

 

 

Div. verzakkingen van bestrating omgeving Zomertuinen:

Dick vraagt waar gemeld kan worden over problemen in openbare ruimten. Het mailadres is ; buitenruimte@nissewaard.nlduidelijke omschrijving van de klacht ondersteund met eventueel een foto.

 

Rondvraag:

Gerda vraagt aan Woonbron of er nog twee wilgen bij Magnolia zouden kunnen worden gesnoeid Ramon neemt dit op met de Welplaat.

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt 18 Juli voorafgaand houden wij de algemene leden vergadering zoals afgesproken.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

 

 

 

 

 

 

 De Zomertuinen gehouden op dinsdag 17-01-2018

 

 

 

 

 

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok. Anne Korf, Dick Schouten Joost Deijkers Riet Orth, ,Ria van Dijk, en Gerda Altena ,Petra van Kooten.  

Afwezig met kennisgeving: Woonbron: Ramon Kasi.

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

Nieuwjaarsreceptie;

De receptie is goed verlopen de muziek georganiseerd door Disc-Jockey Frans van der Drift  werd goed ontvangen door de aanwezige en was goedkoper dan de muziek van voorgaande jaren, De Brasserie had gratis oliebollen geleverd die vielen goed in de smaak ,er waren 78 aanwezigen dus gelijk aan andere jaren. Dick vraagt zich af waarom er zo weinig mensen uit Magnolia zijn op de receptie. Gerda zegt dat de flyer wel wordt opgehangen maar er geen reactie op volgt, misschien komt het wel dat Magnolia voor hun bewoners een eigen nieuwjaar receptie geeft.

 

Subsidie Gemeente Nissewaard:

Arthur geeft aan dat we voor 2018 een subsidie krijgen om onze activiteiten zoals de Nieuwjaarsreceptie, Paasbrunch , BBQ , Bingo  en het Klaverjassen te ondersteunen. Arthur stelt voor, dat er een extra bedrag aan Riet wordt verstrekt. Ter besteding aan de door haar georganiseerde Bingo- en Klaverjasmiddagen.

 

BBQ 2018;

Gedacht wordt om de BBQ op 18 of 25 augustus te organiseren Dick en Joost nemen hier over contact op met de Brasserie. Joost heeft inmiddels overleg gevoerd met Arthur. Als definitieve datum is gekozen 18 augustus (i.v.m. het reserveren van de tent bij de Gemeente).

 

Paasbrunch:

Besloten wordt dat er dit jaar weer een Paasbrunch wordt georganiseerd

Dick en Joost nemen het een en ander op met de Brasserie, de datum is dit jaar 30 maart te beginnen 11.00 uur tot 13.00 uur.   

 

Nieuwe wijkagent;

Patrick de Raad heeft nog gesproken met Arthur tijdens het Platform overleg. Hij heeft een aantal keren gesurveilleerd in de Zomertuinen.

Geen bijzonderheden aangetroffen en gaf aan dat het in de Zomertuinen zeer rustig is.

 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron;

 

 

 

 

 

Diversen verzakkingen;

Alle urgente plaatsen die een gevaar vormden zijn verholpen door de Woonbron.

 

Vuilcontainers;

Arthur geeft aan dat de container, die eerst alleen voor de Argos was gereserveerd, nu ook gebruikt kan worden voor restafval. Bewoners van Hurthstraat en Thetfordstraat hebben daar toegang toe met hun Reinis-pas.

 

Hangjongeren;

Met de Politie hebben we het over de hangjongeren gehad. Momenteel geven die niet veel overlast, behalve de jongeren die staan onder de overkapping van de Argos. De wijkagent adviseerde om een opvallende camera te plaatsen. Dit schrikt meer af dan de huidige camera welke in een dode hoek hangt. Ramon neemt dit op en bespreekt het met de Argos. Arthur meldt dat de Woonbron hier niet bevoegd is de camera te verhangen, omdat de camera eigendom is van Argos.

 

 

 

Losse stenen oprit parkeerdek;

Petra geeft aan dat de stenen van de oprit parkeerdek op verschillende plaatsen los liggen. Ook is geconstateerd dat sommige stenen, naast de afvoergoten rondom de groenbakken, op het dek verzakt zijn.

Petra maakt Ramon tevens attent op het verzakken van de grindkorven nabij de trap van Magnolia. Ramon heeft het aangekaart.

Peter Berendse heeft laten weten, dat Woonbron bovengenoemde zaken  (voorlopig) niet onder handen zal nemen.

 

Rondvraag;

Gerda vraagt of er wat aan de treurwilg kan worden gesnoeid op het terrein van Woonbron. Ook staan er wat dode bomen in de Zomertuinen.  Ramon heeft de wilgen laten snoeien door de Welplaat.

 

Parkeer gedrag:

Ben bericht dat enkele bewoners zich storen aan het parkeergedrag van Steef Wessels. Na onderlinge discussie wordt geopperd, dat wellicht het aanbrengen van een NP logo op de straat met markeringsstrepen de beste optie is. De Woonbron heeft laten weten dat zij geen kruis op de straat aanbrengt. Wel is op het hekwerk nabij de ingang van Magnolia een parkeer verbod bordje geplaatst. Dit blijkt geen oplossing sterker nog, er wordt nu door meerdere voertuigen geparkeerd op de toegang naar de gebouwen Magnolia en Bougainville.  Het blijft een probleem.

 

Lampen grote parkeerplaats:

Anne geeft aan dat er enkele lampen in de masten kapot zijn op de grote parkeerplaats. Ramon neemt dit op en gaat dit in behandeling nemen.Dit is nog niet opgelost.

 

 

Div. verzakkingen van bestrating omgeving Zomertuinen:

                          Dick vraagt waar gemeld kan worden over problemen in openbare ruimten.                               Het mailadres is ; buitenruimte@nissewaard.nl duidelijke omschrijving van de klacht ondersteund met eventueel een foto.

 

 

Toegankelijkheid Hoofdingang Zomertuinen:

Dick stelt dat na de storm de schuifdeur op de 1e etage is afgesloten. Bezoekers constateren dit eerst bij de afgesloten deur en moeten dan via Thetfordstraat en Hurhtstraat teruglopen om de ingang op de begane grond te bereiken. Zeer klant onvriendelijk, terwijl de deur normaal kan functioneren na aanbrengen van een houten plaat.

Anne brengt onder de aandacht dat ook de toegang naar de Es en Brasserie op de 1e etage (bij liftgebruik) ontoegankelijk is voor rolstoel- gebruikers. De drukknoppen zijn onjuist gemonteerd (achter je) en de deur opent zich naar je toe. Oplossing is een sensor-oog plaatsen.

 

 

Volgende vergadering.

 

 

 

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt woensdag 04-04-2018.

 


 

2017

 

  Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

 De Zomertuinen gehouden op dinsdag 18-10-2017

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok. Anne Korf, Dick Schouten Joost Deijkers, ,Ria van Dijk, en Gerda Altena.  Woonbron: Ramon Kasi.

Afwezig met kennisgeving: Riet Orth, Petra van Kooten.

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

Burendag 2017;

De burendag is goed verlopen en er is hard gewerkt door de 17 deelnemende bewoners, met het vullen van de plantenbakken en het schilderen van de bollen en plantenbakken. Het subsidie bedrag van vierhonderd euro is in zijn geheel gebruikt. Het was wel jammer, dat er niemand van Magnolia aanwezig was. We hebben wel nog bezoek gehad tijdens de werkzaamheden van Karin (Gemeente) en een vertegenwoordiger van de politiek partij ONS. 

 

BBQ 2017;

Deze was zeer geslaagd en werd door 83 bewoners bezocht. De muziek was door Jolanda en Ger geregeld en betaald. Bewoners waren er zo enthousiast over, dat we er aan denken om deze meneer opnieuw te vragen om de muziek te verzorgen, tijdens de nieuwjaarsreceptie.

 

Nieuwjaarsreceptie;

Dick en Joost nemen dit jaar weer contact met de Brasserie op. Zij maken afspraken over de prijs van de consumpties, bittergarnituur en bediening (door Jannie). Arthur zorgt voor de flyer. Ben gaat kijken of hij de muziek kan regelen van de laatste BBQ. De uiteindelijke prijs die de bewoners gaan betalen voor de drankjes wordt nog in onderling overleg met het bestuur bepaald. De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats;

vrijdag 5 januari 2018 aanvang 20.00 uur.

 

Honden incidenten;

Er zijn drie incidenten geweest met hondenbezitters in de Zomertuinen.

Het betrof loslopende honden daar waar ze aangelijnd moesten zijn.

Een lopende hond heeft een aangelijnde hond aangevallen.

Een kind werd door een loslopende hond in haar arm gebeten bij het speeltuintje en er is een fietsster gevallen door toedoen van een loslopende hond. Politie en Boa’s zijn op de hoogte en surveilleren (tijdelijk) in het park en bekeuren zo nodig. Inmiddels is er ook een voetgangersbord geplaatst.

 

Nieuwe wijkagent;

Arthur geeft aan dat er een nieuwe wijkagent (Patrick de Raad) is aangesteld in ons Rayon. Hij heeft het voornemen om zich eerstdaags  voor te stellen aan de Bewonersvereniging.

Inmiddels heeft het bestuur kennis gemaakt met Patrick (en zijn collega wijkagent van de Schenkel). Gezamenlijk hebben we de problemen besproken en een rondje Zomertuinen gedaan.

 

Verzoek(en) Gemeente aan onze vereniging;

Voorlichting Hart Veilig Wonen.

Arthur, Ben en Pim van Oosten zijn naar de bijeenkomst op het Stadhuis geweest. Betreft het instellen van een netwerk van burgerhulpverleners voorzien van een AED.

 

Wijkexpedities Thuis in de Wijk.

Door beleidsmedewerkers van de Gemeente werd o.a. De Zomertuinen aangedaan. Argos en onze Bewonersvereniging (Arthur heeft namens onze vereniging het woord gevoerd) hebben aan deze beleidsmede-werkers een voorlichting gegeven. De beleidsmedewerkers gaven op hun beurt weer een toelichting over de ontwikkelingen in het sociaal domein, waarbij inwoners en Gemeente samen naar oplossingen zoeken op het gebied van participatie en zelfredzaamheid.

 

Schouw Zomertuinen, Waterland en Maaswijk.

Anne en Ben hebben deelgenomen aan een schouw in voornoemde wijken, samen met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren.

Het doel was om in de openbare ruimten de problemen in ogenschouw te nemen, te noteren en vervolgens direct daarna actie te ondernemen.

 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron;

 

Diversen verzakkingen;

Alle urgente plaatsen die een gevaar vormden zijn verholpen door de Woonbron. Arthur geeft Ramon een compliment voor zijn acties.

 

 

 

Vuilcontainers;

Arthur geeft aan dat eerst in Juni 2018 op ons complex de nieuwe containers worden geplaatst t.b.v. de afvalscheiding. Deze zijn enkel te bedienen met een pasje.

 

Hangjongeren;

Met de Politie hebben we het over de hangjongeren gehad. Momenteel geven die niet veel overlast, behalve de jongeren die staan onder de overkapping van de Argos. De wijkagent adviseerde om een opvallende camera te plaatsen. Dit schrikt meer af dan de huidige camera welke in een dode hoek hangt. Ramon neemt dit op en bespreekt het met de Argos.

 

Rookhok;

Anne meldt dat de Argos opnieuw een publicatie heeft opgehangen in het rookhok om de grote vervuiling van sigaretten peuken tegen te gaan. Tijdens de burendag heeft het rookhok ook een grote schoonmaak beurt gehad.

 

Losse stenen oprit parkeerdek;

Petra geeft aan dat de stenen van de oprit parkeerdek op verschillende plaatsen los liggen Ramon neemt dit op en laat er eventueel wat zand tussen de tegels strooien zodat ze weer vast liggen.

Ook is geconstateerd dat sommige stenen, naast de afvoergoten rondom de groenbakken, op het dek verzakt zijn.

Petra maakt Ramon tevens attent op het verzakken van de grindkorven nabij de trap van Magnolia. Ramon heeft het aangekaart. Gelet op de komende winterperiode heeft het geen prioriteit. Eerst komend voorjaar wordt het alsnog in behandeling genomen bij de Woonbron.  

 

Rondvraag;

Gerda vraagt of er wat aan de treurwilg kan worden gesnoeid op het terrein van Woonbron. Ook staan er wat dode bomen in de Zomertuinen. Ramon neemt dit op met de mensen van de groenvoorziening De Welplaat.

 

Ben bericht dat enkele bewoners zich storen aan het parkeergedrag van Steef Wessels. In het verleden heeft hij al een waarschuwing van Woonbron gekregen, echter hij trekt zich daar niets van aan.

Na onderlinge discussie wordt geopperd, dat wellicht het aanbrengen van een NP logo op de straat met markeringsstrepen de beste optie is.

 

Omdat Woonbron de bestrating in onderhoud heeft, is daarvoor toestemming vereist. Ramon vraagt na, wat Woonbron van deze optie  vindt.  

 

Anne geeft aan dat er enkele lampen in de masten kapot zijn op de grote parkeerplaats. Ramon neemt dit op en gaat dit in behandeling nemen.

 

Dick vraagt waar gemeld kan worden over problemen in openbare ruimten. Het mailadres is ; buitenruimte@nissewaard.nl duidelijke omschrijving van de klacht ondersteund met eventueel een foto.

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt woensdag 17-01-2018.

 


Notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging De Zomertuinen gehouden op Woensdag 26-07-2017

Opening vergadering.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

1.    Mededelingen en ingekomen stukken.

Er zin geen ingekomen stukken. Arthur meldt dat we geen financieel jaarverslag  meer hoeven te overleggen met de Gemeente, dit heeft te maken met de nieuwe subsidie regelingen.   

3. Vaststellen notulen d.d. 9 mei 2016. 

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 

4. Bespreking en vast vaststelling jaarrekening 2016. 

De voorzitter geeft een toelichting op het uitgereikte financiële jaarverslag.

Deze jaarrekening over 2016 is op 25 april 2017 door het bestuur vastgesteld tijdens de bestuursvergadering. De kascommissie heeft alle boeken en bescheiden gecontroleerd en een positief advies gegeven. Er worden geen vragen gesteld. De vergadering volgt het advies van de kascommissie en stelt unaniem de jaarrekening 2016 definitief vast.  

5. Decharge verlenen Bestuur. 

Door de vergadering wordt decharge verleend aan het bestuur. De leden van de kascommissie stellen zich herkiesbaar. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoeming.  

6. Vaststellen van de Jaarlijkse bijdrage. 

Na overleg wordt door de vergadering besloten om de jaarlijkse bijdrage van € 1,- per persoon te continueren de vergadering gaat met dit genomen besluit ook voor het jaar 2017 akkoord.  

 7.  Behandeling activiteiten programma.

De voorzitter geeft een opsomming van het huidige activiteiten programma.  

Riet spreekt de wens uit dat, indien het mogelijk is, een bustocht voor de leden te organiseren en dan met name een stadstour Rotterdam, ook geeft zij aan om te proberen een tour naar de Shell te organiseren. Riet vraagt of het niet is tijd wordt dat op de vrijdag gehouden activiteiten er een bestuurslid aanwezig is, zij stelt dat dit de afgelopen tijd nooit is gebeurd. Door het bestuur wordt dit beaamd. Arthur neemt hier notitie van en gaat dit met de bestuursleden bespreken, zodat m.i.v. het nieuwe seizoen ook vanuit het bestuur belangstelling wordt getoond.   

8.  Informatievoorziening website.

De vergadering stelt dat de website als een gewaardeerde informatiebron wordt gezien.

De vergadering besluit deze website te handhaven. Er zijn signalen ontvangen of het mogelijk is om een rubriek te laten vervallen of samen te voegen, zodat er meer ruimte is om foto’s te publiceren. 

9.  Rondvraag.

Er zijn geen vragen

10.  Sluiting.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 10.45 uur ,de volgende vergadering wordt vastgesteld op 18 oktober 2017.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

 De Zomertuinen gehouden op dinsdag 25-04-2017

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok. Anne Korf, Dick Schouten, Ria van Dijk en Riet Orth.  Woonbron: Ramon Kasi.

Afwezig met kennisgeving: Joost Deijkers, Petra van Kooten en Gerda Altena.

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

Financiën;

Arthur bericht dat de Gemeente heeft gereageerd op onze subsidie  aanvraag voor de Nieuwjaarsreceptie Zomertuinen 2017 deze is toegekend doormiddel van een schrijven van de Gemeente.

Anne meldt dat de subsidie nog niet is ontvangen. Volgens Arthur zou de subsidie deze maand worden gestort. Indien volgende maand nog niet ontvangen dan zal Arthur navraag doen bij de Gemeente.

Dick en Joost moeten nog de kascontrole uitvoeren, zij maken een afspraak met Anne. Daarna kan de jaarrekening 2016 worden vastgesteld. Arthur stelt voor de jaarvergadering samen te laten vallen met de volgende bestuursvergadering. De aanwezigen gaan akkoord.

 

Paasbrunch;

De Paasbrunch werd bezocht door 56 personen. Bewoners vonden het uitserveren van de brunch veel beter dan het buffetsysteem zoals toegepast in de vorige jaren. Het kwam de maaltijd en de gezelligheid ten goede. De opstelling van koffie en theepunt moet echter meer centraal worden gekozen en niet meer aan de wand. Voorts is de suggestie gedaan, om het beleg per tafel te aan te bieden en niet op gepresenteerd op het bord. De bewonersvereniging heeft aan de Paasbrunch € 62,- bijgedragen om de ledenprijs van € 7,50 p.p. te kunnen realiseren.

 

Mededelingen;

Arthur deelt mede, dat Woonbron en De Samenwerking onze vereniging niet meer financieel zullen steunen. Dit betekent dat ook de regeling inzake vrijstelling ledenbijdrage bewoners Hurthstraat is komen te vervallen. De bewoners zijn per brief ingelicht en 28 bewoners hebben zich aangemeld. 

Nieuwe subsidieregeling ;

Arthur en Ben zijn naar de introductiedag geweest voor de nieuwe bewonersregeling. De regeling is van kracht m.i.v. 1-1-2017 , echter omdat het college de regeling op pas in februari heeft gepubliceerd en onze Nieuwjaarsreceptie al werd gehouden, hebben wij nog de subsidie ontvangen volgens oude voorwaarden. In de nieuwe voorwaarden staat dat het geld niet besteed mag worden aan eten en drinken. Karin Bron gaat met Arthur en Ben bekijken welke mogelijkheden er nog zijn voor onze vereniging.

 

Burendag 2017;

De burendag wordt gehouden op 23 september 2017. We gaan in overleg met de Argos kijken of we weer mee kunnen doen. Gedacht wordt om dit jaar de grote bloembakken te vullen met beplanting en om de bak die op het midden van het parkeerdek staat opnieuw te bekleden. Alle buxus struikjes die er nu omheen staan zijn dood. Ook is het plan om de bollen opnieuw te verven.

 

BBQ 2017;

Deze wordt gehouden op 19 Augustus aanstaande. Dick en Joost nemen nog contact op met de Brasserie en de receptie op of dit definitief akkoord is. Ben houdt contact met de slager en Jolanda betreffende het vlees en salades.

