Bewonersvereniging De Zomertuinen

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op donderdag 18-1-2023.

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok, Hennie Fonville, Anne Korf, Cor v/d Wiel, Piet Rooimans en Riet Orth. Namens Magnolia: Harry Vonk. Afwezig met kennisgeving: Ronald Looijestijn (Woonbron).

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom.

Mededelingen;

De ambulancepost is verhuisd en thans gevestigd aan de Pascalweg. De vraag is nu de aanrijdtijd langer is geworden, wij niet een buurt AED moeten aanschaffen. Na discussie blijkt, dat daar nog geen behoefte aan is. De brandweer zit dichtbij, bij de receptie van Argos hangt een AED die dag en nacht bereikbaar is.

Aantal leden:

Er hebben zich 154 leden aangemeld (Bougainville 72, Magnolia 43 en Hurthstraat 39)

Jaarverslag.

Arthur maakt het jaarverslag. Van het verkregen subsidiebedrag hou- den we € 8,96 over. Er loopt nog een verzoek over een eenmalige bij- drage inzake de aanvraag e-herkenning ten bedrage van € 50,-, Arthur was dat ontschoten. Lotte Boersma zal navraag doen of wij daarvoor nog in aanmerking kunnen komen.

Padelbanen;

De tennisvereniging heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om één tennisbaan op te offeren voor drie padelbanen. Mogelijk dat be- woners van De Zomertuinen daardoor geluidsoverlast kunnen gaan krijgen. Hans Speksnijder heeft het bestuur daarover geïnformeerd en

 

 het initiatief genomen door een gesprek met het bestuur van de ten- nisvereniging aan te gaan. Arthur en Ben zijn namens onze vereniging daarbij aanwezig geweest.

Voor nadere informatie over de voortgang en bezwaarprocedures kan contact worden opgenomen met Hans Speksnijder (bougainville) of Aad Altena (magnolia). Er heeft een gesprek plaats gevonden met de ver- antwoordelijke wethouder (daarover is bericht in het AD en in Groot Nissewaard). Er loopt nog een geluidsonderzoek via DCMR m.b.t de aanvraag.

Burendag;

Deze was zeer geslaagd de boombank wordt goed gebruikt en is een aanwinst .Riet stelt voor een naamplaatje te laten maken met daar op de tekst “gedoneerd door de bewonersvereniging 2022 ‘”. Riet weet een goed adres om dat te laten maken en neemt dat op zich. De kosten kunnen bij Anne worden gedeclareerd. Het naamplaatje is geschonken en geplaatst.

Op 23 september 2023 is er weer een burendag. Onze vereniging gaat daar weer aan meedoen. Volgende vergadering moeten we een plan maken, zodat Arthur in juni een aanvraag kan indienen bij het Oranje Fonds.

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen;

De bewonersvereniging heeft van de Gemeente daarover informatie verkregen. Deze wet is per 11 november 2020 opgenomen in het Bur- gerlijk Wetboek. Door deze wet worden bestuurders van verenigingen en stichtingen gelijkgesteld met bestuurders van N.V.’s en B.V,’s. Dit betekent dat onze statuten binnen vijf jaar aangepast moeten worden. Voor 2023 is een deel van het subsidiebedrag daarvoor gereserveerd.

Overleg Argos.

Arthur heeft met Marijke en Inez overleg gehad over gezamenlijke ac- tiviteiten en in combinatie met bestaande activiteiten van de Argos. Eens per maand organiseert de Argos op een dinsdag een maaltijd.

 

 Deze maand is het een stamppot diner. Er hebben zich 33 deelnemers opgegeven. Op de vrijdag worden er geen maaltijden meer versterkt.

Klaverjassen en Bingo;

Riet heeft bericht dat het klaverjassen op de vrijdag wegens gebrek aan deelnemers is gestopt. Bingo wordt weer opgepakt op de volgende data: 20 januari, 17 februari, 17 maart en 21 april. Kosten € 5,- voor 6 rondes.

Riet vraagt of wij in de week van de Bingo, een poster kunnen ophan- gen op het publicatiebord. Arthur zal de poster maken en ter hand stellen aan een van de trouwe deelneemsters, die deze dan kan ophan- gen en na afloop verwijderen en bewaren voor de volgende Bingo.