 

Water overlast park achter gebouw Bougainville;

Dick geeft aan, dat er zich steeds meer plassen vormen in het park en dat er bomen worden gekapt zonder dat er wat voor terug wordt geplaatst. Arthur heeft dit besproken op het platform overleg en heeft daar te horen gekregen dat dit niet meer via rayon Oost gaat maar dat dit soort vragen voortaan via de website van de gemeente moet lopen.

 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron;

 

Diversen verzakkingen;

Alle urgente plaatsen met die een gevaar vormden zijn verholpen door de Woonbron. Arthur geeft Ramon een compliment voor zijn acties.

 

Vervuiling grote parkeerplaats;

Doordat er hangjongeren gebruikmaken van de grote parkeerplaats vervuild deze. Arthur vraagt of de Woonbron de parkeerplaats frequenter kan laten schoonmaken door de Welplaat. Ramon heeft dit inmiddels inwerking gesteld en er wordt nu frequenter schoongemaakt.

Riolering Hurthstraat;

Arthur vraagt of de hoofdriolering wel eens wordt schoongemaakt want er vormen zich bij regen toch wel wat waterplassen die moeilijk weglopen vooral bij de Rook Abri en voor de ingang nabij de schuifdeuren. Ramon vraagt het intern na bij Woonbron, inmiddels is het hoofdriool schoongemaakt dus het probleem moet nu verholpen zijn.

 

Schade looppad;

Na het herstel van de vorige schade (veroorzaakt door een aannemer) is er wederom schade ontstaan (veroorzaakt door Welplaat) tijdens het legen van de prullenbakken. Deze schade is bekend bij Ramon en zal worden hersteld na de vorstperiode. Inmiddels is ook hier gehoor aangegeven en is dit verholpen

 

Verzakte tegels bij trap Magnolia:

Dick geeft aan dat er tegels verzakt zijn bij de trap van Magnolia. Ramon en Dick gaan dit ter plaatse beoordelen en Ramon gaat zo nodig actie ondernemen.

 

Verlichting Parkeerplaats:

Anne heeft vernomen dat de verlichting te vroeg wordt ontstoken.

Ramon vraagt om de exacte tijden wanneer de verlichting aan en uit gaat. Anne geeft het hem door zodat dit door Woonbron kan worden bezien en verholpen.

 

Rondvraag;

Er meldt zich niemand voor de rondvraag.  

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt  woensdag 26 juli 2017.

 

 

 

 

 


 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

 De Zomertuinen gehouden op maandag 23-1-2017

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok. Anne Korf, Joost Deijkers, Dick Schouten, Ria van Dijk en Petra van Kooten, Riet Orth en Gerda Altena.  Woonbron: Ramon Kasi.

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

Financiën;

Arthur bericht dat de Gemeente niet heeft gereageerd op onze subsidie  aanvraag voor de Nieuwjaarsreceptie Zomertuinen 2017. Hij gaat nog contacten met de gemeente waarom er geen reactie op deze aanvraag is gekomen.

Anne meldt dat de receptie financieel goed verlopen is, er zijn 74 mensen geweest en hij geeft ook nog aan dat de oliebollen door de Brasserie betaald zijn.

 

Mededelingen;

Arthur deelt mede, dat Woonbron en De Samenwerking onze vereniging niet meer financieel zullen steunen. Dit betekent dat ook de regeling inzake vrijstelling ledenbijdrage bewoners Hurthstraat komt te vervallen. Besloten wordt, dat de bewoners van de Hurthstraat per brief daarover worden ingelicht. Arthur heeft de brief opgemaakt en deze is verstuurd .De reactie van de bewoners is wel positief, er hebben inmiddels 28 bewoners betaald.

 

Oranjefonds;

Arthur geeft aan dat er geen reactie van bewoners is gekomen om mee te doen met NL Doet van het Oranjefonds, er wordt daarom besloten dit jaar niet mee te doen.

 

Burendag 2017;

De burendag komt er weer aan voor september we gaan in overleg met de Argos kijken of we weer mee kunnen doen. Anne stelt voor om de rand boven de garage ingang schoon te spuiten en daarna te schilderen met betonverf. Arthur merkt op dat daarvoor toestemming nodig is van het bestuur van de Garage en de Woonbron. Overigens moeten dan wel meerdere buren voor bereid zijn, om zo’n project aan te pakken.

 

Paasbrunch;

Dick en Joost willen de Paasbrunch wel weer organiseren. We gaan proberen dit op 14 april te houden. Dit is afhankelijk of de Argos die datum de Brasserie nodig heeft. Zo ja, dan wijken we af naar 13 april. Gerda meldt dat er vanuit Magnolia geen animo is om deel te nemen.

 

Water overlast park achter gebouw Bougainville;

Dick geeft aan, dat er zich steeds meer plassen vormen in het park en dat er bomen worden gekapt zonder dat er wat voor terugwordt geplaatst. Arthur zal er een vraag overstellen op de eerst volgende vergadering van het Platform overleg.  

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron;

 

Diversen verzakkingen;

Petra brengt dit punt ter sprake onderbouwd met foto’s. Het gaat om verzakking bij de trap, op het parkeerdek en achterzijde Parkeergarage tussen Bougainville en Magnolia. Ramon zal de situatie bezien en zo nodig actie ondernemen.

Vervuiling grote parkeerplaats;

Doordat er hangjongeren gebruikmaken van de grote parkeerplaats vervuild deze doordat de heren en dames hun afval op de parkeerplaats achterlaten. Arthur vraagt of de Woonbron de parkeerplaats frequenter kan laten schoonmaken door de Welplaat. Ramon kijkt wat hij daarmee kan doen.  

Riolering Hurthstraat;

Arthur vraagt of de hoofdriolering wel eens wordt schoongemaakt want er vormen zich bij regen toch wel wat waterplassen die moeilijk weglopen vooral bij de Rook Abri en voor de ingang nabij de schuifdeuren. Ramon vraagt het intern na bij Woonbron 

 

Schade looppad;

Na het herstel van de vorige schade (veroorzaakt door een aannemer) is er wederom schade ontstaan (veroorzaakt door Welplaat) tijdens het legen van de prullenbakken. Deze schade is bekend bij Ramon en zal worden hersteld na de vorstperiode. 

Rondvraag;

Er meldt zich niemand voor de rondvraag.   

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt  Maandag 24 April 2017.

 

 

 

 

 


 

 Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

 

 

 

 De Zomertuinen gehouden op maandag 17-10-2016

 

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk,

Anne Korf, Joost Deijkers, Dick Schouten, Ria van Dijk en Petra van Kooten, Riet Orth en Gerda Altena.  Woonbron: Ramon Kasi.

Afwezig met kennisgeving: Ben de Blok.

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

 

 

Arthur bericht dat de Gemeente heeft toegezegd een bijdrage te verstrekken voor de bankkosten over vorig jaar en dit jaar.

Voor 2017 heeft Arthur de subsidieaanvraag voor onze Nieuwjaarsreceptie, welke wordt gehouden op 6 januari 2017, ingediend.

 

Mededelingen;

Arthur deelt mede, dat Woonbron en De Samenwerking onze vereniging niet meer financieel zullen steunen. Dit betekent dat ook de regeling inzake vrijstelling ledenbijdrage bewoners Hurthstraat komt te vervallen. Besloten wordt, de bewoners van de Hurthstraat per brief daarover in te lichten. Arthur maakt de brief op.

 

BBQ;

De BBQ van dit jaar op 20 Augustus 2016 is succesvol verlopen. Er deden 84 bewoners aan mee. Dank gaat natuurlijk uit naar alle vrijwilligers. Omdat we het zonder subsidie moesten doen, hadden we een tekort van € 276,70.

Volgend jaar moeten opnieuw beslissen of we de bijdrage moeten aanpassen, thans is de meerderheid van mening om het bij € 7,50 te laten.

 

Nieuwjaarsreceptie 2017;

De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 6 januari 2017. Arthur maakt de flyer. Dick en Joost regelen het met de Brasserie. Riet zorgt voor muziek, zij zal wel met ons overleg voeren over de kosten. Anne zorgt voor de consumptiebonnen welke voor € 1,- per stuk worden aangeboden.

 Verzakking heuvel nabij bluswaterpunten.

Petra brengt dit punt ter sprake onderbouwd met foto’s.

Ramon zal de situatie bezien en zo nodig actie ondernemen.

 

Klacht Bomen voor Magnolia;

Een bewoonster van Magnolia heeft aan de vereniging gemaild om de bomen te vervangen door stuiken i.v.m. gezondheidsproblemen. Arthur stelt dat het bestuur de belangen van alle bewoners behartigd en geen inzicht heeft, in hoeverre de leden dit verzoek ondersteunen. Daarnaast is Woonbron verantwoordelijk voor het onderhoud. De vraag wordt daarom voorgelegd aan Ramon. Ramon weet van dit verzoek af. Woonbron moet om tot een goed oordeel te komen meerdere belangen afwegen. Ook Woonbron heeft geen inzicht in hoeverre bewoners het hier mee eens zijn. Voorlopig wordt geen gevolg gegeven aan dit verzoek; te weten het kappen van alle bomen op het plein.

 

 

 

 

 

 

Losstaand Bord:

 

Bord is verankerd en staat stevig.

 

Verzakking Nooduitgang.

Door Ramon is direct actie ondernomen, probleem is verholpen.

Schade lantaren begin Hurthstraat.

Inmiddels is de lantaren hersteld, het wachten was op de afwikkeling met de verzekering van de veroorzaakster.

Schade muurtje achter brievenbus.

Is bekend bij Woonbron, ook dit loopt via verzekering. Wellicht dat de muur aanpassing behoeft, immers al vier maal kapot gereden.

 

 

Woonbron heeft het volgende besluit genomen en uitgevoerd. De lantaren- paal staande naast de slaapkamer van een bewoner van Magnolia (welke was uitgeschakeld) is weggehaald. De lantarenpaal aan het pad welke nooit heeft gefunctioneerd is verwijderd en vervangen door de lantarenpaal die naast de slaapkamer stond. Deze actie heeft goed uitgepakt want de verlichting werkt nu naar behoren.  

 Schade aan looppad.

Bij de verwisseling van de lantarenpalen is er schade ontstaan aan het looppad. Woonbron weet ervan. Herstel laat op zich wachten, omdat het een verzekeringskwestie is. Gerda merkt op dat het een gevaarlijke situatie is en dat daarop niet gewacht kan worden. Ramon neemt het intern op.

Scheve Lantaarn

Ben vraagt of de Woonbron iets kan doen aan de scheve lantaarn op het grasveld voor Magnolia. Ramon kijkt wat hij hier aan kan doen. Deze zaak loopt nog.

 

 

Er meldt zich niemand voor de rondvraag.  

 

 

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt  Maandag 23 januari 2017.

  


  

Notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging De Zomertuinen gehouden op Woensdag  09-05-2016.

1.    Opening vergadering.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

2.     Mededelingen en ingekomen stukken.

Gerda Altena meldt dat Ria v Dijk en Petra van Kooten niet aanwezig kunnen zijn.

Arthur heeft bericht van verhindering ontvangen van Joost Deijkers en Ben de Blok.

 

3. Vaststellen notulen d.d. 6 mei 2015.

 

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

Gerda vraagt zich af hoe het afgelopen is met de vraag van Dick over het dichtsibben van de vijver. Dick heeft meerdere malen contact gehad met de Gemeente dit heeft echter niet tot resultaat geleid.

 

4. Bespreking en vast vaststelling jaarrekening 2015.

 

De voorzitter geeft een toelichting op het uitgereikte financiële jaarverslag.

Deze jaarrekening over 2015 is op 18 april 2016 door het bestuur vastgesteld tijdens de bestuursvergadering. De kascommissie heeft alle boeken en bescheiden gecontroleerd en een positief advies gegeven. Er worden geen vragen gesteld. De vergadering volgt het advies van de kascommissie en stelt unaniem de jaarrekening 2015 definitief vast. Door de vergadering wordt decharge verleend aan het bestuur. De leden van de kascommissie stellen zich herkiesbaar. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoeming.

 

5. Vaststellen van de Jaarlijkse bijdrage.

 

Na overleg wordt door de vergadering besloten om de jaarlijkse bijdrage van € 1,- per persoon te continueren. Op 13 april 2015 heeft het bestuur besloten, dat nu Woonbron haar collectieve contributie bijdrage heeft gestopt voor de bewoners van de Hurthstraat , ontheffing aan die bewoners wordt verleend.

De vergadering gaat met dit genomen besluit ook voor het jaar 2016 akkoord.

 

 6.  Behandeling activiteiten programma.

De voorzitter geeft een opsomming van het huidige activiteiten programma.  

De vergadering spreekt de wens uit dat, indien het mogelijk is, een bustocht voor de leden te organiseren.

Sommige activiteiten worden door een lid op persoonlijke titel georganiseerd.

Door de vergadering wordt besloten om de eenmalige activiteiten zoals de Paasbrunch,  Herfstmaaltijd,  Nieuwjaarsreceptie en de BBQ te blijven organiseren.

De wens wordt uitgesproken om de eigen bijdrage (door leden voor deelname aan deze activiteiten) zoveel mogelijk te beperken.

In komende bestuursvergaderingen met de activiteitencommissie zal bezien worden of dit mogelijk is en op welke wijze daar invulling aan moet worden gegeven.  

 

7.  Informatievoorziening website.

De vergadering stelt dat de website als een gewaardeerde informatiebron wordt gezien.

De vergadering besluit deze website te handhaven.

 

8.  Rondvraag.

Anne vraagt wanneer dit jaar de ronde plantenbakken op het parkeerdek voorzien worden van nieuwe plantjes. Arthur stelt dat daar nog budget voor is, dus het is mogelijk. Dick, Anne en Joost nemen de uitvoering daarvan op zich. Aanvullend bericht Arthur, dat het bestuur van Bougainville heeft besloten om de gevraagde waterkraan te laten plaatsen. Zodra dit is geschied, kan de door ons toegezegde bijdrage, worden overgemaakt.

Volgens Anne zitten er weer eksters in de Garage. De schilders hebben platen verwijderd bij de fietsenstalling van de Hurthstraat en niet teruggeplaatst. Arthur zal de technische commissie van Parkeren een mail sturen en vragen deze platen weer te bevestigen.

Arthur vraagt of de jeu de boules baan nog wordt gebruikt. Anne zegt dat dit wel weer de bedoeling is. De deelnemers zullen dan het onkruid verwijderen, de bak aanharken en aanvullen met nieuw grind.

 

9.  Sluiting.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de  vergadering om 20.15 uur

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 De Zomertuinen gehouden op maandag 18-04-2016 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk,

Ben de Blok, Anne Korf, Dick Schouten, Riet Orth, Ria van Dijk, Gerda Altena en Petra van Kooten

Namens de Woonbron: Ramon Kasi.

Afwezig met kennisgeving: Cor van der Wiel.

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Arthur legt uit aan Petra van Kooten wat de doelstelling van de bewonersvereniging is, ook geeft hij aan waarom Cor v/d Wiel niet aanwezig is.

 

Financiën.

De kascommissie heeft de kascontrole uitgevoerd over het jaar 2015 en keurt deze goed. Arthur meldt dat er het exploitatieresultaat over 2015 € 390,- bedraagt.

 

Mededelingen;

Arthur geeft aan, dat de uitnodiging van de ledenvergadering 2016 op de website wordt geplaatst, er wordt besloten de ledenvergadering   op 9 mei as. te houden, aanvang 19.00 uur.

 

Arthur legt het al eerder besproken punt uit, om een waterkraan aan te leggen t.b.v. de plantenbakken. Omdat Woonbron het verzoek heeft  afgewezen, hebben Joost en Dick het voorgelegd aan Bougainville.

De technische commissie van Bougainville heeft een offerte aangevraagd en de kosten daarvoor zijn plm. € 480 incl. BTW.

Omdat wij eerder hebben besloten dat bij aanschaf van een dompelpomp met slangenhaspel € 125,- kon worden besteed stelt Arthur voor, om dit bedrag als bijdrage namens bewonersvereniging aan Bougainville te verstrekken. De vergadering gaat daarmee akkoord. De uiteindelijk beslissing over het plaatsen van de waterkraan, moet nog door het bestuur van Bougainville worden genomen.

 

Riet geeft aan dat de Bingo en het Klaverjassen goed wordt bezocht.

Arthur meldt dat de Hockey vereniging uitbreidingsplannen heeft.

Het gaat om het aanleggen van een kwart (training)veld op hun eigen terrein.

 

BBQ;

De BBQ staat dit jaar op 20 Augustus 2016 gepland . Het verzoek  voor de tenten en banken kan niet meer bij de Gemeente Boerderij Rayon Oost worden gedaan. Dit moet via een formulier van de Gemeente Nissewaard worden aangevraagd . Arthur heeft van Cor het formulier gekregen en zorgt voor digitale verzending. Cor geeft het ingevulde formulier afgegeven bij de receptiebalie van de Gemeente.

 

Paasbrunch; 

De Paasbrunch was weer een groot succes er waren 50 deelnemers.

 

Herfstmaaltijd;

Arthur evalueert deze activiteit,  immers de Argos organiseert elke maand een drie gangen thema menu voor een zeer schappelijke prijs.

Besloten wordt, dat we deze activiteit stoppen.

 

Bustocht;

Riet geeft aan dat de bustocht naar Garderen niet doorgaat  i.v.m. te weinig belangstelling .

 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron;

 

Boompalen;

Welplaat heeft de nieuwe boom op het parkeerdek voor Bougainville voorzien van een boompaal.

 

Verzakking aarde in bakken parkeerdek;

Welplaat heeft aarde aangebracht en naar tevredenheid uitgevoerd.

 

Lichtmasten grote parkeerplaats;

Bewoners hebben geconstateerd dat lichten van een lichtmast zijn uitgevallen. De verlichting is inmiddels hersteld.

 

Rook Abri;

Woonbron heeft na overleg met Anne en Cor een grotere asvanger geplaatst. Welplaat leegt deze nu naar tevredenheid.

 

Hoofdingang Brasserie;,

Dick vraagt Ramon of er iets gedaan kan worden aan de verstopte put bij de hoofdingang Zomertuinen. Ramon stelt voor om er een korf (bladvanger) in te plaatsen en de plastic emmer te verwijderen, ook zal de Welplaat gevraagd worden regelmatig bladeren uit de put te halen. Ramon meldt dat de korf is geplaatst.

 

Parkeer besluit:

Ramon heeft inmiddels borden met de tekst “Uitsluitend Bezoekers” laten plaatsen bij verloskunde.  Bezien moet worden of deze maatregel voldoende is.  Daarnaast is gebleken dat een bord losstaat. Ramon neemt actie.

 

Vuilbakken: 

De vuilbakken worden nu regelmatig geleegd door de Welplaat

 

Scheve Lantaarn

Ben vraagt of de Woonbron iets kan doen aan de scheve lantaarn op het grasveld voor Magnolia. Ramon kijkt wat hij hier aan kan doen.

 

Rondvraag;

Gerda heeft in de vorige vergadering gevraagd of er toch nog iets aan de verlichting van de lantaarnpaal kan worden gedaan aan de achterzijde van gebouw Magnolia. Ramon zou dat met Peter Berendsen overleggen. Door ziekte van Peter Berendsen is punt blijven liggen. Het wordt binnenkort opnieuw besproken.

 

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt  Maandag 11 Juli 2016.

 

 


 

 

 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 18-01-2016

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen:

Arthur van Katwijk, Ben de Blok  Anne Korf, Dick Schouten, Cor van der Wiel, Riet Orth, Ria van Dijk  Gerda Altena en Irma Tinus. 

Namens de Woonbron: Ramon Kasi.

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

Mededelingen;

Ramon bericht dat Sandy Tonkes van de Woonbron vertrokken is, zodra  bekend wordt wie haar opvolgt, geeft hij dat door. Anne meldt dat er 81 personen aanwezig waren op de Nieuwjaars- receptie  de kosten bedroegen dit jaar  € 715,65 .  We hebben dit jaar € 350,- subsidie van de Gemeente toegezegd gekregen.  De Woonbron geeft geen bijdrage meer.

Irma Tinus geeft aan, dat zij uit de Leefbaarheidscommissie van Magnolia stapt en dus geen vergaderingen meer zal bijwonen van de Bewonersvereniging.  Arthur dankt haar, voor haar inbreng. Haar opvolgster is al bekend, dat wordt Petra van Kooten.

 

 BBQ;

De BBQ staat dit jaar op 20 Augustus 2016 gepland . Het verzoek  voor de tenten en banken kan niet meer bij de Gemeente Boerderij Rayon Oost worden gedaan. Dit moet via een formulier van de Gemeente Nissewaard worden aangevraagd . Arthur heeft van Cor het formulier gekregen en zorgt voor digitale verzending. Cor geeft het ingevulde formulier af bij de receptiebalie van de Gemeente.

 

Paasbrunch

Dick en Joost en Cor gaan deze maaltijd organiseren, de datum wordt vastgesteld op 25 Maart 2016.  De kosten daarvoor moeten in de lijn liggen van de vorige jaren.  Als het besproken is met De Brasserie dan wordt dit doorgegeven aan Arthur voor het maken van de flyer. Niet leden betalen iets meer dan  leden van de Bewonersvereniging.

 

 

Herfstmaaltijd

Arthur evalueert deze activiteit,  immers de Argos organiseert elke maand een drie gangen thema menu voor een zeer schappelijke prijs.

Besloten wordt, dat we deze activiteit stoppen.

 

Plantenbakken;

Joost en Dick hebben deze zomer de plantenbakken water gegeven.  De afspraak was dat Magnolia ook een bak voor haar rekening zou nemen. Arthur stelt vast dat door miscommunicatie wellicht men van elkaar niet weet wanneer en door wie water wordt gegeven. Joost en Dick zullen dit kortsluiten met Magnolia. E.e.a. is nog niet met Magnolia kortgesloten. Het is nu niet meer urgent i.v.m. het komende winterseizoen. In het voorjaar gaan we het nog eens bekijken. Daarnaast heeft Piet Rooimans voorgesteld een kraan te maken vanuit Bougainville. Het bestuur van Bougainville moet daarover nog een besluit nemen.

 

Bustocht.

Riet organiseert op 24 april een bustocht naar Garderen. Bezocht wordt de tentoonstelling Zandsculpturen. Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt de prijs € 35,- p.p. incl. lunch.

 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron;

 

Boompalen;

Welplaat heeft de nieuwe boom op het parkeerdek voor Bougainville voorzien van een boompaal.

 

Verzakking aarde in bakken parkeerdek;

 Welplaat heeft aarde aangebracht en naar tevredenheid uitgevoerd.

 

Lichtmasten grote parkeerplaats;

Bewoners hebben geconstateerd dat alle lichten van een lichtmast zijn uitgevallen. Volgens Ramon is opdracht tot herstel gegeven. Indien nog steeds niet werkt graag terugkoppelen. Na controle met een hoogwerker is gebleken dat onderdelen kapot zijn, deze zijn in bestelling. Tot op heden werkt de verlichting (deels)  niet. Ramon zal het opnieuw nagaan hoe de stand van zaken nu is.

 

Rook Abri;

 Anne leegt nog steeds elke week vrijwillig de asbak. Woonbron heeft na overleg met Anne en Cor besloten een grotere asvanger te plaatsen. Dit is gebeurd. Welplaat leegt deze nog steeds onvoldoende.

 

Hoofdingang Brasserie;,

Dick vraagt Ramon of er iets gedaan kan worden aan de verstopte put bij de hoofdingang Zomertuinen. Ramon stelt voor om er een korf (bladvanger) in te plaatsen en de plastic emmer te verwijderen, ook zal de Welplaat gevraagd worden regelmatig bladeren uit de put te halen. 

 

Parkeer besluit:

Ramon heeft inmiddels borden met de tekst “Uitsluitend Bezoekers” laten plaatsen bij verloskunde.  Bezien moet worden of deze maatregel voldoende is.  Parkeerbesluit is het enige afdoende middel voor handhaving. Daarnaast is gebleken dat een bord losstaat. Ramon neemt actie.

 

Vuilbakken: 

De vuilbakken van Woonbron op het parkeerdek zitten al maanden vol. Ramon gaat de Welplaat benaderen om deze regelmatiger te ledigen.

 

Rondvraag;

Gerda vraagt aan Ramon of er toch nog iets aan de verlichting van de lantaarnpaal kan worden gedaan aan de achterzijde van gebouw Magnolia. Ramon gaat  ondanks dat  al eerder is besloten ( door Woonbron), dat deze paal niet wordt gerepareerd  met Gerda kijken naar haar aangedragen oplossing voor het probleem. Uiteindelijk beslist Peter Berendsen daarover en niet Ramon.

 

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt  Maandag 18 April 2016.

 

 

 


 

Verslag van de vergadering Vereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 5 -10-2015

 

Aanwezig waren:

 

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen:

Arthur van Katwijk,   Anne Korf, Dick Schouten, Cor van der Wiel, 

 

Riet Orth, Ria van Dijk  Gerda Altena en Irma Tinus. 

Namens de Woonbron: Ramon Kasi.

Afwezig met kennisgeving: Joost Deijckers, Sandy Tonkes en Ben de Blok.

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Mededelingen;

Ramon bericht dat Jolita Meuldijk van de Woonbron vertrokken is, Ronald Hos is nu weer het aanspreekpunt hij woont onze vergaderingen niet bij.

De Burendag is goed verlopen, wel neemt het aantal deelnemers terug. Anne meldt dat van de verkregen subsidie na aftrek van kosten nog € 59,- over is. Dank gaat ook uit naar de ontvangen traktatie van Karin Bron van de Gemeente.

Ramon licht, na een vraag van Gerda over het snoeien van wilgen, nogmaals toe dat afgewacht moet worden of bij snoeiing deze wilg wordt meegenomen of niet. Indien niet dan zal Ramon navraag doen.

Activiteiten

 

BBQ;

Deze is goed verlopen mede dank zij het prachtige weer was het een groot succes. Volgend jaar vindt de BBQ plaats op 20 augustus.  Begin januari moet de datum nog worden vastgelegd bij de Gemeente boerderij. Cor en Dick gaan daar voor zorgen.

Als attentie punt wordt genoteerd om de sta-tafels aan te kleden evenals de overige tafels.

Voorgesteld wordt dat dit tegen die tijd door Ben wordt kortgesloten met Jolanda, als door kosten mee gemoeid zijn dan komt dat voor onze rekening.

Herfstmaaltijd.

Dick en Joost gaan deze maaltijd organiseren, de datum wordt vastgesteld op 13 november 2015.  De kosten daarvoor moeten in de lijn liggen van de vorige jaren.  Als het besproken is met De Brasserie dan wordt dit doorgegeven aan Arthur voor het maken van de flyer.

Arthur vraagt zich af of er nog wel belangstelling is voor deze activiteit, immer de Argos organiseert elke maand een drie gangen thema menu voor een zeer schappelijke prijs.

Besloten wordt, om als inderdaad blijkt dat de belangstelling minder wordt nu er maand menu’s worden aangeboden, dat we deze activiteit stoppen.

Nieuwjaarsreceptie.  

Op 8 januari 2016 zal deze gehouden worden in de Brasserie. Riet zorgt voor de muziek en Cor en Dick leggen het vast in de agenda van de Argos. Zij zullen ook met de Brasserie de consumptie prijzen bespreken. Arthur stelt voor om alle kosten voor rekening van de bewonersvereniging te laten komen. Zijn argument is we hebben genoeg geld in kas en we bestaan vijf jaar. Vorig jaar was er kritiek over het afnemen van vijf consumpties, wat men niet op kreeg, we zullen zien of nu het gratis is of dat inderdaad zo is. De vergadering gaat akkoord wel moet het een eenmalig gebeuren zijn. Voor 2017 geldt gewoon weer een bijdrage van de deelnemers als alles is besproken met de Brasserie dan maakt Arthur weer de flyer.

Plantenbakken;

Joost en Dick hebben deze zomer de plantenbakken water gegeven.  De afspraak was dat Magnolia ook een bak voor haar rekening zou nemen. Arthur stelt vast dat door miscommunicatie wellicht men van elkaar niet weet wanneer en door wie water wordt gegeven. Joost en Dick zullen dit kortsluiten met Magnolia. E.e.a. is nog niet met Magnolia kortgesloten. Het is nu niet meer urgent i.v.m. het komende winterseizoen. In het voorjaar gaan we het nog eens bekijken. Daarnaast heeft Piet Rooimans voorgesteld een kraan te maken vanuit Bougainville. Het bestuur van Bougainville moet daarover nog een besluit nemen.

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron

Vervuiling zuil ingang Hurthstraat;

Deze zuil is geplaatst waarop vermeld zijn de aanwezige instellingen. Deze zuil is vervuild en is daardoor niet meer representatief. Verzocht wordt deze schoon te laten maken. Tijdens de Burendag hebben bewoners deze zuil schoongemaakt.

 Boompalen;

Door de storm zijn weer wat palen gesneuveld. Verzocht wordt om herstel.  Wordt doorgegeven aan de Welplaat. Welplaat heeft het bekeken de bomen zijn nu stormvast. Er worden geen boompalen geplaatst. Uitgezonderd een nieuwe boom aanplant op het parkeerdek voor Bougainville.

Verzakking aarde in bakken parkeerdek;

Gebleken is dat in de punten van deze bakken de aarde is weggezakt. Mogelijk kan de Welplaat dit aanvullen. Welplaat zal dit uitvoeren.

Lichtmasten grote parkeerplaats;

Bewoners hebben geconstateerd dat alle lichten van een lichtmast zijn uitgevallen.

Cor geeft aan dat hij Arie Meeldijk daarover ook heeft ingelicht.  Volgens Ramon is opdracht tot herstel begin juni gegeven. Indien nog steeds niet werkt graag terugkoppelen. Na controle met een hoogwerker is gebleken dat onderdelen kapot zijn, deze zijn in bestelling.

Rook Abri;

De rook abri wordt i.v.m. het rook beleid van de Argos en Careyn steeds intensiever gebruikt. Daardoor vervuilt het in- en om- de rook abri steeds erger. Vastgesteld is, dat de daarin geplaatste asbak wederom niet meer wordt geleegd.  Ook het schoonmaak- glazenwassersbedrijf reinigt de abri niet meer. Woonbron wordt dringend verzocht deze vervuiling met haar huurders op te lossen.

De Woonbron gaat dit nogmaals opnemen met de Welplaat (onderhoud),  Argos (gebruiker) en met de complexbeheerder Ramon (toezicht). Ramon heeft dit probleem in onderzoek en komt daarop terug. Ook hier zijn er nog geen vorderingen te melden. Anne leegt nog steeds elke week vrijwillig de asbak. Woonbron heeft na overleg met Anne en Cor besloten tot plaatsing van een grotere asvanger te plaatsen tussen plantenbak en de rook abri.

Hoofdingang Brasserie;

Inmiddels groeit het onkruit welig op het parkeerdek. Ramon zal het bespreken met Kees van Kempen van de Welplaat. Op burendag hebben de bewoners het onkruid verwijderrd.

Parkeer besluit:

Sandy bericht dat zij van Jolita Meuldijk heeft vernomen dat geen initiatief door Woonbron meer wordt genomen. Reden is dat handhaving van de regels niet uitvoerbaar is. Er ontstaat een discussie waar de deelnemers voorbeelden aandragen over het parkeergedrag van de werknemers die werkzaam zijn in de Zomertuinen en dus lak hebben dat bezoekers van het Zorgcentrum daardoor op het grote parkeerterrein moeten parkeren. Ook het parkeren bij verloskunde komt nogmaals ter sprake alsmede het caravan parkeren.  Ramon heeft het intern besproken de enige optie is het aanbrengen van een stikker op de borden met de tekst  “uitsluitend voor bezoekers”.

Als dit de enige optie is gaat de vergadering akkoord. Uitvoering geschiedt in overleg met Cor.

Vuilbakken: 

 

 Ramon zal de frequentie nagaan en komt hierop terug of door Reinis een extra ronde kan worden gedaan.

 

Rondvraag;

Er zijn geen vragen meer, alles is ter sprake geweest.

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt  Maandag 11 januari 2016.

 


 

Verslag van de vergadering Vereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 13-7-2015

Aanwezig waren:

 

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen:

Arthur van Katwijk,  Joost Deijkers,  Anne Korf,  Dick Schouten,

Riet Orth, Ria van Dijk  Gerda Altena en  Irma Tinus.

Namens de Woonbron: Sandy Tonkes en Ramon Kasi.

Afwezig met kennisgeving: Cor van der Wiel en Ben de Blok.

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Mededelingen;

Door Arthur is bij de Gemeente een verzoek gedaan om een tegemoetkoming in de bankkosten.

Daarnaast heeft hij Jolita Meuldijk van de Woonbron uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. (Ramon bericht dat zij met vakantie is ).

Arthur heeft de bewonersvereniging aangemeld bij Oranjefonds voor Burendag 2015.

Leen van der Schee heeft hem benaderd over het snoeien van een wilg op Woonbrongrond.

De wilgen worden om de drie jaar gesnoeid door de Gemeente.  Afgewacht moet worden of bij die snoeiing deze wilg wordt meegenomen of niet. Indien niet dan zal Ramon navraag doen.

Het subsidieteam van de Gemeente heeft medegedeeld dat een subsidieaanvraag voor 2016 nog zal worden behandeld en beoordeeld volgens de “oude” voorschriften.

Activiteiten

BBQ;

Cor en Joost hebben bij de gemeente boerderij De BBQ 2015 in de agenda laten zetten en wel op zaterdag   22 Augustus 2015. Inmiddels is de bevestiging binnen van de Gemeente. De vergadering besluit dat de ledenbijdrage € 7,50 p.p. voor deelname bedraagt.  Consumptiebonnen voor drank te koop bij Anne voor € 1,-

Cor, Joost en Dick nemen contact op met de Brasserie over de drankprijzen. Wat de uitkomst ook is, De bewonersvereniging neemt het verschil voor haar rekening. Aan Ben zal worden gevraagd om afspraken te maken Jolanda Roos en Slager Molendijk over de salades, bestek en het vleespakket.

Arthur maakt de flyers en vraagt De Samenwerking om een bijdrage.

 

Plantenbakken;

Joost en Dick hebben de plantenbakken gevuld.  Het water geven is echter zwaar. De afspraak was dat Magnolia ook een bak voor haar rekening zou nemen.

Arthur stelt vast dat door miscommunicatie wellicht men van elkaar niet weet wanneer en door wie water wordt gegeven. Joost en Dick zullen dit kortsluiten met Magnolia.

Blijft echter dat er veel inspanning nodig is om de planten van water te voorzien. Dick brengt nogmaals het ontbreken van een buitenkraan onder onze aandacht. Ramon zegt dat door Woonbron geen kraan wordt geplaatst.  Joost vraagt of het een kostenaspect is, dan zou de Bewonersvereniging mee kunnen betalen. Ramon zegt dat het beleid van Woonbron is om geen buitenkraan te plaatsen in een openbare ruimte.

 Arthur oppert het plan om een dompelpomp aan te schaffen met slang en verlengsnoer. Dick neemt contact op met Piet Rooimans om de mogelijkheden te bespreken. Indien de kosten de € 125,- niet overschrijden dan is daar financiële ruimte voor.

Anne vraagt op alle dode hortensia in de Hurthstraat verwijderd kunnen worden. Er ontstaat onkruid om de dode planten heen. Het verwijderen van onkruid wordt dan gemakkelijker. Wordt kortgesloten tussen Ramon en Anne.

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron

Vervuiling zuil ingang Hurthstraat;

 Deze zuil is geplaatst waarop vermeld zijn de aanwezige instellingen. Deze zuil is vervuild en is daardoor niet meer representatief. Verzocht wordt deze schoon te laten maken.  Ramon zal de vervuiling bezien en het beoordelen. Indien het niet nodig wordt geacht en bewoners hebben daar een andere mening over dan kan het met Burendag worden meegenomen. 

Boompalen;

Door de storm zijn weer wat palen gesneuveld. Verzocht wordt om herstel.  Wordt doorgegeven aan de Welplaat.

Verzakking aarde in bakken parkeerdek;

Gebleken is dat in de punten van deze bakken de aarde is weggezakt. Mogelijk kan de Welplaat dit aanvullen.

Lichtmasten grote parkeerplaats;

Bewoners hebben geconstateerd dat alle lichten van een lichtmast zijn uitgevallen. Cor geeft aan dat hij Arie Meeldijk daarover ook heeft ingelicht.  Volgens Ramon is opdracht tot herstel begin juni gegeven.

Indien nog steeds niet werkt graag terugkoppelen.

Afvalscheiding;

Dick had in de vorige vergadering gevraagd of er niet iets kan worden gedaan met afvalscheiding dit zou dan moeten gebeuren door een andere indeling of uitbreiding van onze afvalbakken .

De Woonbron. geeft aan dat dit een verantwoordelijkheid van Reinis is ,maar gaat zekerheidshalve informeren naar de mogelijkheden binnen het complex. Ramon heeft Reinis benaderd maar deze heeft nog geen antwoord gegeven. Arthur stelt aan Ramon voor om de mogelijkheden te bespreken met regiomanager Richard Rojé. Dit punt is blijkbaar niet uitvoerbaar en kan worden afgevoerd.

Rook Abri;

De rook abri wordt i.v.m. het rook beleid van de Argos en Careyn steeds intensiever gebruikt. Daardoor vervuilt het in- en om- de rook abri steeds erger. Vastgesteld is, dat de daarin geplaatste asbak wederom niet meer wordt geleegd.  Ook het schoonmaak- glazenwassersbedrijf reinigt de abri niet meer. Woonbron wordt dringend verzocht deze vervuiling met haar huurders op te lossen.

De Woonbron gaat dit nogmaals opnemen met de Welplaat (onderhoud),  Argos (gebruiker) en met de complexbeheerder Ramon (toezicht). Ramon heeft dit probleem in onderzoek en komt daarop terug. Ook hier zijn er nog geen vorderingen te melden. Anne leegt nog steeds elke week vrijwillig de asbak.

Hoofdingang bij Brasserie;

Inmiddels groeit het onkruid welig op het parkeerdek. Ramon zal het nogmaals bespreken met Kees van Kempen van de Welplaat.

 Parkeer besluit;

Sandy bericht dat zij van Jolita  Meuldijk heeft vernomen dat geen initiatief door Woonbron meer wordt genomen. Reden is dat handhaving van de regels niet uitvoerbaar is.  Er ontstaat een discussie waren de deelnemers voorbeelden aandragen over het parkeergedrag van de werknemers die werkzaam zijn in de Zomertuinen en dus lak hebben dat bezoekers van het Zorgcentrum daardoor op het grote parkeerterrein moeten parkeren. Ook  het parkeren bij verloskunde komt nogmaals ter sprake alsmede het caravan parkeren.  