Nieuwjaarsreceptie;

Er was een goede opkomst (65 deelnemers) de verzorging was op orde.

Over het algemeen werd de muziek gewaardeerd, minder was men te spreken over de hapjes (te weinig bitterballen en te veel gekruide par- ty snacks). Arthur zal bij een volgende nieuwjaarsreceptie aandringen op een bittergarnituur met meer bitterballen.

12,5 jarig bestaan Bewonersvereniging De Zomertuinen;

Het voorstel om een salade buffet eventueel aangevuld met iets warms (soep / saté) is eveneens besproken met Inez. Als datum wordt voorgesteld 17 maart 2023 aanvang 17.00 uur tot plm.21.00 uur. Ach- tergrond muziek via de beamer (radio). Riet stelt voor om dan tijdens het buffet wat foto’s van de afgelopen jaren in de Zomertuinen ook via de beamer te laten zien. Om tot een juiste planning te komen van het aantal deelnemers is inschrijving tot deelname een voorwaarde.

 

 Het buffet is voor leden gratis, consumpties voor eigen rekening. Arthur heeft een offerte bij Inez aangevraagd en is in afwachting daarvan. Een flyer zal door hem worden uitgewerkt. Problematisch is het aantal zitplaatsen in de Brasserie bij een grote opkomst. Thans zijn er 69 zitplaatsen. Voorheen waren dit er 104. Inez is daarover in- gelicht, indien vooraf het aantal deelnemers bekend is, kunnen vol- gens haar extra stoelen worden geplaatst uit het zorgcentrum.

Paasbrunch.

Arthur heeft offerte aangevraagd bij Inez voor deze Brunch welke wordt gehouden op 7 april 2023.

BBQ.

Wordt besproken op de volgende vergadering. Planning is 19 augustus.

Ledenvergadering;

In het vorige verslag is vermeld dat er de afgelopen twee jaar geen le- denvergadering is gehouden. Dit is onjuist op 19 augustus 2021 zijn de jaarstukken over 2019 en 2020 goedgekeurd. Echter opkomst is er nauwelijks. Leden vinden dat voor de jaarlijkse contributie ( € 1,- per jaar) door het bestuur en activiteitencommissie prima werk wordt ver- richt en om daarover te vergaderen not done is. Het bestuur heeft destijds besloten dat een vergadering uitgeschreven moet worden vol- gens het reglement. Om dit praktisch op te lossen wordt de vergade- ring gelijktijdig gehouden met de bestuursvergadering en oproeping daarvoor vindt plaats via de site van de vereniging. Volgend jaar gaan

 

 we deze procedure wederom volgen. Arthur legt wel verantwoording af aan de Gemeente hoe het verleende subsidiebedrag werd besteed.

Handiloops;

In het voorjaar moet nog een besluit worden genomen of deze aange- schaft worden. De daarbij horende grijpers zijn door Woonbron ver- strekt.

Relatiegeschenken;

Er zou nog een klein budget besteedbaar zijn. Volgend jaar is het 12,5 jarig bestaan. Gedacht zou kunnen worden om de leden een kleine at- tentie te geven, sommige leden zijn wel lid maar nemen niet altijd deel aan de activiteiten. Bij aanschaffing in dit jaar worden de kosten gunstiger verdeeld. Riet geeft aan dat balpennen met tekst goedkoop kunnen worden aangeschaft bij nationalpen. Arthur heeft contacten bij Van Helden. Gekeken zal worden op welke manier het beste inge- vuld kan worden. Er zijn 100 pennen besteld en ontvangen van Natio- nalpen. Daar het ledenaantal meer is geworden dan geschat, wordt be- sloten dat één pen wordt vertrekt per appartement (indien beide lid).

Openstaande vragen Woonbron:

Ronald heeft zich afgemeld i.v.m. ziekenhuis bezoek. Wel heeft hij Arthur nog bericht over openstaande vragen. De antwoorden zijn hier- onder aangevuld.