Burendag;

Arthur heeft in overleg met het bestuur en de commissieleden geld aangevraagd voor Burendag. Het gaat om betonverf ( parkeerbollen / plantenbakken) en schilders-benodigdheden c.q. aanvullende beplanting. Ook al wordt er geen bijdrage verstrekt we maken toch de straat schoon.

T.z.t maakt Arthur de posters ter mededeling aan de bewoners.

Rondvraag;

Er zijn geen vragen meer, alles is ter sprake geweest.

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt  Maandag 5 oktober 2015.

 


Notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging De Zomertuinen gehouden op Woensdag  06-05-2015.

1.   Opening vergadering.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

2.    Mededelingen en ingekomen stukken.

 

Gerda Altena meldt dat Ria v Dijk niet aanwezig kan zijn.

 

3. Bespreking en vast vaststelling jaarrekening 2014.

 

De voorzitter geeft een toelichting op het uitgereikte financiële jaarverslag.

Deze jaarrekening over 2014 is op 13 april 2015 door het bestuur vastgesteld tijdens de bestuursvergadering. De kascommissie heeft alle boeken en bescheiden gecontroleerd en een positief advies gegeven. Er worden geen vragen gesteld. De vergadering volgt het advies van de kascommissie en stelt unaniem de jaarrekening 2014 definitief vast. Door de vergadering wordt decharge verleend aan het bestuur. De leden van de kascommissie stellen zich herkiesbaar. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoeming.

 

4.. Vaststellen van de Jaarlijkse bijdrage.

 

Na overleg wordt door de vergadering besloten om de jaarlijkse bijdrage van € 1,- per persoon te continueren.  Op 13 april 2015 heeft het bestuur besloten, dat indien Woonbron haar collectieve contributie bijdrage stopt voor de bewoners van de Hurthstraat , ontheffing wordt verleend.

De vergadering gaat met dit genomen besluit akkoord.

 

 6.  Behandeling activiteiten programma.

De voorzitter geeft een opsomming van het huidige activiteiten programma.

Er worden door de vergadering geen andere gewenste activiteiten ingebracht.

Wel wordt benadrukt dat sommige georganiseerde activiteiten niet onder de verantwoording vallen van het bestuur, daar zij door een lid op persoonlijke titel worden georganiseerd.

Door de vergadering wordt besloten om de eenmalige activiteiten zoals de Paasbrunch,  Herfstmaaltijd,  Nieuwjaarsreceptie en de BBQ te blijven organiseren.

 

7.  Informatievoorziening website.

De vergadering stelt dat de website als een gewaardeerde informatiebron wordt gezien.

De vergadering besluit deze website te handhaven. Anne bericht dat de kosten daarvoor door middel van een automatische incasso zijn voldaan.

 

8.  Rondvraag.

Dick Schouten meldt dat hij met Joost Deijkers dit jaar weer de ronde plantenbakken op het parkeerdek gaat voorzien van nieuwe plantjes. Hij vraag of het mogelijk is dat de leefbaarheidscommissie van Magnolia een plantenbak gaat onderhouden door het geven van water. Indien Bougainville en de Hurthstraat er ook een voor hun rekening willen nemen,  dan is dat wordt het onderhoud verdeeld. Anne meldt dat de Samenwerking positief heeft gereageerd op het ingediende verzoek van Arthur.  Zij hebben € 200,- overgemaakt voor het inrichten van vijf plantenbakken ( 3 ronde bakken op het dek en 2 vierkante bakken naast de ondergrondse vuilcontainers).

Dick maakt zich zorgen over het dichtslibben in de vijver nabij het speeltuintje. Hij heeft bij het rayon al meerdere meldingen daarover gedaan. Het bestuur kan er niet meer aan doen het  valt niet onder verantwoordelijkheid van de Bewonersvereniging. Voorgesteld wordt of het ter sprake kan komen bij het Platform overleg met de Gemeente. Arthur neemt het op zich.

9.  Sluiting.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de  vergadering om 20.00 uur

 

 

 


Verslag van de vergadering Vereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 13-4-2015

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen:

Arthur van Katwijk,  Joost Deijkers,  Anne Korf,  Dick Schouten,

Cor v/d Wiel, Ria van Dijk  Gerda Altena en  Irma Tinus.

Afwezig met kennisgeving: Riet Orth en Ben de Blok.

Afwezig zonderkennisgeving: Sandy Tonkes en Ramon Kasi.

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Mededelingen;

Er zijn vragen gesteld over de geldende regels van het vervoer van een overledene vanuit het Zorgcentrum De Es. Gebleken is dat de overledene via de hal langs de Brasserie naar het parkeerdek wordt vervoerd, terwijl volgens afspraak  dit zou geschieden via de zijuitgang begane grond. Volgens Cor zijn de afspraken daarover gewijzigd. Ben vraagt na welk protocol nu geldt.

 

Er is een gesprek geweest met Mw. Drs. Van der Brugge de directrice van het verzorgingscentrum De Es.  Arthur en Ben hebben van haar vernomen dat naar aanleiding van verzoeken van familieleden van overleden patiënten en in samenspraak met de cliëntenraad thans de procedure geldt, dat de overledene niet meer het verzorgingscentrum via de zij uitgang zal verlaten.

 

Financiën;

Arthur heeft de jaarstukken 2014 opgemaakt.  De kascontrolecommissie zal bij Anne de stukken gaan controleren. De Aankondiging met Agenda voor de ALV wordt zoals in vorige jaren bekend gemaakt via de website. Deze zal worden gehouden op 6 mei 2015 aanvang 19.00 uur.

Na wat correspondentie met Woonbron is het Arthur uiteindelijk gelukt om de toegezegde € 450,- binnen te praten. Anne merkt op dat de bankkosten wederom zijn gestegen en deze zijn nu € 11,90 per maand. Verder komt ter sprake dat Woonbron voor haar huurders de ledencontributie vanaf 2015 niet meer betaald. Het bestuur heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid van ontheffing (art 6 lid 2) voor deze bewoners. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Activiteiten

Paasbrunch;

Joost bericht dat de opkomst wederom aan de verwachting voldeed. Door een ieder werd het aanbod en kwaliteit van deze brunch geroemd. Dank gaat uit naar de organisatie en het team van de Brasserie.

 

BBQ;

Cor en Joost hebben bij de gemeente boerderij De BBQ 2015 in de agenda laten zetten en wel op zaterdag 22 Augustus 2015. Inmiddels is de bevestiging binnen van de Gemeente.

 

Bustocht Keukenhof;

De bustocht is georganiseerd door Riet Orth en inmiddels volgeboekt.

 

Inrichten Plantenbakken;

Van Burendag is nog geld over om de plantenbakken te vullen. Cor merkt op dat via de Samenwerking ook een bijdrage kan worden aangevraagd voor planten. Arthur stelt voor om eerst de gelden te besteden van Burendag. De vergadering gaat akkoord maar meent dat los daarvan ook een aanvraag kan worden ingediend bij de Samenwerking.  Arthur dient het verzoek in.

Zaken welke nog moeten worden besproken met de Woonbron

Vervuiling zuil ingang Hurthstraat;

 

Deze zuil is geplaatst waarop vermeld zijn de aanwezige instellingen.

Deze zuil is vervuild en is daardoor niet meer representatief.

Verzocht wordt deze schoon te laten maken.

 

Boompalen;

Door de storm zijn weer wat palen gesneuveld. Verzocht wordt om herstel.

 

Verzakking aarde in bakken parkeerdek;

Gebleken is dat in de punten van deze bakken de aarde is weggezakt.

Mogelijk kan de Welplaat dit aanvullen.

 

Lichtmasten grote parkeerplaats;

Bewoners hebben geconstateerd dat alle lichten van een lichtmast zijn uitgevallen.

Cor geeft aan dat hij Arie Meeldijk daarover ook heeft ingelicht.

 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron

Jeu de boules baan;

Is opgeknapt naar tevredenheid van de gebruikers. Dank gaat uit naar Ramon.

 

Afvalscheiding;

Dick had in de vorige vergadering gevraagd of er niet iets kan worden gedaan met afvalscheiding dit zou dan moeten gebeuren door een andere indeling of uitbreiding van onze afvalbakken .

De Woonbron. geeft aan dat dit een verantwoordelijkheid van Reinis is ,maar gaat zekerheidshalve informeren naar de mogelijkheden binnen het complex. Ramon heeft Reinis benaderd maar deze heeft nog geen antwoord gegeven. Arthur stelt aan Ramon voor om de mogelijkheden te bespreken met regiomanager Richard Rojé.

 

Rook Abri;

De rook abri wordt i.v.m. het rook beleid van de Argos en Careyn steeds intensiever gebruikt. Daardoor vervuilt het in- en om- de rook abri steeds erger. Vastgesteld is, dat de daarin geplaatste asbak wederom niet meer wordt geleegd.  Ook het schoonmaak- glazenwassersbedrijf reinigt de abri niet meer. Woonbron wordt dringend verzocht deze vervuiling met haar huurders op te lossen.

De Woonbron gaat dit nogmaals opnemen met de Welplaat (onderhoud),  Argos (gebruiker) en met de complexbeheerder Ramon (toezicht). Ramon heeft dit probleem in onderzoek en komt daarop terug.

 

Hoofdingang bij Brasserie;

Bij de hoofdingang komen steeds meer verwaaide bladeren en sigaretten peuken te liggen dit wordt door de huurder Argos niet opgeruimd. Deze zegt dat zij voor het opruimen servicekosten aan de Woonbron betaalt. Hetzelfde probleem doet zich voor in de winter bij sneeuw of ijzel. De Woonbron neemt contact op met de huurders  om daarover bindende afspraken te maken. Door de bewonersvereniging wordt benadrukt dat deze vervuiling het aanzien van de hoofdingang ernstig besmet. Ramon heeft dit nog in onderzoek en meldt dat deze vervuiling nu aangepakt wordt door de Welplaat.

 

Verlichting;

Ramon geeft aan dat de verlichting inmiddels is hersteld ook de lampen in het grasveld van de Hurthstraat branden weer. De lampen in het grasveld aan de Thetfordstraat blijven uit. Dit in overleg met Bram Schellevis omdat bij het branden klachten kwamen van bewoners.  Zij ondervonden overlast van het licht door inschijnen in hun slaapkamers.

Arthur complimenteert Ramon met de voortvarendheid waarop hij dit probleem heeft aangepakt.

Gerda geeft aan dat na veel verzoeken de lantaarn aan de achterzijde richting grote parkeerplaats nog steeds niet brandt.  Deze melding is reeds eerder gedaan, na onderzoek is gebleken dat deze lantaarn geen stroomkabel heeft. Namens Woonbron heeft Annette toen aangegeven dit niet te gaan oplossen i.v.m de kosten. Gerda zegt dat zij dit opnieuw heeft aangekaart tijdens een vergadering bij Ronald Hos en hij zou dit uitzoeken. Bij Ramon is het probleem niet bekend. Arthur en Ben zullen de paal aan hem aanwijzen.

Ramon vraagt het na bij Arie Meeldijk.

 

Parkeer besluit;

Loopt nog steeds in overleg met Bram Schellevis. Omdat dit besluit nog niet is bekrachtigd ontstaat er een probleem bij handhaving langdurig stallen van caravans en aanhangers.

Woonbron stelt een brief op die verspreid kan worden en ter publicatie op de website.

Is nog niet gebeurd. Ramon gaat dit weer oppakken en probeert tot een oplossing te komen in samenwerking met de VvE Zomertuinen. Ook op dit punt zijn er nog geen vorderingen geboekt. Bram Schellevis heeft dit punt momenteel ter afhandeling in portefeuille.

 

Visvereniging;

Deze plaatst mobiele toiletten (dixie) bij viswedstrijden. Niet bekend is of toestemming is verkregen. Bewonersvereniging heeft geen bezwaar, echter indien de toiletten niet direct na de wedstrijd  worden opgehaald, is vandalisme(omgooien) mogelijk. Gevraagd wordt of Ramon daarop toezicht wil houden en zo nodig de visvereniging Ons genoegen daarop wil aanspreken.

Is nog niet gebeurd. Blijft geagendeerd tot komend nieuwe visseizoen.

 

Rondvraag;

Cor heeft geconstateerd dat het deur in het hek bij het speeltuintje veelvuldig openstaat.  Onderzoek leert dat dit wordt gedaan door kleinkinderen van bewoners die dat mogen van Opa of Oma. Arthur geeft het door aan de bestuurder van de Garage.

 

Cor meldt tevens, dat de toegangsdeur naar de bergingen van de Hurthstraat in de garage niet kon worden gesloten. Vrijdag 11 april jl., heeft de onderhoudsdienst van Woonbron de  klacht onderzocht. Gebleken is, dat het groene kastje was geactiveerd. Door Woonbron is dit gereset. Cor heeft met de monteur van Woonbron ook andere kastjes nagelopen. Sommige waren inderdaad te activeren. Arthur geeft het door aan de bestuurder van de Garage.

 

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt  


 

 

Verslag van de vergadering Vereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 12-01-2015

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen:

Arthur van Katwijk, Ben de Blok,  Joost Deijkers,  Anne Korf,  Riet Orth,

Cor v/d Wiel, Ria van Dijk  Gerda Altena en  Irma Tinus.

Namens De Woonbron; Sandy Tonkes en Ramon Kasi.

Afwezig met kennisgeving: Ronald Hos.

Afwezig zonderkennisgeving: Dick Schouten.

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Ingekomen mededelingen;

Er zijn vragen gesteld over de geldende regels van het vervoer van een overledene vanuit het Zorgcentrum De Es. Gebleken is dat de overledene via de hal langs de Brasserie naar het parkeerdek wordt vervoerd, terwijl volgens afspraak  dit zou geschieden via de zijuitgang begane grond. Volgens Cor zijn de afspraken daarover gewijzigd. Ben vraagt na welk protocol nu geldt.

 

Arthur heeft vernomen dat er klachten zijn over deelname van personen bij kaarten die van buitenaf komen. Na discussie blijkt dat er wel klachten zijn, maar dat het hier gaat over het gedrag van personen en niet zo zeer of deze bewoners zijn van de Zomertuinen of van elders komen. Nu niet in discussie staat, de vraag of personen buiten de Zomertuinen al dan niet welkom zijn, is het geen bestuursaangelegenheid,  stelt Arthur. De deelnemers zelf van het kaarten moeten die personen op hun gedrag aanspreken, indien zij zich storend gedragen.

Activiteiten

Oranjefonds;

Arthur geeft uitleg over deelname Oranjefonds NL-doet en Burendag in 2015, en waar aan moet worden voldaan bij deelname. Gebleken is dat wij niet voldoen aan de gestelde voorwaarden m.b.t. NL-doet. Besloten wordt hieraan niet mee te doen.   

BBQ;

Cor en Joost hebben bij de gemeente boerderij De BBQ 2015 in de agenda laten zetten en wel op zaterdag 22 Augustus 2015. Alles onder voorbehoud ook t.a.v. Slager Molendijk. 

Nasi- Kip maaltijd;.

De opkomst was goed 60 bewoners hebben naar alle tevredenheid meegegeten. De betaling met Argos is volgens Anne afgerond.  

Rotterdam by night;

De bustocht georganiseerd door Riet Orth is succesvol verlopen en is voor herhaling vatbaar. Riet oriënteert zich om hier eventueel een vervolg aan te geven . 

Nieuwjaarsreceptie;

Deze is gehouden op 9 januari 2015 en de opkomst van bewoners was de helft minder als in 2014 namelijk 55 personen . Volgens Riet en Irma was de flyer onduidelijk en begrepen sommige bewoners dat ze verplicht waren om vijf euro te betalen en dat zou dan een reden van afwezigheid kunnen zijn.  Arthur zegt dat de flyer is overgenomen van vorig jaar, maar erkent de onduidelijkheid. Volgend jaar moet weer een vrijwillige deelname worden gevraagd welke in een doos wordt gedeponeerd zoals gedaan in de eerste jaren.

De muziek werd als prettig en leuk ervaren.

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron

Foutparkeerder Magnolia;

Deze heeft inmiddels een schrijven van de Woonbron gekregen en het fout parkeren is wel wat minder geworden.  Gerda en Irma melden, dat zij hebben vernomen dat de betreffende persoon verhuisplannen heeft en dan lost het parkeer probleem zich zelf op .

 

Jeu de boules baan;

Ramon geeft aan dat de inhoud vervangen gaat worden van de jeu de boules baan met het juiste materiaal. Cor geeft Ramon een folder met daarop de juiste methode en materiaal om de bak te vullen .

 

Afvalscheiding;

Dick had in de vorige vergadering gevraagd of er niet iets kan worden gedaan met afvalscheiding dit zou dan moeten gebeuren door een andere indeling of uitbreiding van onze afvalbakken .

De Woonbron. geeft aan dat dit een verantwoordelijkheid van Reinis is ,maar gaat zekerheidshalve informeren naar de mogelijkheden binnen het complex. Ramon heeft Reinis benaderd maar deze heeft nog geen antwoord gegeven. Arthur stelt aan Ramon voor om de mogelijkheden te bespreken met regiomanager Richard Rojé.

 

Rook Abri;

De rook abri wordt i.v.m. het rook beleid van de Argos en Careyn steeds intensiever gebruikt. Daardoor vervuilt het in- en om- de rook abri steeds erger. Vastgesteld is, dat de daarin geplaatste asbak wederom niet meer wordt geleegd.  Ook het schoonmaak- glazenwassersbedrijf reinigt de abri niet meer. Woonbron wordt dringend verzocht deze vervuiling met haar huurders op te lossen.

De Woonbron gaat dit nogmaals opnemen met de Welplaat (onderhoud),  Argos (gebruiker) en met de complexbeheerder Ramon (toezicht). Ramon heeft dit probleem in onderzoek en komt daarop terug.

Hoofdingang bij Brasserie;

Bij de hoofdingang komen steeds meer verwaaide bladeren en sigaretten peuken te liggen dit wordt door de huurder Argos niet opgeruimd. Deze zegt dat zij voor het opruimen servicekosten aan de Woonbron betaalt. Hetzelfde probleem doet zich voor in de winter bij sneeuw of ijzel. De Woonbron neemt contact op met de huurders  om daarover bindende afspraken te maken. Door de bewonersvereniging wordt benadrukt dat deze vervuiling het aanzien van de hoofdingang ernstig besmet. Ramon heeft dit nog in onderzoek en meldt dat deze vervuiling nu aangepakt wordt door de Welplaat.

 

Prullenbak;

Mogelijk is hier sprake van een misverstand. Er is geen nieuwe bak besteld.

Woonbron gaat het na. Ramon zegt dat er inmiddels een nieuwe bak is geplaatst.

 

Verlichting;

Ramon geeft aan dat de verlichting inmiddels is hersteld ook de lampen in het grasveld van de Hurthstraat branden weer. De lampen in het grasveld aan de Thetfordstraat blijven uit. Dit in overleg met Bram Schellevis omdat bij het branden van klachten kwamen van bewoners.  Zij ondervonden overlast van het licht door inschijnen in hun slaapkamers.

Arthur complimenteert Ramon met de voortvarendheid waarop hij dit probleem heeft aangepakt.

Gerda geeft aan dat na veel verzoeken de lantaarn aan de achterzijde richting grote parkeerplaats nog steeds niet brandt.  Deze melding is reeds eerder gedaan, na onderzoek is gebleken dat deze lantaarn geen stroomkabel heeft. Namens Woonbron heeft Annette toen aangegeven dit niet te gaan oplossen i.v.m. de kosten. Gerda zegt dat zij dit opnieuw heeft aangekaart tijdens een vergadering bij Ronald Hos en hij zou dit uitzoeken. Bij Ramon is het probleem niet bekend. Arthur en Ben zullen de paal aan hem aanwijzen.Ramon vraagt het na bij Arie Meeldijk. 

Parkeer besluit;

Loopt nog steeds in overleg met Bram Schellevis. Omdat dit besluit nog niet is bekrachtigd ontstaat er een probleem bij handhaving langdurig stallen van caravans en aanhangers.

Woonbron stelt een brief op die verspreid kan worden en ter publicatie op de website.

Is nog niet gebeurd. Ramon gaat dit weer oppakken en probeert tot een oplossing te komen in samenwerking met de VvE Zomertuinen. Ook op dit punt zijn er nog geen vorderingen geboekt. Arthur stelt voor dat hij Richard Rojé zal benaderen. Sandy of Ramon mailen zijn e-mailadres door.

 

Hangjeugd;

Deze staan alleen nog op de parkeerplaats van de vogelvereniging en geven geen overlast meer aan bewoners. 

Afvoergoten parkeerdek;

In de afvoergoten op het parkeerdek ontstaat mos vorming en grondvervuiling.

De bewoners hebben de goten met burendag mos vrij gemaakt. Ramon geeft aan dat Zegwaard de goten heeft gereinigd en dat dit voortaan tweemaal per jaar gaat gebeuren. 

Visvereniging;

Deze plaatst mobiele toiletten (dixie) bij viswedstrijden. Niet bekend is of toestemming is verkregen. Bewonersvereniging heeft geen bezwaar, echter indien de toiletten niet direct na de wedstrijd  worden opgehaald, is vandalisme(omgooien) mogelijk. Gevraagd wordt of Ramon daarop toezicht wil houden en zo nodig de visvereniging Ons genoegen daarop wil aanspreken.

Is nog niet gebeurd. Blijft geagendeerd tot komend nieuwe visseizoen.

Boompalen;

Dick had geconstateerd dat verscheidene palen zijn afgebroken of losstaan, wat schade aan de boom kan geven bij storm. Verzocht wordt om dit aan de hovenier te melden. Woonbron neemt contact op met de Welplaat .Ramon geeft aan dat dit inmiddels opgelost is de palen zijn vervangen. 

Buitenkraan;.

Dick verzorgt de plantenbakken. Het water geven is een probleem. Verzocht wordt of het mogelijk is een buitenkraan te plaatsen vanuit de keuken van de Brasserie.

Ramon neemt het verzoek in behandeling en komt hierop terug.Ramon geeft aan dat een buitenkraan vervangen niet mogelijk is. 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt  Maandag 13 April 2015.

 

 


 

Verslag van de vergadering Vereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 20-10-2014

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen:

Arthur van Katwijk,  Joost Deijkers, Dick Schouten , Anne Korf , Riet Orth,

Cor v/d Wiel, Ria van Dijk en  Irma Tinus.

Namens De Woonbron; Sandy Tonkes en Ramon Kasi.

Afwezig met kennisgeving: Ben de Blok, Gerda Altena en Ronald Hos.

Opening vergadering

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Ingekomen stukken en mededelingen

Arthur meldt dat er een brief van de ABN bank is gekomen dat de bankkosten m.i.v.  1-1-2015 worden verhoogd. . Woonbron heeft ter voorkoming, van het toepassen van de boeteclausule bij niet tijdig passeren van de gewijzigde akte inzake het  beheer van de stallingsgarage, de bewonersvereniging verblijd met een gift van € 500,-. Anne meldt dat zijn computer defect is zodat thans geen financieel overzicht kan worden overlegd. Irma meldt dat de leefbaarheidscommissie van Magnolia de hockeyvereniging heeft aangeschreven over graffiti op de huisjes bij de ingang van het complex. De verenging heeft geantwoord dat zij daarvoor niet verantwoordelijk zijn. De huisjes behoren toe aan respectievelijk UPC, Stedin en/of  Gemeente.

Financiën

Arthur heeft bij Gemeente voor het jaar 2015 een subsidie aangevraagd voor de onze komende Nieuwjaarsreceptie. Daarover is nog geen bericht ontvangen. Ronald Hos heeft bij de vorige vergadering gemeld dat sponsering door Woonbron aan bewonersverenigingen aanzienlijk zal worden beperkt. .  Arthur heeft toen gevraagd of er ondanks deze veranderde zienswijze ,  gekeken kan worden of door de Woonbron toch nog een bijdrage kan worden gegeven. Immers het is geen sponsering maar meer een bijdrage om bewoners d.m.v. BBQ of Nieuwjaarsreceptie te betrekken en het daardoor de sociale en fysieke leefbaarheid bevordert. Door ziekte van Ronald is dit punt blijven liggen. Arthur vraagt aan Sandy Tonkes om dit verzoek over te nemen.

Dek onderhoud.

Ramon en Sandy zijn door hun leidinggevenden niet altijd volledig geïnstrueerd over de gemaakte afspraken met betrekking tot overdracht onderhoud pleinvoorziening te weten het dek boven de stallingsgarage. Arthur heeft aan Sandy een kopie verstrekt van deze overdracht overeenkomst en  blz. 1 van bijlage 7 behorende bij het verslag d.d. 14 mei 2012.  

Mededelingen Dick.

Dick geeft aan, dat er nog niets is gedaan met de vervuiling van de vijver aan de parkzijde (speeltuintje), dit ondanks het door hem gedane  verzoek. Hij onderneemt nogmaals actie op de eerder door hem aangedragen zaken.

Activiteiten

Oranjefonds.

De burendag is goed verlopen. De plantenbakken zijn inclusief de aarde  door de Gemeente verstrekt. Joost en Dick zorgen voor inrichting van de twee bakken voor komend winterseizoen.. Financiële afwikkeling loopt via Anne. De verantwoording naar Oranje Fonds loopt via Arthur. Anne verstrekt hem daarvoor de gegevens.

 BBQ.

Ook de jaarlijkse BBQ van de Zomertuinen gehouden op 22 Augustus jl., is succesvol verlopen. Ondanks het dreigende weer was de belangstelling groter dan het jaar daarvoor.Financieel speelden we quitte.

Ook volgend jaar staat de BBQ weer op het programma.

 Mossel- Kip maaltijd.

Dick, Joost en Cor organiseren dit etentje op 21 november 2014. De keuze bestaat uit mosselen of kippenpoot eten met frites, drankje en toetje. Kosten worden nog besproken met de Brasserie.

Rotterdam by night

Riet organiseert op 9 december as., deze bustocht. Er is al veel belangstelling voor. Wie het eerst komt het eerst maalt er zijn 50 plaatsen beschikbaar.

 Nieuwjaarsreceptie.

Deze wordt gehouden op 9 januari 2015. Cor regelt de zaken met de Argos. Omdat we niet zeker zijn van subsidiebijdragen, zal de eigenbijdrage per consumptiebon € 1,50 bedragen.

Riet zorgt voor de muziek. De kosten daarvoor moeten liggen tussen € 75,- en € 150,-.

 Programma aanpassing.

Riet heeft wat wijzigingen aangebracht. Zie daarvoor het publicatiebord en Website.

 

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron

Foutparkeerder Magnolia.

Woonbron stelt nu dat zij geen partij zijn in bewonersgedrag van een niet huurder. De betreffende VvE is daar zelf verantwoordelijk voor. Nu dat niet zeker is of de betreffende fout parkeerder van Magnolia ook daadwerkelijk schriftelijke is gewaarschuwd door  Woonbron is men bereid dit eenmalig nogmaals te doen.

Adresgegevens worden via Arthur aan Woonbron ter beschikking gesteld.

Jeu de boules baan

Cor vraagt aan de Woonbron of de bovenlaag van de baan vervangen kan worden door een goede split. De bovenlaag bestaat nu uit verschillende soorten puinafval waar ook glas doorheen zit. Omdat er een kinderspeeltoestel naast staat, ontstaat er een gevaarlijke situatie. De Woonbron laat het onderzoeken door de complexbeheerder Ramon Kasi. Ramon heeft het in ogenschouw genomen.

Het is een aandachtspunt en wordt in het voorjaar 2015 opnieuw bezien.

 Afvalscheiding,

Dick vraagt of er niet iets kan worden gedaan met afvalscheiding dit zou dan moeten gebeuren door een andere indeling of uitbreiding van onze afvalbakken . De Woonbron.geeft aan dat dit een verantwoordelijkheid van Reinis is ,maar gaat zekerheidshalve informeren naar de mogelijkheden binnen het complex.

Door ziekte Ronald nog niet behandeld.

Rook Abri,

De rook abri wordt i.v.m. het rook beleid van de Argos en Careyn steeds intensiever gebruikt. Daardoor vervuilt het in- en om- de rook abri steeds erger. Vastgesteld is, dat de daarin geplaatste asbak wederom niet meer wordt geleegd.  Ook het schoonmaak- glazenwassersbedrijf reinigt de abri niet meer. Woonbron wordt dringend verzocht deze vervuiling met haar huurders op te lossen.De Woonbron gaat dit nogmaals opnemen met de Welplaat (onderhoud),  Argos (gebruiker) en met de complexbeheerder Ramon (toezicht).

Ook dit probleem is nog niet opgelost.

 Hoofdingang bij Brasserie,

Bij de hoofdingang komen steeds meer verwaaide bladeren en sigaretten peuken te liggen dit wordt door de huurder Argos niet opgeruimd. Deze zegt dat zij voor het opruimen servicekosten aan de Woonbron betaalt. Hetzelfde probleem doet zich voor in de winter bij sneeuw of ijzel. De Woonbron neemt contact op met de huurders  om daarover bindende afspraken te maken. Door de bewonersvereniging wordt benadrukt dat deze vervuiling het aanzien van de hoofdingang ernstig besmet, echter ondanks herhaalde meldingen geen actie wordt ondernomen. Ronald neemt het op met de betreffende huurders en bespreekt de vervuiling met de complexbeheerder Ramon Kasi. Ook dit punt blijft geagendeerd.

Prullenbak:

Mogelijk is hier sprake van een misverstand. Er is geen nieuwe bak besteld. Woonbron gaat het na.

Verlichting:

Wederom zijn er een aantal lantarenpalen defect. Joost en Cor geven de nummers door aan Ramon.

Parkeer besluit:

Loopt nog steeds in overleg met Bram Schellevis. Omdat dit besluit nog niet is bekrachtigd ontstaat er een probleem bij handhaving langdurig stallen van caravans en aanhangers. Woonbron stelt een brief op die verspreid kan worden en ter publicatie op de website. Is nog niet gebeurd. Ronald gaat dit weer oppakken en probeert tot een oplossing te komen in samenwerking met de VvE Zomertuinen. Ook dit punt wordt aangehouden.

Hangjeugd.

Gemeente, Politie, Jongerenwerk en betrokken bewoners hebben de jongeren aangesproken op hun aanwezigheid en gedrag. Vooralsnog heeft dit geleid tot minder overlast.  Dagelijks wordt door Politie op het terrein van de Zomertuinen gesurveilleerd. Het lijkt erop dat de groep die het probleem veroorzaakt een andere hang locatie heeft gevonden nabij de vogelvereniging en bij van Berkel.

Afvoergoten parkeerdek:

In de afvoergoten op het parkeerdek ontstaat mos vorming en grondvervuiling. De bewoners hebben de goten met burendag mos vrij gemaakt. Zegwaard reinigt binnenkort de goten en kolken.

Visvereniging.

Deze plaatst mobiele toiletten (dixie) bij viswedstrijden. Niet bekend is of toestemming is verkregen. Bewonersvereniging heeft geen bezwaar, echter indien te toiletten niet direct na de wedstrijd  worden opgehaald, is vandalisme(omgooien) mogelijk. Gevraagd wordt of Ramon daarop toezicht wil houden en zo nodig de visvereniging Ons genoegen daarop wil aanspreken. Is nog niet gebeurd.

Blijft geagendeerd tot komend nieuwe visseizoen.

Boompalen.

Dick heeft geconstateerd dat verscheidene palen zijn afgebroken of losstaan, wat schade aan de boom kan geven bij storm. Verzocht wordt om dit aan de hovenier te melden. Woonbron neemt contact op met de Welplaat. Ook dit punt moet nog worden uitgevoerd.

Buitenkraan.

Dick verzorgt de plantenbakken. Het water geven is een probleem. Verzocht wordt of het mogelijk is een buitenkraan te plaatsen vanuit de keuken van de Brasserie.

Ramon neemt het verzoek in behandeling en komt hierop terug.

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt  12 januari 2015.


 

Verslag van de vergadering Vereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 14-07-2014

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen:

Arthur van Katwijk, Ben de Blok,  Joost Deijkers, Dick Schouten , Anne Korf.

Cor v/d Wiel, Gerda Altena , Ria van Dijk en  Irma Tinus.

Namens De Woonbron; Ronald Hos.

Afwezig met kennisgeving: Riet Orth

Opening vergadering

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Ingekomen stukken

Arthur meldt dat er een brief met toezegging is gekomen van de Gemeente Spijkenisse i.v.m. een eenmalige bijdrage van € 120,-  voor de jaarlijkse bankkosten die de vereniging maakt. Anne geeft aan dat dit bedrag al is gestort door de Gemeente.

mededelingen.

Cor deelt mede dat de Gemeente vergunning heeft verstrekt tot bouw van een  opbaarcentrum nabij de rotonde Rivierenlaan/ Maaswijkweg. Dit ondanks het protest van enkele bewoners uit de omgeving. Dick geeft aan, dat er nog niets is gedaan met de vervuiling van de vijver aan de parkzijde (speeltuintje), dit ondanks het door hem gedane  verzoek. Hij onderneemt nogmaals actie,  ook gaat hij werk maken van  enkele dode bomen in het park  rondom de Zomertuinen. 

Activiteiten

Oranjefonds.

Arthur heeft een mail ontvangen van het Oranjefonds over  collecteren. Hij heeft deze mail doorgezonden aan de hier aanwezigen. Opbrengst van de collecte door onze collectanten komt ons voor 50%  toe. We moeten wel 10 collectanten leveren. Verwacht wordt dat het gebied waarin gecollecteerd wordt verder reikt dan de Zomertuinen.  We komen tot de conclusie dat wij de 10 collectanten niet gaan halen,  dus wordt er van deelname afgezien. De bewonersvereniging heeft zich aangemeld voor Burendag en daarvoor een subsidie aangevraagd. Het doel van het project is  met elkaar onkruid verwijderen rondom het complex en de grote plantenbak opnieuw voorzien van planten. 

BBQ.

De jaarlijkse BBQ van de Zomertuinen is op 22 Augustus as. Er zijn twee tenten, tafels en stoelen gereserveerd bij de Gemeente. Slager Molendijk is weer benaderd om het vlees te leveren voor de BBQ.  Aan Jolanda Roos wordt gevraagd of zij de salades en bordjes en bestek kan leveren. Er moet nog wel door de activiteitencommissie bekeken worden hoe   we de drankjes gaan regelen .De prijs per bewoner voor de BBQ is vastgesteld op € 7,50 p.p.                                

De drankjes gaan weer via ons wel bekende consumptiebonnen systeem, die weer kunnen worden aangekocht bij Anne.  Er wordt dit jaar niet bij iedereen persoonlijk een brief voor de BBQ in de brievenbus gedaan dit i.v.m. de kosten .Er wordt wel op het publicatiebord een uitnodiging gehangen met hoe en bij wie kan worden ingeschreven.

De volgende zaken zijn besproken met de Woonbron

Foutparkeerder Magnolia.

De fout parkeerder van Magnolia is na een schriftelijke waarschuwing van de Woonbron nog steeds aan het fout parkeren. Handhaving is problematisch door ontbreken van een parkeerbesluit. 

 

Jeu de boules baan

Cor vraagt aan de Woonbron of de bovenlaag van de baan vervangen kan worden door een goede split. De bovenlaag bestaat nu uit verschillende soorten puinafval waar ook glas doorheen zit. Omdat er een kinderspeeltoestel naast staat, ontstaat er een gevaarlijke situatie. De Woonbron laat het onderzoeken door de complexbeheerder Ramon Kasi.

 

Afvalscheiding,

Dick vraagt of er niet iets kan worden gedaan met afvalscheiding dit zou dan moeten gebeuren door een andere indeling of uitbreiding van onze afvalbakken . De Woonbron.

geeft aan dat dit een verantwoordelijkheid van Reinis is ,maar gaat zekerheidshalve informeren naar de mogelijkheden binnen het complex..

 

Rook Abri,

De rook abri wordt i.v.m. het rook beleid van de Argos en Careyn steeds intensiever gebruikt. Daardoor vervuilt het in- en om- de rook abri steeds erger.

Vastgesteld is, dat de daarin geplaatste asbak wederom niet meer wordt geleegd. 

Ook het schoonmaak- glazenwassersbedrijf reinigt de abri niet meer.

Woonbron wordt dringend verzocht deze vervuiling met haar huurders op te lossen.

De Woonbron gaat dit nogmaals opnemen met de Welplaat (onderhoud),  Argos (gebruiker) en met de complexbeheerder Ramon (toezicht).

 

Hoofdingang bij Brasserie,

Bij de hoofdingang komen steeds meer verwaaide bladeren en sigaretten peuken te liggen dit wordt door de huurder Argos niet opgeruimd. Deze zegt dat zij voor het opruimen servicekosten aan de Woonbron betaalt. Hetzelfde probleem doet zich voor in de winter bij sneeuw of ijzel. De Woonbron neemt contact op met de huurders  om daarover bindende afspraken te maken. Door de bewonersvereniging wordt benadrukt dat deze vervuiling het aanzien van de hoofdingang ernstig besmet, echter ondanks herhaalde meldingen geen actie wordt ondernomen. Ronald neemt het op met de betreffende huurders en bespreekt de vervuiling met de complexbeheerder Ramon Kasi.

 

Prullenbak:

Er is een nieuwe bak besteld. Plaatsing wordt verwacht in het voorjaar.

Tot op heden is de bak niet geplaatst. Woonbron geeft dit door aan het Technisch beheer.

 

Verlichting:

Woonbron heeft de straatverlichting hersteld. Voor 1 lantarenpaal geldt dit niet evenals de

de verlichting onder de trap. Het probleem is bekend.  Gerda bericht dat de bewuste lantaarn paal deels is ontmanteld . Gewacht wordt op verdere ontwikkelingen.

Arthur geeft nogmaals aan dat in deze een hap- snap- beleid wordt gevoerd. Eerst zegt  Woonbron daar niets aan te willen doen, dan deelt Woonbron mede dat een onderaannemer  zal worden ingeschakeld.  Ronald vraagt het na.

 

Parkeer besluit:

Loopt nog steeds in overleg met Bram Schellevis. Omdat dit besluit nog niet is bekrachtigd ontstaat er een probleem bij handhaving langdurig stallen van caravans en aanhangers.

Woonbron stelt een brief op die verspreid kan worden en ter publicatie op de website.

Is nog niet gebeurd. Ronald gaat dit weer oppakken en probeert tot een oplossing te komen in samenwerking met de VvE Zomertuinen.

 

Hangjeugd.