Harry geeft aan dat onkruid verwijdering beter kan worden bestreden indien aan de vereniging een bestrijdingsmiddel wordt verstrekt. Ro-

 

 nald bericht dat Woonbron zelf geen bestrijdingsmiddelen aanschaft. Een oplossing zou kunnen zijn dat er een budget wordt verstrekt ter aanschaffing door de vereniging zelf. Harry begroot de kosten daar- voor op € 200,- per jaar. Ronald zal het intern bespreken. Woonbron heeft toestemming verleend. Nadere uitwerking zal de volgende ver- gadering plaats vinden.

Riet heeft in de vorige vergadering aangekaart de vervuiling bij de on- dergrondse containers. Gebleken is dat Argos ook een van de vervuilers is, Ronald geeft toelichting over zijn bevoegdheden. Woonbron make- laars hebben de contacten met de zakelijke verhuurders. Hij zal intern de klachten over sigaretten peuken, fietsen ed. in Hurthstraat en op het parkeerdek doorgeven. Het blijft al jaar en dag een hardnekkig voortdurend probleem. Tot op heden is er geen voortgang geboekt. Vrijwilligers (niet de veroorzakers) hebben de straat schoongeveegd.

M.b.t. tot het schoonhouden rondom de ondergrondse containers vraagt hij na bij Reinis. Ronald heeft het nagevraagd. Reinis doet dit niet omdat het privé terrein is. Wil het wel tegen betaling gaan doen. Maar of Woonbron dat gaat doen, is een tweede. Daarvoor moet Woonbron de frequentie weten en de noodzaak. Voorgesteld wordt dit te gaan monitoren, eventueel ondersteund met foto’s.

Tot op heden ligt er ook een stapel kerstbomen. Reinis heeft een aan- tal kerstbomen op gehaald voor oud en nieuw. Daarna zijn er weer kerstbomen van bewoners gedumpd. Vaak wordt er eind januari nog een extra ronde gereden in de wijken (gelijktijdig met grootvuil). In 2022 zijn toen de resterende bomen meegenomen of dit jaar dat ook zal zijn is de vraag (privé terrein).

Reinis stelt als je een kerstboom kan halen, kan je hem ook wegbren- gen of laten ophalen tegen betaling.

 

 Harry stelt voor in december in een Nieuwsbrief dit aan bewoners be- kend te maken. Elk jaar geeft het gedoe en er ontstaat een brandge- vaarlijke situatie bij onze open garagestalling.

NL-doet.

Argos organiseert een uitstapje naar Diergaarde Blijdorp op 11 maart tussen 10.00 en 16.00 en zoekt (8) vrijwilligers om cliënten te begelei- den. Aanmelden via de site van NL-doet of via Marijke Luhrman of bij de receptie. Marijke zou Arthur nog een poster sturen met verzoek deze op te hangen in de gebouwen.

Volgende vergadering.

De volgende vergadering wordt gehouden 22 maart 2023 aanvang 10.00 uur en het verzoek aan Ronald om 11.00 uur aan te sluiten.

 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op donderdag 23-11-2022.

 Aanwezig waren: 

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok, Hennie Fonville, Dick Schouten Anne Korf ,Cor v/d Wiel, Piet Rooimans en Riet Orth. Namens Magnolia: Harry Vonk.

Namens Woonbron: Ronald Looijestijn.

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. 

Mededelingen;

Dick Schouten vraagt even de aandacht, hij geeft aan dat hij stopt met het bijwonen van vergaderingen van de bewonersvereniging mede omdat het steeds moeilijker gaat i.v.m. zijn leeftijd. Hij heeft vanaf het begin zich met veel plezier ingezet voor onze vereniging en dankt het bestuur en de leden van de activiteitencommissie voor de prettige samenwerking. Arthur zegt dat de dank geheel wederzijds is en benadrukt dat op Dick altijd een beroep kon worden gedaan. Natuurlijk gaan we hem als actief lid missen, maar ook als passief lid blijft hij nauw bij onze vereniging betrokken.

Padelbanen;

De tennisvereniging heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om één tennisbaan op te offeren voor drie padelbanen. Mogelijk dat bewoners van De Zomertuinen daardoor geluidsoverlast kunnen gaan krijgen. Hans Speksnijder heeft het bestuur daarover geïnformeerd en het initiatief genomen een gesprek met het bestuur van de tennisvereniging aan te gaan. Arthur en Ben zijn namens onze vereniging daarbij aanwezig geweest.

Voor nadere informatie over de voortgang en bezwaarprocedures kan contact worden opgenomen met Hans Speksnijder (bougainville) of Aad Altena (magnolia.

 

 

Burendag

Deze was zeer geslaagd de boombank wordt goed gebruikt en is een aanwinst .Riet stelt voor een naamplaatje te laten maken met daar op de tekst “gedoneerd door de bewonersvereniging 2022 ‘”. Riet weet een goed adres om dat te laten maken en neemt dat op zich. De kosten kunnen bij Anne worden gedeclareerd

 

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen;

De bewonersvereniging heeft van de Gemeente daarover informatie verkregen. Deze wet is per 11 november 2020 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Door deze wet worden bestuurders van verenigingen en stichtingen gelijkgesteld met bestuurders van N.V.’s en B.V,’s. Dit betekent dat onze statuten binnen vijf jaar aangepast moeten worden. Voor 2022 is een deel van het subsidiebedrag daarvoor gereserveerd. 

 

Klaverjassen en Bingo;

Riet heeft het klaverjassen en Bingo weer opgepakt, voor de Bingo komen er toch nog rond de 30 deelnemers en zowel bij het klaverjassen als bij het jokers ook twee tafels. Riet stelt voor om bij de laatste Bingo en het kaarten de deelnemers een kleinigheid te geven. De vergadering vindt het een goed idee. Riet stelt  voor een bedrag van € 150,-, de vergadering gaat daarmee akkoord. Anne zal het bedrag aan haar overmaken.


Nieuwjaarsreceptie;

Deze wordt gehouden op 6 januari 2023 ( aanvang 19.30 uur einde 22.30 uur ). Tijdens het onderhoud met Inez is het een en ander besproken en gaat zij een offerte maken en mailt deze aan Arthur. Riet heeft gesproken met Jan Bonnier. Hij verzorgt de muziek. Bij de Argos doet hij dit ook. Aanstaande vrijdag is hij daar te beluisteren. De kosten voor zijn optreden bedraagt € 150,- De vergadering gaat hiermee akkoord.
12,5 jarig bestaan Bewonersvereniging De Zomertuinen;

Het voorstel om een salade buffet eventueel aangevuld met iets warms (soep / saté) is eveneens besproken met Inez. Als datum wordt voorgesteld 17 maart 2023 aanvang 17.00 uur tot plm.21.00 uur. Achtergrond muziek via de beamer (radio). Riet stelt voor om dan tijdens het buffet wat foto’s van de afgelopen jaren in de Zomertuinen ook via de beamer te laten zien. Om tot een juiste planning te komen van het aantal deelnemers is inschrijving tot deelname een voorwaarde. Het buffet is voor leden gratis, consumpties voor eigen rekening. 


Ledenvergadering;

In het vorige verslag is vermeld dat er de afgelopen twee jaar geen ledenvergadering is gehouden. Dit is onjuist op 19 augustus 2021 zijn de jaarstukken over 2019 en 2020 goedgekeurd. Echter opkomst is er nauwelijks. Leden vinden dat voor de jaarlijkse contributie ( € 1,- per jaar) door het bestuur en activitetencommissie prima werk wordt verricht en om daarover te vergaderen not done is. Het bestuur heeft destijds besloten dat een vergadering uitgeschreven moet worden volgens het reglement. Om dit praktisch op te lossen wordt de vergadering gelijktijdig gehouden met de bestuursvergadering en oproeping daarvoor vindt plaats via de site van de vereniging. Volgend jaar gaan we deze procedure wederom volgen. 


Vrijwilligersreceptie;

Deze wordt gehouden in het stadhuis op 7 december as. van 18.45 uur tot 21.00 uur. Verenigingen kunnen deelnemers collectief aanmelden.

Arthur vraagt of daar belangstelling voor is. Anne, Ben, Hennie, Piet, Cor en Arthur hebben er wel oren naar. Arthur zorgt voor aanmelding.