Gemeente, Politie, Jongerenwerk en betrokken bewoners hebben de jongeren aangesproken op hun aanwezigheid en gedrag. Vooralsnog heeft dit geleid tot minder overlast.  Dagelijks wordt door Politie op het terrein van de Zomertuinen gesurveilleerd. Het lijkt erop dat de groep die het probleem veroorzaakt een andere hang locatie heeft gevonden nabij de vogelvereniging en bij van Berkel.

 

Afvoergoten parkeerdek:

In de afvoergoten op het parkeerdek ontstaat mos vorming en grondvervuiling.

Arthur stelt voor dat dit onderhouden moet worden evenals de geplaatste kolken.

Woonbron neemt het op met de complex beheerder Ramon en gaat na wanneer het onderhoud wordt aangegeven in het MJOP van het terrein.

 

Verkeersbord verloskunde.

Losstaand parkeerbord Verloskunde dit is door de Woonbron verholpen. 

 

Schade muurtje brievenbus.

Woonbron heeft dit hersteld.  Nadere voorzieningen ter voorkoming van schade zijn niet getroffen. 

 

Visvereniging.

Deze plaatst mobiele toiletten (dixie) bij viswedstrijden. Niet bekend is of toestemming is verkregen. Bewonersvereniging heeft geen bezwaar, echter indien te toiletten niet direct na de wedstrijd  worden opgehaald, is vandalisme(omgooien) mogelijk. Gevraagd wordt of Ramon daarop toezicht wil houden en zo nodig de visvereniging Ons genoegen daarop wil aanspreken. 

 

Boompalen.

Dick heeft geconstateerd dat verscheidene palen zijn afgebroken of losstaan, wat schade aan de boom kan geven bij storm. Verzocht wordt om dit aan de hovenier te melden. Woonbron neemt contact op met de Welplaat. 

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt  20 oktober 2014.

 

 


 

Notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging De Zomertuinen gehouden op Woensdag  07-05-2014.

1.   Opening vergadering.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

2.    Mededelingen en ingekomen stukken.

 

Gerda Altena meldt dat Ria v Dijk niet aanwezig kan zijn.

Dick Schouten meldt dat Joost Deijkers eveneens niet aanwezig kan zijn.

 

De voorzitter voegt in als Agendapunt 2A het vaststellen van de Notulen 2013.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

2A.  Notulen vergadering 2013.

De notulen van de jaarvergadering d.d. 10-3-2013 worden met algemene stemmen door de vergadering goedgekeurd.

 

3. Bespreking en vast vaststelling jaarrekening 2013.

 

De voorzitter geeft een toelichting op het uitgereikte financiële jaarverslag.

Deze jaarrekening over 2013 is op 14 April 2014 door het bestuur vastgesteld tijdens de bestuursvergadering. De kascommissie heeft alle boeken en bescheiden gecontroleerd en een positief advies gegeven. Er worden geen vragen gesteld. De vergadering volgt het advies van de kascommissie en stelt unaniem de jaarrekening 2013 definitief vast. Door de vergadering wordt decharge verleend aan het bestuur.

 

4.  Verkiezing c q herbenoeming dagelijkse bestuur en leden van de activiteiten en kascommissie.

 

 Het bestuur wordt gevormd door de heren  A.F. van Katwijk (Voorzitter),

 B.J de Blok  (Secretaris) en  A. Korf  (Penningmeester). Het benoemde bestuur is in 2013 tijdens de algemene leden vergadering door de vergadering unaniem herkozen voor onbepaalde tijd.

 

De huidige kascommissie wordt gevormd door de heren D. Schouten en J. Deijkers.

Zij hebben de jaarrekening over 2013 gecontroleerd en een positief verslag uitgebracht aan de leden tijdens deze algemene ledenvergadering.

 Arthur geeft aan dat het door de leden genomen besluit op de jaarvergadering d.d. 10 maart 2013 om deze commissie voor onbepaalde tijdsduur te benoemen in strijd is met het Burgerlijk Wetboek (boek 2 art, 48 lid 2).  Hierin is bepaald dat de kascommissie elk jaar aftreed en opnieuw moet worden gekozen. Na enig overleg stellen de heren D. Schouten en J. Deijkers zich hiervoor opnieuw  beschikbaar. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoeming.

 

De leden R. Orth, J. Deijkers, D. Schouten en C. v/d Wiel organiseren  activiteiten ten behoeve van de vereniging. Zij vormen de activiteitencommissie. Ook deze  zijn unaniem en voor onbepaalde tijd tijdens de leden vergadering van 10-03-2013 gekozen voor onbepaalde tijd.

 

5. Vaststellen van de Jaarlijkse bijdrage.

 

Na overleg wordt door de vergadering besloten om de jaarlijkse bijdrage van € 1 per persoon te continueren.

 

 6.  Behandeling activiteiten programma.

De voorzitter geeft een opsomming van het huidige activiteiten programma.

Er worden door de vergadering geen andere gewenste activiteiten ingebracht.

 

Door de vergadering wordt besloten om de eenmalige activiteiten zoals de Paasbrunch,  Herfstmaaltijd,  Nieuwjaarsreceptie en de BBQ te blijven organiseren. Het koffie uurtje is vervallen en opgegaan in het wekelijks klaverjassen. Dit jaar met groot succes een rondvaart met brunch georganiseerd. Naar het zich laat aanzien is dit initiatief voor herhaling vatbaar.

 

7.  Informatievoorziening website.

De vergadering stelt dat de website als een gewaardeerde informatiebron wordt gezien.

De vergadering besluit deze website te handhaven.

 

8.  Rondvraag.

Dick Schouten meldt dat hij met Joost Deijkers dit jaar weer de ronde plantenbak heeft voorzien van nieuwe plantjes, hij vraagt of het niet mogelijk is of we niet een bijdrage in de kosten kunnen vragen bij Argos omdat het ook hun ingang is. Arthur legt uit dat we een bijdrage in  deze kosten alleen bij de Woonbron kunnen vragen, omdat zij de beheerder zijn van het bovendek waar de plantenbak op staat.  Argos betaalt indirect mee d.m.v. servicekosten die Woonbron naast de huursom in rekening brengt.  Voorgesteld wordt om dit punt te bespreken op de eerstvolgende bestuursvergadering waar een vertegenwoordiger aanwezig is van de Woonbron.

9.  Sluiting.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de  vergadering om 20.30 uur


 

 Verslag van de vergadering Vereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 14-04 -2014

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen:

Arthur van Katwijk, Ben de Blok,  Joost Deijkers, Dick Schouten , Anne Korf, Riet Orth,

Cor v/d Wiel, Gerda Altena , Ria van Dijk en  Irma Tinus.

Verhinderd namens De Woonbron; Ronald Hos.

Opening vergadering.

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stuken.

Mededeling

Arthur brengt als mededeling nog even ter sprake de vergunningaanvraag voor een opbaarcentrum. In de eerste week van januari heeft de plaatselijke pers daar aandacht aan besteed. De Gemeente heeft de bewoners en ondernemers rondom de rotonde op 23 januari jl., schriftelijk hierover ingelicht. Voor de goede gang van zaken wordt door hem benadrukt dat de getekende petities welke tegen dit voornemen zijn,  niet ingediend zijn door of namens de bewonersvereniging. Het betreft hier zelfstandige burgerinitiatieven door bewoners.

Financiën.

Anne bericht dat de jaarlijkse kas controle heeft plaats gevonden en  is goedgekeurd door de kascommissie.

Anne deelt mede dat het jaarbedrag voor de website aan Strato is voldaan.

Ook voor alle leden is de jaarbijdrage voldaan door Woonbron, Bougainville en Magnolia.

Anne bericht tevens dat de bankkosten weer omhoog zijn gegaan.  Arthur geeft aan dat er nog steeds een verzoek bij de gemeente ligt voor een bijdrage voor dit soort kosten .

Activiteiten

Oranjefonds.

Arthur en Ben hebben overleg gevoerd met Veronique over NL Doet. In gezamenlijk overleg is besloten dat de bewonersvereniging het project steunt d.m.v. bekendmakingen.  Het project is inmiddels succesvol afgesloten.

 

Paasbrunch.

De Paasbrunch heeft een inschrijving van 59 deelnemers.  Joost merkt op dat er geen aanmeldingen van uit Magnolia zijn gekomen. Ria geeft aan dat zij  ook niet snapt waar dat aan kan liggen.

   

BBQ.

De jaarlijkse BBQ van de Zomertuinen is op 22 Augustus as. Er zijn twee tenten, tafels en stoelen gereserveerd bij de Gemeente. Slager Molendijk is weer benaderd om het vlees te leveren voor de BBQ.  Aan Jolanda Roos wordt gevraagd of zij de salades weer kan leveren.

 

Nieuwjaarsreceptie.

Terugkoppeling heeft plaats gevonden met Marlous over de uitvoering van de drank.

Er is beterschap beloofd. Blijkbaar waren de betreffende medewerksters niet goed geïnformeerd.

 

Zwerfvuil.

Cor bericht dat hij met een ploegje bewoners uit de Zomertuinen samen met Careyn een opruim actie heeft gehouden rondom de Zomertuinen, dit in het kader van de door de Gemeente georganiseerde jaarlijkse opruim dag in het Park Waterland.

 

De volgende zaken zijn besproken

Foutparkeerder Magnolia.

De fout parkeerder van Magnolia is na een schriftelijke waarschuwing van de Woonbron nog steeds aan het fout parkeren. Handhaving is problematisch door ontbreken van een parkeerbesluit  

 

Afvalscheiding,

Dick vraagt of er niet iets kan worden gedaan met afvalscheiding dit zou dan moeten gebeuren door een andere indeling of uitbreiding van onze afvalbakken .Dit zou met de Woonbron besproken moeten worden of dit voorstel uitvoerbaar is.

 

Rook Abri,

De rook abri wordt i.v.m. het rook beleid van de Argos en Careyn steeds intensiever gebruikt. Daardoor vervuilt het in- en om- de rook abri steeds erger.

Vastgesteld is, dat de daarin geplaatste asbak wederom niet meer wordt geleegd.  

Ook het schoonmaak- glazenwassersbedrijf reinigt de abri niet meer.

Woonbron wordt dringend verzocht deze vervuiling met haar huurders op te lossen.

 

Prullenbak:

Er is een nieuwe bak besteld. Plaatsing wordt verwacht in het voorjaar.

Tot op heden is de bak niet geplaatst.

 

Verlichting:

Woonbron heeft de straatverlichting hersteld. Voor 1 lantarenpaal geldt dit niet evenals de

de verlichting onder de trap. Het probleem is bekend.  Gerda bericht dat de bewuste lantaarn paal deels is ontmanteld . Gewacht wordt op verdere ontwikkelingen.

 

Parkeer besluit:

Loopt nog steeds in overleg met Bram Schellevis. Omdat dit besluit nog niet is bekrachtigd ontstaat er een probleem bij handhaving langdurig stallen van caravans en aanhangers.

Woonbron stelt een brief op die verspreid kan worden en ter publicatie op de website.

Is nog niet gebeurd. Het voornemen is er wel voor het nieuwe seizoen. Tot op heden is niets meer vernomen.

 

Hangjeugd.

Gemeente, Politie, Jongerenwerk en betrokken bewoners hebben de jongeren aangesproken op hun aanwezigheid en gedrag. Vooralsnog heeft dit geleid tot minder overlast.  Dagelijks wordt door Politie op het terrein van de Zomertuinen gesurveilleerd. Het lijkt erop dat de groep die het probleem veroorzaakt een andere hang locatie heeft gevonden nabij de vogelvereniging.

 

Afvoergoten parkeerdek:

In de afvoergoten op het parkeerdek ontstaat mos vorming en grondvervuiling.

Joost stelt voor dat dit onderhouden moet worden evenals de geplaatste kolken.

Woonbron neemt het op met hun technisch beheerder.

 

Verkeersbord verloskunde.

Losstaand parkeerbord Verloskunde dit is door de Woonbron verholpen.

 

Schade muurtje brievenbus.

Woonbron heeft dit hersteld.  Nadere voorzieningen ter voorkoming van schade zijn niet getroffen.

 

Zwerfkeien.

De Woonbron heeft diverse Zwerfkeien laten aanbrengen als afscheiding bij de grote parkeerplaats.

 

Reorganisatie Woonbron:

Arthur meldt dat Annette Oudenes niet meer in haar oude functie terug komt en dat de Heer Ronald Hos zo mogelijk de vergaderingen van de Zomertuinen bij gaat wonen. Jammer genoeg is dit bij deze vergadering nog niet gelukt.

 

Jaarvergadering

Arthur geeft aan dat er een datum moet worden geprikt voor onze Jaarvergadering van de Bewonersvereniging De Zomertuinen, dit wordt  7 Mei 2014. De agenda wordt binnenkort  op de website gezet.

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt vastgesteld  en wel op 14 Juli as. 

Verslag van de vergadering Vereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 13-01-2014

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen:

Arthur van Katwijk,  Joost Deijkers, Dick Schouten , Anne Korf, Riet Orth, Gerda Altena  en Ria van Dijk.

 Namens de Woonbron; Dianne Arnaud en Annette Oudenes.

Afwezig met kennisgeving; Ben de Blok en Irma Tinus.

Opening vergadering.

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Ingekomen stukken.

Brieven Gemeente over uitlaatstrook voor honden en herinrichting parkeerplaatsen sportcomplex Groenenwoud. Mail bewoner Bougainville over parkeerbollen in voetgangersgebied. Brieven Oranje fonds inzake project NL doet en Burendag.

Financiën.

Anne bericht dat 344 consumptie bonnen zijn verkocht op de Nieuwjaarsreceptie.

De uiteindelijke factuur van Argos over de gehouden Nieuwjaarsreceptie  wordt afgewacht.

Activiteiten.

Uitlaatstrook voor honden.

Ben heeft aan de Gemeente gemaild dat de meeste overlast komt van honden uit het gebied Baarsveen/Snoekenveen. Gemeente heeft bericht, dat het schrijven gaat over inrichting openbare ruimte in de Zomertuinen zodat omwonenden daarover bericht worden. Het wijzen op het gedrag van de hondenbezitters was niet het doel van deze brief.

 

Inrichting parkeerplaats sportcomplex.

De bewonersvereniging werd daarover per mail geïnformeerd. Inmiddels is het project nagenoeg afgerond. Voorjaar 2014 zullen er bomen worden geplant rondom de bestrating.

 

Mail over parkeerbollen.

Een Bewoner  heeft bericht dat hij gevallen is over een parkeerbol. Hij klaagt dat deze staan in een voetgangersgebied. Bram Schellevis heeft als bestuurder VvE Parkeren ook een mail hierover ontvangen. E.e.a. is besproken met de Woonbron. Er is geen aanleiding om deze bollen te verplaatsen of te vervangen bij een individuele klacht.

 

Oranjefonds.

Veronique heeft Ben benaderd om iets gezamenlijks te doen(Argos/Bewonersvereniging).

21 en 22 maart 2014 is er de actie NL doet met subsidiemogelijkheden. Arthur en Ben zullen haar benaderen.

 

Films oud Rotterdam etc.

Inmiddels hebben Dick en Riet Johan Kieviet afzonderlijk gesproken

Omdat onze bewonersvereniging niet financieel krachtig genoeg is om het normale tarief voor een filmvoorstelling te betalen is bedongen dat na afloop een donatie van de bezoekers wordt gevraagd ter vergoeding.  Riet bericht dat Johan Kieviet dit graag wil

verzorgen. Piet Rooimans heeft ook een DVD met beelden oud Rotterdam. In kleine kring zal bekeken worden of dat ook iets is voor een bewonersavond. Riet meldt dat er ook beelden zijn van oud Spijkenisse. Meer informatie daarover verkrijgbaar bij de  oudheidskamer Spijkenisse gevestigd in de Boekenberg.

 

Nieuwjaarsreceptie.

Opkomst was als vanouds. Wel is er een nabespreking nodig met Argos. Betalen met bon voor een glaasje (kraan)water, limonade uit een Lidl fles ed. was niet afgesproken. De geserveerde snacks leken minder gesorteerd en waren mogelijk ook van een andere leverancier (kwaliteit)  dan voorheen. Riet en ook anderen miste de live muziek. Volgend jaar dienen daarover sluitende prijsafspraken met de artiest  te worden gemaakt.

 

Contributie Magnolia.

Bewoners van Magnolia hebben positief gereageerd op het voorstel om een collectieve

bijdrage te doen vanuit hun Leefbaarheidscommissie i.p.v. de individuele stortingen.

Deze collectieve bijdrage gaat 2014 in.  Anne bericht dat de storting nog niet werd ontvangen.

 

BBQ.

Magnolia bericht dat zij op 26 juli 2014 haar BBQ organiseert voor haar bewoners.

Wij zullen onze BBQ in augustus houden. Er moet nog een datum wordt vastgesteld en deze  laten registeren in de agenda van het Rayon (Oost).Inmiddels is er een datum geprikt en dat is geworden 22 Augustus

De volgende zaken zijn besproken met De Woonbron.

Paaltje voetpad Magnolia.

Annette bericht dat de VvE Magnolia daar schriftelijk over is ingelicht.

In overleg met de opzichter Arie Meeldijk kan deze tijdelijk worden ingeklapt om toegang te verlenen tot het complex. 

Fout parkeerder Magnolia.

De foutparkeerder is hardleers en staat er soms weer. Gerda geeft naam en adres door aan Annette zodat deze bewoner wederom aangeschreven kan worden. 

Prullenbak:

Er is een nieuwe bak besteld. Plaatsing wordt verwacht in het voorjaar.

Door Cor wordt opgemerkt  dat bij het vervangen van de vuilniszakken sommige  bakken soms niet goed gesloten worden.  Annette geeft het door aan de Wellplaat. 

Verlichting:

Woonbron heeft de straatverlichting hersteld. Voor 1 lantarenpaal geldt dit niet evenals de

de verlichting onder de trap. Het probleem is bekend.    

Parkeer besluit:

Loopt nog steeds in overleg met Bram Schellevis. Omdat dit besluit nog niet is bekrachtigd ontstaat er een probleem bij handhaving langdurig stallen van caravans en aanhangers.

Woonbron stelt een brief op die verspreid kan worden en ter publicatie op de website.

Is nog niet gebeurd. Het voornemen is er wel voor het nieuwe seizoen. 

Hangjeugd onder overkapping:

Bewoners stellen nog steeds vast, dat er achter de brievenbus op Woonbron terrein

daar ’s avonds jongeren zich vermaken. Zij houden zich daar schuil om te gebruiken

of anderszins. Woonbron stelt dat Argos de huurder is en er blijkbaar geen last van heeft.

Ook bij de jongerenwerker wordt geen overlast gemeld. In het huurdersoverleg wordt het besproken met Argos. Op het grote parkeerterrein is het de laatste tijd ook weer raak.

Annette zal betreffende instanties verwittigen mogelijk dat buurtpreventie Waterland ook de Zomertuinen in haar ronde mee kan nemen. Ook staan er ‘s nachts jongeren in de Rook Abri.  Annette zal een stikker laten aanbrengen dat gebruik enkel wordt toegestaan aan personeel en bezoekers van het Zorgcomplex.

Afvoergoten parkeerdek:

In de afvoergoten op het parkeerdek ontstaat mos vorming en grondvervuiling.

Joost stelt voor dat dit onderhouden moet worden evenals de geplaatste kolken.

Woonbron neemt het op met hun technisch beheerder. 

Losstaan parkeerbord Verloskunde.

Er staat een parkeerbord los het kan mogelijk schade kan veroorzaken.