Handiloops; 

In het voorjaar moet nog een besluit worden genomen of deze aangeschaft worden. De daarbij horende grijpers zijn door Woonbron verstrekt.


Relatiegeschenken;

Er zou nog een klein budget besteedbaar zijn. Volgend jaar is het 12,5 jarig bestaan. Gedacht zou kunnen worden om de leden een kleine attentie te geven, sommige leden zijn wel lid maar nemen niet altijd deel aan de activiteiten. Bij aanschaffing in dit jaar worden de kosten gunstiger verdeeld. Riet geeft aan dat balpennen met tekst goedkoop kunnen worden aangeschaft bij nationalpen. Arthur heeft contacten bij Van helden. Gekeken zal worden op welke manier het beste ingevuld kan worden.


Openstaande vragen Woonbron:


Om 11.00 uur schuift Ronald namens Woonbron aan.

Het enige openstaande punt was: schoonmaak van de afvoergoten. Deze goten zijn inmiddels schoongemaakt door TOS. Arthur dankt Ronald voor de gegeven opdracht. Tijdens hevige regenbuien kan het water weer worden afgevoerd. Cor merkt op dat de opdracht aanvankelijk niet goed werd uitgevoerd. Enkel werd schoongespoten de afvoer aan de kant van de parkeerplaatsen en niet de overige goten rondom de bak.

Ronald legt uit dat die opdracht wel was gegeven, uitvoering vond niet in overleg plaats zodat er geen toezicht was door Woonbron.  


Harry geeft aan dat onkruid verwijdering beter kan worden bestreden indien aan de vereniging een bestrijdingsmiddel wordt verstrekt. Ronald bericht dat Woonbron zelf geen bestrijdingsmiddelen aanschaft. Een oplossing zou kunnen zijn dat er een budget wordt verstrekt ter aanschaffing door de vereniging zelf. Harry begroot de kosten daarvoor op € 200,- per jaar. Ronald zal het intern bespreken.


Riet heeft in de vorige vergadering aangekaart de vervuiling bij de ondergrondse containers. Gebleken is dat Argos ook een van de vervuilers is,

Ronald geeft toelichting op zijn bevoegdheid daarover. Woonbron makelaars hebben de contacten met de zakelijke verhuurders. Hij zal intern de klachten over sigaretten peuken, fietsen ed. in Hurthstraat en op het parkeerdek doorgeven. 


M.b.t. tot het schoonhouden rondom de ondergrondse containers vraagt hij na bij Reinis.

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering werd er abusievelijk geen nieuwe datum vastgesteld. De volgende vergadering wordt gehouden 18 januari 2023 aanvang 10.00 uur en het verzoek aan Ronald om 11.00 uur aan te sluiten.


 

 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op donderdag 8-9-2022.
 
Aanwezig waren:
 
Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok, Hennie Fonville, Anne Korf, Piet Rooimans en Riet Orth. Namens Magnolia: Harry Vonk.
Afwezig met kennisgeving:  Dick Schouten, Woonbron Ronald Looijestijn.
 
Opening vergadering;
 
Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. 
 
Mededelingen;
 
BBQ
 
Deze was zeer geslaagd er waren 82 personen aanwezig. De salade gemaakt door Inez van de Argos was perfect. Het vlees van onze slager was weer als vanouds. Kosten technisch zijn we goed weggekomen. Anne doet daarvan verslag, uiteindelijk moest er wel wat uit onze kas aan worden bijgedragen.
 
Oranje Fonds
 
Anne bericht dat het geld voor burendag is gestort.
 
Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen.
 
De bewonersvereniging heeft van de Gemeente daarover informatie verkregen. Deze wet is per 11 november 2020 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Door deze wet worden bestuurders van vereni-gingen en stichtingen gelijkgesteld met bestuurders van N.V.’s en B.V,’s. Dit betekent dat onze statuten binnen vijf jaar aangepast moeten worden. Voor 2022 is een deel van het subsidiebedrag daarvoor gereserveerd. 
  
Burendag.  
 
Deze is op 24 september 2022. We gaan dit jaar een boombank en plantenzuil plaatsen op het parkeerdek en de omgeving onderhouden. De boombank en plantenbak is inmiddels aangekocht voor de vulling leent Bougainville een van hun kunstplanten uit. Ben en Piet zorgen dat de betreffende materialen worden aangekocht. Arthur zal met Ben met Inez een afspraak maken om te zorgen dat er die dag in de Brasserie genoten kan worden van een bakje koffie en een broodje voor tussen de middag.
 
Ploggen.  
 
Op 19 maart was de landelijke opschoon dag. Via de site zijn duurzame materialen te koop bijvoorbeeld grijpers, handiloops, afvalzakken ed. Deze materialen kunnen van het subsidiegeld worden aangeschaft. Wellicht een idee, omdat wij onze woonomgeving schoon en netjes willen houden.
Ronald geeft aan dat Woonbron mogelijk daarin met materiaal kan bijdragen. Inmiddels heeft Ronald gezorgd voor 4 grijpers. Over de aanschaf van de handiloops moet nog een besluit worden genomen.
 
Klaverjassen en Bingo
 
Riet gaat het klaverjassen weer oppakken en hoopt dat er nog wat deelnemers over zijn na twee jaar. Van onze vaste bezoekers zijn veel mensen weggevallen door ziekte of overlijden
 
Nieuwjaarsreceptie:
 
Deze wordt gehouden op 6 januari 2023 ( aanvang 19.30 uur einde 22.30 uur ). Tijdens het onderhoud met Inez m.b.t. de Burendag vragen we naar de mogelijkheden. Riet neemt contact op met Jan Bonnier met de vraag of hij de muziek wil/kan verzorgen. Als alternatief heeft Harry ook iemand achter de hand.
 
12,5 jarig bestaan Bewonersvereniging De Zomertuinen.
 
Deze gaan we zo mogelijk in het voorjaar van 2023 (27 maart) vieren met iets leuks in de Brasserie. Arthur vraagt of Andrea Hazes nog in beeld is of iets anders. 
Door hem wordt voorgesteld een salade buffet eventueel aangevuld met iets warms (soep / saté). Riet heeft daar wel oren naar. Het buffet met de BBQ is bij een ieder erg in de smaak gevallen. Een optreden van een artiest is duur en kortstondig. Wel zou er muzikale omlijsting bij moeten zijn. Andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom. Volgende vergadering moet aan het idee vorm gegeven worden en navraag worden gedaan bij Inez of dit mogelijk is.  
 
Ledenvergadering:
 
De afgelopen twee jaar is er (door de coronamaatregelen) geen ledenvergadering gehouden. De jaren daarvoor wel, echter opkomst is er nauwelijks. Leden vinden dat voor de jaarlijkse contributie ( € 1,- per jaar) door het bestuur en activitetencommissie prima werk wordt verricht en om daarover te vergaderen not done is. Het bestuur heeft destijds besloten dat een vergadering uitgeschreven moet worden volgens het reglement. Om dit praktisch op te lossen worden de vergadering gelijktijdig gehouden met de bestuursvergadering en oproeping daarvoor vindt plaats via de site van de vereniging. Volgend jaar gaan we deze procedure wederom volgen. Daar Joost uit de kascommissie is getreden is verkiezing van een nieuw lid noodzakelijk.
 
Openstaande vragen Woonbron:
 
Het schoonmaken van de afvoergoten op het parkeerdek.
 
Rondvraag:
 
Harry Vonk heeft voor de BBQ volgend jaar een buurman (Dick Bierman) die de muziek eventueel kan verzorgen. De vergadering staat daarvoor open en verwelkomt van harte dit initiatief. Harry neemt contact met hem op. Exacte datum in 2023 is nog niet bekend. De BBQ vindt altijd in de maand augustus plaats.
 
Harry bedankt Woonbron voor het verwijderen van het onkruid en herhaald zijn vraag of Woonbron geen onkruid bestrijdingsmiddel kan leveren zodat hij het parkeerdek kan verzorgen en het onkruid kan bestrijden. (Tijdens de vorige vergadering is dit eveneens ter sprake gebracht). 
 