Annette geeft het door aan hun opzichter. 

Schade muurtje brievenbus.

Wederom is daar schade ontstaan mogelijk bij het laden en lossen van goederen.

Voorgesteld wordt om voorzieningen te treffen waardoor de schade beperkt kan worden. 

Zwerfkeien.

Destijds is gevraagd om een laag hekwerk te plaatsen bij de uitgang van het parkeerterrein. Doel is om het afsteken over het gras door auto’s te voorkomen.

Woonbron plaatst daar binnenkort zwerfkeien zodat dit onmogelijk wordt.

Reorganisatie Woonbron:

Diana is aangesteld als sociaal beheer bij de Woonbron in het district Zuid-West.

De functie van  Annette is komen te vervallen. Zij solliciteert nu op de functie gebiedscoördinator.  Arthur spreekt de wens uit dat haar sollicitatie mag slagen.

We leven met haar mee en wensen haar veel succes .

 

Volgende vergadering.

 

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt vastgesteld op 14 april 2014.  

Verslag van de vergadering Vereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 09-09-2013

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen:

Arthur van Katwijk,  Joost Deijkers, Anne Korf, Riet Orth, Cor van der Wiel, Gerda Altena  en Ria van Dijk.

 Namens de Woonbron; Dianne Arnaud en Annette Oudenes.

Afwezig met kennisgeving; Ben de Blok, Irma Tinus en Dick Schouten.

Opening vergadering.

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom met name Ria van Dijk als nieuwe vertegenwoordigster namens de Leefbaarheidscommissie Magnolia.

Ingekomen stukken.

De heer J. Verheijen heeft aan de Woonbron en aan Bewonersvereniging (via het informatie mailadres op de site) een mail gezonden inzake de uitgevoerde herstel werkzaamheden met betrekking tot de  grondverzakkingen.

Namens de Leefbaarheidscommissie van Magnolia heeft Gerda Altena nog een bemerking over het plaatsen van plaatjes aan het begin van het voetpad parkeerterrein- Magnolia.

Activiteiten.

Films oud Rotterdam etc.

Inmiddels hebben Dick en Riet Johan Kieviet afzonderlijk gesproken. Omdat onze bewonersvereniging niet financieel krachtig genoeg is om het normale tarief voor een filmvoorstelling te betalen is bedongen dat na afloop een donatie van de bezoekers wordt gevraagd ter vergoeding. Riet neemt contact op met Johan om een filmvoorstelling te plannen voor in het najaar. Riet bericht dat Johan Kieviet dit graag wil verzorgen Arthur stelt voor om dit evenement te combineren met een “snert” middag of avond. Besloten wordt dat Dick, Joost en Riet dit uitwerken en afstemmen met Johan en de  Brasserie.  

 BBQ.

De BBQ is net als vorige jaren een geslaagd evenement geweest. Er was volop vlees en salades. Jammer was dat door het weer de groep zich opsplitste in binnen en buiten. Dat er nog salade genoeg was, wist een deel van de bewoners die binnen zaten niet. Door communicatie binnen de Brasserie waren aanvankelijke niet alle dranken verkrijgbaar, dit is later hersteld. Nu blijkt dat de consumptieprijs incl. arbeidsloon was, vervallen eventuele klachten over de kwaliteit van de gekozen merken.

Contact avond Gemeente.

Arthur, Cor en Anne zijn naar de contact avond geweest. Ter sprake is geweest het subsidie beleid. Inmiddels heeft de Gemeente voor 2014 het subsidiebedrag bij voorschot verstrekt.

Onze Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 3 januari 2014. Cor leg het vast in de agenda van de receptie en geeft het door aan Marlous.

Een vergoeding in de bankkosten aan de bewonersverenigingen is eveneens ter sprake geweest. Tot op heden is daarover door de Gemeente nog niet beslist.

 Verven plantenbakken en verkeersbollen.

Alle plantenbakken en verkeersbollen zijn geverfd door Piet Rooimans. De planning moest meerdere malen door het weer worden verschoven.  In overleg met het bestuur heeft Piet dit toen bij goed weer zelfstandig uitgevoerd waarvoor onze dank. Dit jaar wordt door ons niet meegedaan aan Burendag.

Planning activiteiten.

De nieuwe planning is vermeld op de website. Riet zou graag ook een uitje willen organiseren. In vorige jaren kwam dit niet van de grond. De bewonersvereniging steunt haar initiatief. Diverse mogelijkheden doen de ronde. Een mogelijkheid is om(bij geringe deelname) met de bewoners die wel belangstelling hebben zich aan te sluiten bij een georganiseerde (bus)reis.

Contributie Magnolia.

Bewoners van Magnolia hebben positief gereageerd op het voorstel om een collectieve bijdrage te doen vanuit hun Leefbaarheidscommissie i.p.v. de individuele stortingen. Deze collectieve bijdrage gaat volgend jaar in

De volgende zaken zijn besproken met De Woonbron.

Grondverzakking.

Arthur bedankt de Woonbron over de manier waarop de werkzaamheden aan alle bewoners bekend zijn gemaakt. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. .De heer Verheijen heeft op persoonlijke gronden een mail gezonden aan de Woonbron waarin hij zijn verbazing uitspreekt over de uitvoering. Annette bericht, dat zij voornemens is, deze mail te beantwoorden. Gerda Altena heeft een vraag over de aangebrachte paaltjes nabij het voetpad Magnolia. Betreffende paaltjes zijn daar doelbewust geplaatst om te voorkomen dat voertuigen daar kunnen komen. Het argument van bereikbaarheid Brandweer en glazenwasser wordt verworpen.

Fout parkeerder Magnolia.

De foutparkeerder is rechtstreeks aangeschreven. Het probleem is daardoor opgelost.

Groenvoorziening:

De groenvoorziening rondom de Zomertuinen wordt in het algemeen goed verzorgd door de Welplaat. Wel blijft aansturing noodzakelijk (grasrandjes en onkruidbestrijding dek wordt weleens vergeten). Opgemerkt wordt dat er een prullenbak nabij de jeu de boules baan ontbreekt. Annette zoekt het uit wat de oorzaak daarvan is.

Vervuiling:

De Woonbron meldt dat de Abri nu wekelijks wordt schoongemaakt en ontdaan wordt van de daar liggende peuken. Daardoor is de vervuiling aanzienlijk teruggebracht.

 Wateroverlast:

Woonbron heeft de straatkolken in de Hurthstraat laten reinigen. Verwacht wordt dat de overlast hierdoor is opgelost.

Verlichting:

Woonbron vervangt vandaag alle lampen van de straatverlichting.

De lichtmasten op het parkeerterrein zijn later aan de beurt.

Parkeer besluit:

Loopt nog steeds in overleg met Bram Schellevis. Omdat dit besluit nog niet is bekrachtigd ontstaat er een probleem bij handhaving langdurig stallen van caravans en aanhangers.

Woonbron stelt een brief op die verspreid kan worden en ter publicatie op de website.

Ronde planten bak.

Dick en Joost zullen binnenkort de bak schonen.

 Fietsen Hurthstraat.

Er staan een aantal onbruikbare exemplaren in de Hurthstraat en ook in de fietsenstalling van huurders. Annette zal in overleg met Cor en Anne maatregelen nemen om deze (fiets) vervuiling terug te dringen.

 Kranten container:

Ben heeft onderzoek gedaan. Het komt erop neer dat het geen haalbare kaart is.

De kosten zullen niet opwegen tegen de opbrengst voor de bewonersvereniging.

Fietsen entree De Es Hurthstraat:

Bewoners klagen dat sommige medewerksters van de Argos (avondploeg) hun fiets parkeren in de centrale hal. Alhoewel de ingang ’s nachts niet wordt gebruikt en de bewoners een eigen ingang hebben, wordt dit als ongewenst en storend ervaren.  Woonbron neemt het mee in het huurdersoverleg met Argos.

 Geluidsoverlast Brasserie:

De stoelen in de Brasserie maken bij verschuiven veel lawaai.Dit dringt door naar bovenliggende woningen. Woonbron neemt het mee in het huurdersoverleg met Argos.

Vervuiling bovendek:

Voor de ingang vervuilt het (bladeren, sigaretten peuken, zwerfvuil terras). Woonbron neemt het mee in het huurdersoverleg met Argos.

Hangjeugd onder overkapping:

Bewoners stellen nog steeds vast, dat er achter de brievenbus op Woonbron terrein daar ’s avonds jongeren zich vermaken. Zij houden zich daar schuil om te gebruiken of anderszins. Woonbron stelt dat Argos de huurder is en er blijkbaar geen last van heeft. Ook bij de jongerenwerker wordt geen overlast gemeld. In het huurdersoverleg wordt het besproken met Argos. 

Afvoergoten parkeerdek:

In de afvoergoten op het parkeerdek ontstaat mos vorming en grondvervuiling. Joost stelt voor dat dit onderhouden moet worden evenals de geplaatste kolken. Woonbron neemt het op met hun technisch beheerder.

Verplaatsbaar (dixi)toilet parkeerplaats:

Gebleken is dat visvereniging ons Genoegen daar zonder overleg met Woonbron toiletten plaatst bij hun viswedstrijden. Woonbron is daar niet van gediend en zal betreffende vereniging aanschrijven.

Reorganisatie Woonbron:

Per 23 september sluit Woonbron haar vestiging aan de Oberonweg. Woonbron Hoogvliet en Spijkenisse zullen dan als 1 vestiging hun werkzaamheden gaan uitvoeren vanaf de Kinheim in Hoogvliet. Paganinihof 2 zal ’s middags voor de huurders van 13.00 uur tot en met 17.00 uur open zijn. 

De functies van Annette en Diana worden gewijzigd i.v.m. de reorganisatie. De functies worden herschreven en beiden kunnen op de nieuwe functie reageren. In hoeverre zij dan ook betrokken blijven bij de Zomertuinen is nog niet bekend. Arthur spreekt de wens uit dat het hopelijk zal meevallen. Het zou spijtig te zijn om op de wijze afscheid van elkaar te moeten nemen. De bewonersvereniging heeft veel baat gehad bij het overleg met de Woonbron en dankt Annette en Diana hiervoor.

Onderhuur Woonbron:

Zadkine en Careyn hebben hun huurcontract opgezegd. Kinderfysio, verloskundige, consultatiebureau en Inmotion fysiotherapie blijven hier gevestigd.

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt vastgesteld op 13 januari 2014.

 


Verslag van de vergadering Vereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 06-05-2013

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen:

Arthur van Katwijk, Ben de Blok, Dick Schouten, Joost Deijkers, Anne Korf, Riet Orth, Gerda Altena, Jeannette van Heulen en Irma Tinus.

 Namens de Woonbron; Dianne Arnaud en Annette Oudenes.

Afwezig met kennisgeving; Cor v/d Wiel

Opening vergadering.

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Ingekomen stukken.

De heer J. Verheijen heeft aan de Woonbron en aan Bewonersvereniging (via het informatie mailadres op de site) een mail gezonden betreffende grondverzakkingen en verlichtingsproblemen op de parkeerplaats.

Namens de Leefbaarheidscommissie van Magnolia heeft Gerda Altena over de grondverzakkingen een mail verstuurd (met in de bijlage een getekende petitie van de bewoners van Magnolia) aan de Woonbron en in kopie aan de verantwoordelijke wethouder Mijnans, ketenregisseur Mw. Van Buren en het Bestuur en commissieleden van de Bewonersvereniging betreffende de grondverzakkingen.

Activiteiten.

Films oud Rotterdam etc.

Inmiddels hebben Dick en Riet Johan Kieviet afzonderlijk gesproken

Omdat onze bewonersvereniging niet financieel krachtig genoeg is om het normale tarief voor een filmvoorstelling te betalen is bedongen dat na afloop een donatie van de bezoekers wordt gevraagd ter vergoeding. Riet neemt contact op met Johan om een filmvoorstelling te plannen voor in het najaar.

BBQ.

De tent en tafels en stoelen voor de BBQ van 24 augustus zijn door Dick en Joost

Vastgelegd bij de gemeente.

 Statafels.

Na wat overleg wordt er aangegeven dat de statafels van de Zomertuinen alleen via Cor kunnen worden uitgeleend dit om voorgaande dubbele uitleen te voorkomen.

Contact avond Gemeente.

Arthur meldt dat het bestuur van de Zomertuinen een uitnodiging heeft gekregen voor een contact avond. Bewonersverenigingen in Spijkenisse kunnen onderling kennis uit wisselen.De opbouwwerkers van de Gemeente zijn aanwezig en kunnen daarbij adviseren. Arthur, Anne en Cor gaan daar naar toe om de Zomertuinen te vertegenwoordigen.

Verven plantenbakken en verkeersbollen.

In overleg worden er drie datums geprikt om de plantenbakken en verkeersbollen te gaan verven en dit wordt gedaan op 11 mei as. Indien het weer dit toelaat. Indien dit niet mogelijk blijkt dan wordt het 18 mei of doorgeschoven naar 25 mei 2013.Arthur maakt een flyer en mailt deze door.

 Planning activiteiten.

Irma merkt op dat de datums op het activiteitenlijstje haast ophouden, Riet merkt op dat het lijstje tot eind mei loopt en dat er tot september geen activiteiten meer gehouden worden op vrijdag, Riet maakt eerstdaags weer een nieuwe lijst van af september.

 Aftreden.

Irma geeft aan dat Jeannette stopt als lid van de leefbaarheidscommissie Magnolia,Er wordt naarstig naar iemand anders onder de bewoners van Magnolia gezocht.Arthur dankt Jeannette voor haar inbreng in het overleg.

De volgende zaken zijn besproken met De Woonbron.

Grondverzakking.

Gerda Althena heeft een mail met bijgaand een petitie van de bewoners van Magnolia gestuurd naar de Woonbron betreffende het verzakte deel bij de stijger. In deze mail stelt de leefbaarheidscommissie van Magnolia dat de Woonbron op zeer korte termijn de problemen moet oplossen daar Magnolia overweegt om eventueel stappen te ondernemen naar de media en B&W van de Gemeente Spijkenisse toe, dit om de Woonbron nu tot reparatie te stimuleren. Arthur meldt dat het bestuur en de commissieleden van de Bewonersvereniging de Zomertuinen niet achter deze meldingen naar de media staat. De Bewonersvereniging heeft in haar overleg de grondverzakkingen aan de orde gesteld en kennis genomen van het standpunt van de Woonbron dat tot herstel wordt overgegaan zodra er inzicht is in de lopende aansprakelijkheidsprocedure tussen Woonbron en Gemeente. Annette verwijst namens de Woonbron wat al meerdere malen is gezegd tijdens het overleg met de Bewonersvereniging dat eerst na toekenning van de claim de grondverzakkingen worden aangepakt.Nu blijkt dat de bestrating bij de vijver door de grondverzakking acuut gevaar oplevert, is besloten dit bij voorrang te zullen herstellen. In afwachting daarvan zal de Woonbron dit gevaarlijke stuk bij de steiger tijdelijk afzetten met paaltjes en een gevarenlint.Wat betreft de mail van de heer Verheijen betreffende de schijnwerperverlichting bericht Annette dat inderdaad toezegging is gedaan aan de heer Verheijen om deze af te draaien. Deze actie vindt plaats indien meerdere schijnwerperlampen vervangen moeten worden of bij onderhoud.

 Fout parkeerder Magnolia.

Gerda meldt dat een bewoner van Magnolia nog steeds zijn wagen voor de ingang van Magnolia parkeert ondanks herhaaldelijk verzoek om dat niet meer te doen.Na enig overleg wordt besloten dat de Woonbond, in overleg met de bestuurder van de V.v.E. Parkeren, een schrijven opstelt en deze in de brievenbussen van alle bewoners in de Zomertuinen deponeert waarin opgenomen wordt dat voor de ingangen van Magnolia en Bougainville niet mag worden geparkeerd.

Groenvoorziening:

De groenvoorziening rondom de zomertuinen wordt op het ogenblik goed verzorgd door de Welplaat.

Vervuiling:

De Woonbron meldt dat de Abri nu wekelijks wordt schoongemaakt en ontdaan wordt van de daar liggende peuken.

Wateroverlast:

Bij hevige regen ontstaat er voor de rook-abri een grote waterplas. Dit komt dat de naast gelegen straatkolk verstopt is met afval. Door de winterse omstandigheden is nog geen actie ondernomen. Er is vast gesteld dat ondanks het voorbij zijn van de winter er nog geen actie is ondernomen de Woonbron neemt dit weer op met hun technische dienst

Vuilcontainers:

Arthur meldt de Woonbron dat er eindelijk met pasjes gebruik wordt gemaakt van de daarvoor speciale vuilcontainer.

 Verlichting:

Arthur meldt dat er ondanks herhaaldelijk verzoek tot reparatie aan de Woonbron nog steeds lantarenpalen niet branden op het terrein van de Hurthstraat. Ondanks de eerdere toezegging tot herstel van de verlichting is er geen actie ondernomen. Annette vraagt dit na en geeft het door aan de technische dienst zodat dit zo spoedig mogelijk gaat gebeuren.

Parkeer besluit

Dit besluit is nog niet door de Woonbron bij de Gemeente ingediend. Het heeft geen hoge prioriteit. Het staat echter wel op de planning, zodat de politie officieel bekeuringen kan uitschrijven bij fout parkeerders.

 Ronde planten bak.

Dick geeft aan dat er door hem en Joost nieuwe planten zijn geplaatst in de ronde bak en verzoekt aan de Woonbron of dit gedeclareerd kan worden bij de Woonbron Annette geeft aan dat de rekening door Anne kan worden opgestuurd naar de Woonbron zodat deze de kosten zal gaan vergoeden.

Herkenning gebied.

Annette geeft aan dat er gewerkt wordt aan een werkgroep herkeningsgebied de Zomertuinen om dit gebied een eigen gezicht te geven, ook heeft Annette bij de gemeente een verzoek ingediend voor een betere bewegwijzering de Zomertuinen.

Kranten container.

Arthur vraagt of de Woonbron het bezwaarlijk zou vinden indien de huidige papierbak in de hal van de Hurthstraat vervalt en er een nieuwe papiercontainer wordt geplaatst in de parkeergarage om alle oude kranten van alle bewoners op een punt te verzamelen.De gedachte daarachter is dat de opbrengst van het papier ten goede komt aan de bewonersvereniging.De Woonbron geeft aan hier geen bezwaar tegen te hebben. Annette geeft wel aan dat dan een externe partij moet worden aangetrokken, daar Reinis voor het papier ophalen kosten rekent die de Woonbron nu betaalt. De opbrengst van het papier gaat niet naar Woonbron maar komt in de algemene middelen waardoor het de reinigingsrechten beïnvloed voor alle bewoners van Spijkenisse.Er zijn enkele bewonersverenigingen die het in eigen beheer doen en daardoor het voordeel in hun verenigingskas storten zoals ook wel gebeurt bij sportverenigingen.Annette geeft Anne de namen door van deze verenigingen om informatie in te winnen.Het project slaagt enkel indien er vrijwilligers zijn die de papierinname willen begeleiden.

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt vastgesteld op 9 september 2013.


Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging De Zomertuinen gehouden op Woensdag 10-03-2013.

1.    Opening vergadering.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 2.     Mededelingen en ingekomen stukken.

 De voorzitter meldt dat Gerda Altena i.v.m. ziekte niet aanwezig kan zijn.