Riet meldt dat bewoners (en ook zijzelf) klachten hebben over de schoonmaak van de Hurthstraat. Bij het leggen van de glasvezelkabel is de bestrating ingestrooid met korrelig zand met steentjes. Dit ligt er nog steeds. Ook rondom de afvalcontainers vervuild het. In andere wijken wordt er schoongemaakt met een veegwagen rondom de ondergrondse vuilcontainers, waarom bij ons niet? 
 
Een terugkerend probleem zijn de peuken op staat rondom het rookhok.
Ook hier is Woonbron nalatig met schoonmaak.
 
Arthur vraagt Ben bovenstaande schoonmaakklachten te notuleren zodat Ronald (die ook het verslag krijgt) op de hoogte is van deze klachten.
 
Hennie vraagt namens Marian Lemmens naar de mogelijkheden voor jeu de boules. Anne vertelt dat dit altijd gespeeld werd in de zomermaanden op de maandag van 18.30 tot 20.30 uur. Door gebrek aan belangstelling en corona is het gestopt. Volgend jaar gaan we bekijken of er weer animo voor is. 
 
Volgende vergadering.
 

Na afsluiting van deze vergadering wordt er nog een nieuwe datum vastgesteld namelijk  23 november  2022 om 10.00 uur met het verzoek aan Woonbron om plm. 11.00 uur aan te sluiten. 

 


Verslag van de vergadering Bewonersvereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 29-6-2022.

 

Aanwezig waren:

Namens Bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok, Joost Deijkers, Hennie Fonville, Anne Korf en Piet Rooimans. Namens Magnolia: Harry Vonk.
Afwezig zonder kennisgeving: Riet Orth

Afwezig met kennisgeving: Dick Schouten
Afwezig met kennisgeving (via Anne): Ronald Looijestijn (Woonbron).

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom.

Mededelingen;

Harry Vonk komt voortaan als vertegenwoordiger van Magnolia onze vergaderingen bijwonen. Arthur heet hem hartelijk welkom.

Joost maakt kenbaar dat hij niet langer deel uit wil maken van de activiteitencommissie. Ook de treedt hij uit de leefbaarheidscommissie van de VvE Bougainville. Arthur dankt hem voor zijn inzet de afgelopen 10 jaar.

Arthur heeft e-herkenning voor onze vereniging aangevraagd. Via de aan hem toegekende autorisatie heeft hij verantwoording afgelegd van de bestede subsidiebedragen over het afgelopen jaar. Door hem is voor 2023 eveneens via dit systeem subsidie aangevraagd. De Gemeente zal eind van het jaar uitsluitsel geven over de door hem ingediende stukken. Arthur heeft de jaarcijfers 2021 opgesteld en gedeeld met het bestuur. Er resteert een positief resultaat en daarnaast zijn er bedragen gereserveerd voor 12,5 jarig bestaan in 2023 (27 maart) en aanpassing van de statuten (WBTR).

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen.

De bewonersvereniging heeft van de Gemeente daarover informatie verkregen. Deze wet is per 11 november 2020 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Door deze wet worden bestuurders van vereni- gingen en stichtingen gelijkgesteld met bestuurders van N.V.’s en B.V,’s. Dit betekent dat onze statuten binnen vijf jaar aangepast moeten worden. Voor 2022 is een deel van het subsidiebedrag daarvoor gereserveerd.

Platform overleg.

Arthur doet verslag van de ontwikkelingen die zich voordoen tijdens dit overleg. Na verkoop van de boerderij Rayon Oost, worden deze verga- deringen gehouden op de locatie Voorweg 11 te Spijkenisse. Door de vele wisselende samenstellingen van de deelnemers, is het overleg wat in het slop geraakt. De secretaris en de Gemeente zullen zich inspannen het overleg weer een impuls te geven. Tussentijds wordt erop gewezen dat klachten/meldingen over de openbare ruimte in de breedste zin des woord (afval, snoeien van groen, gevaarlijke situaties, overlast ed.) via de site gemeld kunnen worden. Alle meldingen gedaan door bewoners via https://www.nissewaard.nl/home.htm (Mijn melding - Melding openbare ruimte : Nissewaard) zorgen ervoor dat de Gemeente veilig en leefbaar blijft.

Burendag.