 3. Bespreking en vast vaststelling jaarrekening 2012

 De voorzitter geeft een toelichting op uit het uitgereikte  financiële jaarverslag.

Deze jaarrekening over 2012 is op 11 februari 2013 door het bestuur vastgesteld tijdens de bestuursvergadering. Er worden geen vragen gesteld. De vergadering stelt unaniem de jaarrekening 2012 definitief vast. Door de vergadering wordt decharge verleend aan het bestuur.   

 Er moet nog een (kas)commissie worden gevormd die de rekening controleert en verslag uitbrengt op de algemene ledenvergadering. De heren D. Schouten en J. Deijkers stellen zich hiervoor beschikbaar. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoeming.Daar in de statuten geen nadere regels zijn opgenomen met betrekking tot vervanging en/of aftreden is het een benoeming met onbepaalde tijdsduur.

 4. Verkiezing c q herbenoeming dagelijkse bestuur en leden van de activiteiten – en kascommissie.

 Het huidige bestuur is bij oprichting van de vereniging door de notaris benoemd.Binnen de door de notaris gestelde termijn dient er een bestuur te worden gekozen op de algemene ledenvergadering.

 Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie. 

 Het benoemde bestuur wordt gevormd door de heren A.F. van Katwijk (Voorzitter),  B.J de Blok (Secretaris) en  A. Korf (Penningmeester). Het bestuur stelt  zich herkiesbaar.

 Het benoemde bestuur wordt door de vergadering unaniem herkozen voor onbepaalde tijd.

De leden R. Orth, J. Deijkers, D. Schouten en C. v/d Wiel organiseren thans activiteiten ten behoeve van de vereniging. Deze leden stellen zich beschikbaar om deel te nemen in een te vormen activiteitencommissie. De vergadering kiest unaniem en voor onbepaalde tijd voor benoeming van deze leden in de te vormen commissie.

5. Vaststellen van de Jaarlijkse bijdrage.

Na overleg wordt door de vergadering besloten om de jaarlijkse bijdrage van € 1 per persoon te continueren.

 6.  Behandeling activiteiten programma.

De voorzitter geeft een opsomming van het huidige activiteiten programma.Er worden door de vergadering geen andere gewenste activiteiten ingebracht.

Door de vergadering wordt besloten om de eenmalige activiteiten zoals een Paasbrunch, een Herfstmaaltijd,  een Nieuwjaarsreceptie en een BBQ te blijven organiseren.

 De vergadering besluit de wekelijkse activiteiten op de vrijdagmiddag zoals Bingo, Klaverjassen en Koffiedrinken te continueren.

7. Informatievoorziening website.

De vergadering stelt dat de website als een gewaardeerde informatiebron wordt gezien. De vergadering besluit deze website te handhaven.

8. Rondvraag.

De heer A. Korf vraagt wanneer de bloembakken en de parkeerbollen geschilderd kunnen worden. Dit moet nog gebeuren van uit de burendag van vorig jaar maar was uitgesteld i.v.m. het weer. De heer A. Korf wil  een datum plannen en geeft dit dan door aan de voorzitter. Het bestuur gaat hiermee akkoord.

Zodra een datum bekend is zal er een flyer kan worden gemaakt ter publicatie.

De heren J. Deijkers en D. Schouten melden dat zij de ronde plantenbak op het parkeerdek ook willen gaan aanpakken en voorzien van nieuwe planten. Het bestuur gaat hiermee akkoord

9. Sluiting.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de  vergadering om 20.30 uur

 


 

 

 

  

Verslag van de vergadering Vereniging De Zomertuinen gehouden op maandag

11-02-2013

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen:

Arthur van Katwijk,  Ben de Blok,  Dick Schouten,  Joost Deijkers,  Anne Korf,  Riet Orth, Gerda Altena,  Jeannette van Heulen en Irma Tinus.

 Namens de Woonbron; Dianne Arnaud en Annette Oudenes.

Afwezig met kennisgeving; Cor v/d Wiel.

Opening vergadering

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Financiën.

Arthur & Anne doen verslag van de inkomsten en uitgaven gedaan voor de Nieuwjaars- receptie. Voorts geeft Anne de stand van de bank- en kassaldo door.

 Anne meldt dat hij al wat contributie bijdragen heeft ontvangen voor 2013. Ook geeft Anne door dat het subsidiebedrag van de Gemeente nog niet werd ontvangen.  Arthur vraagt het na bij de Gemeente Spijkenisse.

 Gerda deelt mede, dat Magnolia gaat proberen om de contributies bestemd voor de bewonersvereniging in het vervolg collectief via hun V.v.E te laten lopen.

 Arthur presenteert het jaarverslag en na enige toelichting, keurt de vergadering dit goed.

Ledenvergadering

Arthur geeft aan, dat er drie jaar na de oprichting een ledenvergadering moet worden gehouden. De vergadering besluit deze vergadering te plannen op 10-04-2013 om 19.00 uur in de Brasserie de Es. Via de website wordt de agenda aan de leden bekend gemaakt.

Prikboord Magnolia

De leefbaarheidscommissie Magnolia meldt dat mededelingen op hun prikbord voortaan door Jeannette van Heulen wordt onderhouden. Eventuele flyers moeten voortaan naar haar worden gestuurd.

Activiteiten

De wekelijkse activiteiten zijn weer opgestart volgens de opgehangen schema’s en de vermelding op de website.

Riet heeft inmiddels een nieuwe Bingo machine gekocht en deze werkt naar alle tevredenheid.

Riet vraagt wat te doen met de oude Bingo machine. De vergadering gaat akkoord met verkoop bijvoorbeeld via marktplaats. De opbrengst gaat naar de Bingo. 

 Paas brunch.

Cor, Joost en Dick hebben het voornemen om een Paas Brunch te organiseren. Door hun wordt voorgesteld dit te organiseren op vrijdag met aanvangstijd 10.00 uur.Arthur stelt voor op zaterdag dan heeft de Brasserie meer tijd en plaats. Na wat discussie wordt er een datum en tijd vastgesteld en wel vrijdag 22 maart as. aanvang  12.00 uur einde 15.00 uur. Riet gaat akkoord dat het klaverjassen vervalt. Cor, Joost & Dick werken het een en ander verder uit. Arthur maakt daarna de flyer.

 BBQ.

De BBQ voor 2013 wordt gehouden op 24 augustus. Dit wel onder voorbehoud of de slager Molendijk ook op deze datum aanwezig kan zijn. Zodra dit bekend is moet bij het rayon Oost nagevraagd worden of de tent nog beschikbaar is.

Films oud Rotterdam.

Voorlopig komen de kontakten met de Stichting niet van de grond. Arthur heeft vernomen dat een vrijwilliger (John Kieviet) ook zo iets organiseert. Dick neemt contact met hem op.

Platformoverleg.

Eerst volgend overleg vindt plaats 13 maart 2013.

De volgende zaken zijn besproken met De Woonbron.

Arthur bedankt de Woonbron voor de bijdrage die is gegeven voor de Nieuwjaarsreceptie. Arthur vraagt of de ledencontributie bewoners Woonbron voor 2013 weer kan worden overgemaakt. Annette bevestigt dat dit nog gaat gebeuren.

 Annette Oudenes geeft toelichting op de geplande maatregelen, zoals verhuurdersheffing waarmee de woningcorporaties mee te maken krijgen en de gevolgen daarvan.

De Woonbron heeft een nieuwe rayonindeling gemaakt. Echter wat de Zomertuinen betreft  daar zal Annette weer bij aanschuiven, dit naar aanleiding van de nog lopende problemen.

Grondverzakking:

Gerda merkt op dat de verzakkingen bij de stijger steeds grotere vormen aannemen en dat hangjongeren de losse stenen daar in het water gooien. De Woonbron gaat kijken wat hieraan op korte termijn aan gedaan kan worden. Zoals bekend heeft de Woonbron bij de Gemeente een claim lopen. De Gemeente heeft op haar begroting daarvoor een substantieel bedrag gereserveerd. De juristen van de Gemeente en de Woonbron lijken nu tot overeenstemming te komen inzake de hoogte van de geleden schade. Verwacht wordt dat de verzakkingen op het gehele terrein van de Zomertuinen dit jaar onder handen genomen kunnen worden.  Arthur vraagt of wij daarvan de hoogte worden gehouden, zodat sommige plekken niet vergeten worden.  Annette zegt dit toe.

Fout parkeerder Magnolia.

Jeannette meldt dat een bewoner van Magnolia nog steeds zijn wagen voor de ingang van Magnolia parkeert ondanks herhaaldelijk verzoek om dat niet meer te doen.Annette deelt mede dat de Woonbron geen waarschuwingen meer geeft inzake het fout parkeren op het parkeerdek. Dit in overleg met het management van de Woonbron.

De Woonbron staat garant voor het onderhoud, echter niet voor handhaving van het foutief parkeren. Door Cor mogen geen waarschuwingsbriefjes meer worden uitgereikt uit naam van de Woonbron.Na enig overleg wordt aan de vertegenwoordigsters van Magnolia  geadviseerd dit probleem aan de bestuurder van de V.v.E Parkeren voor te leggen.

Groenvoorziening:

De dode bomen zijn inmiddels vervangen door nieuwe.

Vervuiling:

De Woonbron meldt dat zij tijdens het laatst gehouden overleg met de zakelijk huurders de vervuiling heeft besproken. Woonbron laat de rook Abri wekelijks schoonmaken. Via dit overleg is verzocht om de rokers aan te spreken op hun gedrag bij eventuele vervuiling.

 Wateroverlast:

Bij hevige regen ontstaat er voor de rook-abri een grote waterplas. Dit komt dat de naast gelegen straatkolk verstopt is met afval. Door de winterse omstandigheden is nog geen actie ondernomen.

Vuilcontainers:

Arthur meldt dat de met een pasje toegankelijke vuilcontainer bestemd voor de zakelijke gebruikers nog steeds niet gebruikt worden. Dit kan tot gevolg hebben, dat de bewoners-containers overvol raken. De Woonbron heeft dit op het laatst gehouden gebruikersoverleg   besproken. Verzocht wordt aan ons misbruik te melden.

Verlichting:

Arthur meldt dat er ondanks herhaaldelijk verzoek tot reparatie aan de Woonbron nog steeds lantarenpalen niet branden op het terrein van de Hurthstraat. Onlangs is voor de ingang van het Zorgcentrum nog iemand gevallen, actie is nu wel gewenst. Annette zegt dat herstel van de verlichting in het voorjaar plaats zal vinden, door controle en vervangen van lampen bij alle lantarenpalen. De Woonbron belooft een spoedopdracht te geven voor de kapotte lantarenpaal nabij de ingang.

Parkeer besluit

Dit besluit is nog niet door de Woonbron bij de Gemeente ingediend. Het heeft geen hoge prioriteit. Het staat echter wel op de planning, zodat de politie officieel bekeuringen kan uitschrijven bij fout parkeerders.

Volgende vergadering.

De vergaderfrequentie tussen bewonersverenigingen en vertegenwoordigers van de Woonbron wordt in Spijkenisse teruggebracht. Voor de Zomertuinen geldt dat één maal per kwartaal vergaderd wordt met de bewonersverenging en aansluitend met de bewonerscommissie Hurthstraat.

 Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt vastgesteld op  06 mei 2013 aanvang 10.00 uur


                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

         Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

 

De Zomertuinen gehouden op maandag 17-10-2016

 

 

Aanwezig waren:

 

 

   Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk,

Anne Korf, Joost Deijkers, Dick Schouten, Ria van Dijk en Petra van Kooten, Riet Orth en Gerda Altena. Woonbron: Ramon Kasi.

Afwezig met kennisgeving: Ben de Blok.

 

 

 Opening vergadering;

 

 

 Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

 

Financiën;

 

 

Arthur bericht dat de Gemeente heeft toegezegd een bijdrage te verstrekken voor de bankkosten over vorig  jaar en dit jaar.

Voor 2017 heeft Arthur de subsidieaanvraag voor onze Nieuwjaarsreceptie, welke wordt gehouden op 6 januari 2017, ingediend.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

 De Zomertuinen gehouden op maandag 17-10-2016

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk,

Anne Korf, Joost Deijkers, Dick Schouten, Ria van Dijk en Petra van
Kooten, Riet Orth en Gerda Altena. Woonbron: Ramon Kasi.

Afwezig met kennisgeving: Ben de Blok.

 

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

Financiën;

Arthur bericht dat de Gemeente heeft toegezegd een bijdrage te
verstrekken voor de bankkosten over vorig jaar en dit jaar.

Voor 2017 heeft Arthur de subsidieaanvraag voor onze Nieuwjaarsreceptie,
welke wordt gehouden op 6 januari 2017, ingediend.

 

Mededelingen;

Arthur deelt mede, dat Woonbron en De Samenwerking onze vereniging
niet meer financieel zullen steunen. Dit betekent dat ook de regeling inzake
vrijstelling ledenbijdrage bewoners Hurthstraat komt te vervallen. Besloten
wordt, de bewoners van de Hurthstraat per brief daarover in te lichten.
Arthur maakt de brief op.

 

BBQ;

De BBQ van dit jaar op 20 Augustus 2016 is succesvol verlopen. Er deden
84 bewoners aan mee. Dank gaat natuurlijk uit naar alle vrijwilligers. Omdat
we het zonder subsidie moesten doen, hadden we een tekort van € 276,70.

Volgend jaar moeten opnieuw beslissen of we de bijdrage moeten
aanpassen, thans is de meerderheid van mening om het bij € 7,50 te laten.

 

Nieuwjaarsreceptie 2017;

De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 6 januari 2017. Arthur maakt de
flyer. Dick en Joost regelen het met de Brasserie. Riet zorgt voor muziek, zij
zal wel met ons overleg voeren over de kosten. Anne zorgt voor de
consumptiebonnen welke voor € 1,- per stuk worden aangeboden.

 


Verzakking heuvel nabij bluswaterpunten.

Petra brengt dit punt ter sprake onderbouwd met foto’s.

Ramon zal de situatie bezien en zo nodig actie ondernemen.

 

Klacht Bomen voor Magnolia;

Een bewoonster van Magnolia heeft aan de vereniging gemaild om de
bomen te vervangen door stuiken i.v.m. gezondheidsproblemen. Arthur stelt
dat het bestuur de belangen van alle bewoners behartigd en geen inzicht
heeft, in hoeverre de leden dit verzoek ondersteunen. Daarnaast is
Woonbron verantwoordelijk voor het onderhoud. De vraag wordt daarom
voorgelegd aan Ramon. Ramon weet van dit verzoek af. Woonbron moet
om tot een goed oordeel te komen meerdere belangen afwegen. Ook
Woonbron heeft geen inzicht in hoeverre bewoners het hier mee eens zijn.
Voorlopig wordt geen gevolg gegeven aan dit verzoek; te weten het kappen
van alle bomen op het plein.

 

De volgende zaken staan nog open met de Woonbron;

 

Losstaand Bord:

Bord is verankerd en staat stevig.

 

Verzakking Nooduitgang.

Door Ramon is direct actie ondernomen, probleem is verholpen.

 

Schade lantaren begin Hurthstraat.

Inmiddels is de lantaren hersteld, het wachten was op de afwikkeling met
de verzekering van de veroorzaakster.

 

Schade muurtje achter brievenbus.

Is bekend bij Woonbron, ook dit loopt via verzekering. Wellicht dat de muur
aanpassing behoeft, immers al vier maal kapot gereden.

 

Lantarenpaal Magnolia.

Woonbron heeft het volgende besluit genomen en uitgevoerd. De lantaren-
paal staande naast de slaapkamer van een bewoner van Magnolia (welke
was uitgeschakeld) is weggehaald. De lantarenpaal aan het pad welke
nooit heeft gefunctioneerd is verwijderd en vervangen door de lantarenpaal
die naast de slaapkamer stond. Deze actie heeft goed uitgepakt want de


verlichting werkt nu naar behoren.

 

Schade aan looppad.

Bij de verwisseling van de lantarenpalen is er schade ontstaan aan het
looppad. Woonbron weet ervan. Herstel laat op zich wachten, omdat het
een verzekeringskwestie is. Gerda merkt op dat het een gevaarlijke situatie
is en dat daarop niet gewacht kan worden. Ramon neemt het intern op.

 

Scheve Lantaarn

Ben vraagt of de Woonbron iets kan doen aan de scheve lantaarn op het
grasveld voor Magnolia. Ramon kijkt wat hij hier aan kan doen. Deze zaak
loopt nog.

 

Rondvraag;

Er meldt zich niemand voor de rondvraag.

 

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld
en deze wordt Maandag 23 januari 2017.

 


 

    

 

 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op maandag 11-7-2016

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk,

Anne Korf, Joost Deijkers, Dick Schouten, Ria van Dijk en Petra van Kooten. Afwezig : Riet Orth en Gerda Altena

Afwezig met kennisgeving: Ramon Kasi en Ben de Blok.

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Financiën.

Anne bericht dat het kasgeld € 45,- bedraagt. Ook de kleine betalingen zoals koffie bij vergaderingen worden nu gepind. Anne heeft aan Bougainville de bijdrage voor aanleg van de buitenkraan overgemaakt.

Mededelingen;

Arthur merkt op dat volgens ingezonden brief in de weekkrant De Botlek bij bewoners van de Schenkel nu pas is doorgedrongen dat er een uitvaartcentrum komt. Zij vrezen voor parkeeroverlast.

In de zelfde krant is het bericht verschenen dat in De Marckenburg naast studenten en allenstaanders ook statushouders ( asielzoekers met verblijfsvergunning voor 5 jaar) worden gehuisvest.

BBQ;

De BBQ staat dit jaar op 20 Augustus 2016 gepland. Het formulier voor tenthuur is destijds door Cor afgegeven bij de receptiebalie van de Gemeente. Joost en Dick zorgen voor aanvulling van de weggooi glazen. Het weggooi bestek loopt via Jolanda c.q. Ben.

Joost en Dick bespreken de prijzen van de drank (€ 1,25) met de Brasserie. Zij helpen ook mee met Jannie tijdens de BBQ.

De kosten voor de BBQ worden bepaald op € 7,50 p.p. en voor de drank op € 1,- via consumptiebonnen.

Ben regelt het vlees via de Slager en salades via Jolanda.

Arthur zal bij de Samenwerking een bijdrage aanvragen voor de BBQ.

 

Burendag:

 

Arthur vraagt hier aandacht voor. Omdat we weer niet op kunnen opgeven het schilderen van de plantenbakken vraagt hij om ideeën.

Als deze er niet zijn dan slaan we Burendag 2016 over.

De volgende zaken staan nog open met de Woonbron;

Losstaand Bord:

Gebleken is dat een bord losstaat. Ramon neemt actie.

Scheve Lantaarn

Ben vraagt of de Woonbron iets kan doen aan de scheve lantaarn op het grasveld voor Magnolia. Ramon kijkt wat hij hier aan kan doen.

Rondvraag;

Gerda heeft in de vorige vergadering gevraagd of er toch nog iets aan de verlichting van de lantaarnpaal kan worden gedaan aan de achterzijde van gebouw Magnolia. Ramon zou dat met Peter Berendsen overleggen. Door ziekte van Peter Berendsen is punt blijven liggen. Het wordt binnenkort opnieuw besproken.

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er een nieuwe datum vastgesteld en deze wordt Maandag 17 oktober 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende vergadering.

 

Rondvraag;

 

Lantarenpaal Magnolia.

 

De volgende zaken staan nog open met de Woonbron;

 

 Financiën;