Deze is op 24 september 2022. Arthur heeft de bewonersactiviteit reeds aangemeld. We gaan dit jaar een boombank en plantenzuil aankopen en plaatsen op het parkeerdek en de omgeving onderhouden.

BBQ.

Deze is definitief vastgesteld op 20 Augustus 2022. Door het bestuur is onderhandeld met de Brasserie over het gebruik van hun ruimte en dat is toegestaan. De drankjes en de salade nemen we af van de Brasserie. Slager Molendijk verzorgt het vlees voor de BBQ. Wij moeten wel de helpende hand bieden. In de week voorafgaand aan de BBQ geven we het aantal deelnemers door aan de Brasserie en Slager.

De vergadering besluit aan de deelnemers een bijdrage van € 10,- te vragen p.p. De consumptiebonnen zijn verkrijgbaar bij Anne voor € 1,25 per consumptie. Deelname is enkel mogelijk indien vooraf wordt betaald. Arthur maakt de flyer.

Ploggen.

Op 19 maart jl., was de landelijke opschoon dag. Via de site zijn duurzame materialen te koop bijvoorbeeld grijpers, handiloops, afvalzakken ed. Deze materialen kunnen van het subsidiegeld worden aangeschaft. Wellicht een idee, omdat wij onze woonomgeving schoon en netjes willen houden.

Ronald geeft aan dat Woonbron mogelijk daarin met materiaal kan bijdragen. Inmiddels heeft Ronald gezorgd voor 4 grijpers voor gebruik. Over aanschaf van handiloops moet nog door ons een besluit worden genomen.

Klachten.

Koos Schiereck heeft klachten geuit dat tot diep in de nacht er jongelui zitten op de bankjes van het voormalig speeltuintje. Arthur heeft hem verwezen naar de klachtensite van de Gemeente.
Ben Rewinkel heeft last van loslopende en poepende honden op het grasveld onder zijn balkon. Hij vraagt om verboden bordjes voor honden. Aanvankelijk heeft Arthur toegezegd dit na te vragen op het (platform) overleg.

Bij navraag is hem verteld:

 • Dat binnen de bebouwde kom een aanlijn en opruimplicht geldt,

  tenzij anders is aangegeven.

 • Op speelplekken en sportveldjes geldt een hondenverbod.

 • Bij aangewezen uitlaadstroken en uitrenvelden geldt geen

  opruimplicht.
  De gemeente plaatst geen bordjes.
  Klachten over loslopende honden of opruimplicht kunnen via de site van de Gemeente worden gemeld (melding wordt uitgezet naar BOA).

  Voor de ingang van Magnolia houden zich soms jongeren baldadig op (spring van/op/via bankjes en de bakken rondom het grasveld). Hoewel dit Woonbron terrein is, heeft het een openbaar karakter. Ook daarvoor kan via de site melding worden gemaakt.

  In alle gevallen geldt; is de melding acuut en moet er ingegrepen worden dan is melding via 112 de aangewezen weg.

   

  Woonbron

  Door afwezigheid van Ronald kunnen de afgelopen zaken niet besproken worden. Geconstateerd is dat verzakte bestrating (deels) is hersteld. Ook de rioolkolken zijn gereinigd.

  Nog niet is gebeurd:
  Het schoonmaken van de afvoergoten op het parkeerdek.

  Ook zijn er klachten over het welige onkruid wat op het parkeerdek groeit. Anne maakt er foto’s van en appt deze naar Ronald.

  Ook aan de achterzijde van de Garage (zijde speeltuintje en de strook tussen Bougainville en Magnolia) ziet er onverzorgd uit. (Volgens het kadaster is Woonbron eigenaar).

   

Mogelijk dat enkele vrijwilligers gevonden kunnen worden om de strook tussen Bougainville en Magnolia bij te houden. Eerst moet deze dan onkruidvrij worden gemaakt door Woonbron.
Om dit onkruidvrij te houden dient Woonbron een verdelgingsmiddel te bekostigen c.q. verstrekken.

Rondvraag:

Er zijn geen vragen.

 Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er nog een nieuwe datum vastgesteld namelijk 8 september 2022 om 10.00 uur.