Bewonersvereniging De Zomertuinen

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op donderdag 23-11-2022.

 Aanwezig waren: 

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok, Hennie Fonville, Dick Schouten Anne Korf ,Cor v/d Wiel, Piet Rooimans en Riet Orth. Namens Magnolia: Harry Vonk.

Namens Woonbron: Ronald Looijestijn.

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. 

Mededelingen;

Dick Schouten vraagt even de aandacht, hij geeft aan dat hij stopt met het bijwonen van vergaderingen van de bewonersvereniging mede omdat het steeds moeilijker gaat i.v.m. zijn leeftijd. Hij heeft vanaf het begin zich met veel plezier ingezet voor onze vereniging en dankt het bestuur en de leden van de activiteitencommissie voor de prettige samenwerking. Arthur zegt dat de dank geheel wederzijds is en benadrukt dat op Dick altijd een beroep kon worden gedaan. Natuurlijk gaan we hem als actief lid missen, maar ook als passief lid blijft hij nauw bij onze vereniging betrokken.

Padelbanen;

De tennisvereniging heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om één tennisbaan op te offeren voor drie padelbanen. Mogelijk dat bewoners van De Zomertuinen daardoor geluidsoverlast kunnen gaan krijgen. Hans Speksnijder heeft het bestuur daarover geïnformeerd en het initiatief genomen een gesprek met het bestuur van de tennisvereniging aan te gaan. Arthur en Ben zijn namens onze vereniging daarbij aanwezig geweest.

Voor nadere informatie over de voortgang en bezwaarprocedures kan contact worden opgenomen met Hans Speksnijder (bougainville) of Aad Altena (magnolia.

 

 

Burendag

Deze was zeer geslaagd de boombank wordt goed gebruikt en is een aanwinst .Riet stelt voor een naamplaatje te laten maken met daar op de tekst “gedoneerd door de bewonersvereniging 2022 ‘”. Riet weet een goed adres om dat te laten maken en neemt dat op zich. De kosten kunnen bij Anne worden gedeclareerd

 

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen;

De bewonersvereniging heeft van de Gemeente daarover informatie verkregen. Deze wet is per 11 november 2020 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Door deze wet worden bestuurders van verenigingen en stichtingen gelijkgesteld met bestuurders van N.V.’s en B.V,’s. Dit betekent dat onze statuten binnen vijf jaar aangepast moeten worden. Voor 2022 is een deel van het subsidiebedrag daarvoor gereserveerd. 

 

Klaverjassen en Bingo;

Riet heeft het klaverjassen en Bingo weer opgepakt, voor de Bingo komen er toch nog rond de 30 deelnemers en zowel bij het klaverjassen als bij het jokers ook twee tafels. Riet stelt voor om bij de laatste Bingo en het kaarten de deelnemers een kleinigheid te geven. De vergadering vindt het een goed idee. Riet stelt  voor een bedrag van € 150,-, de vergadering gaat daarmee akkoord. Anne zal het bedrag aan haar overmaken.


Nieuwjaarsreceptie;

Deze wordt gehouden op 6 januari 2023 ( aanvang 19.30 uur einde 22.30 uur ). Tijdens het onderhoud met Inez is het een en ander besproken en gaat zij een offerte maken en mailt deze aan Arthur. Riet heeft gesproken met Jan Bonnier. Hij verzorgt de muziek. Bij de Argos doet hij dit ook. Aanstaande vrijdag is hij daar te beluisteren. De kosten voor zijn optreden bedraagt € 150,- De vergadering gaat hiermee akkoord.
12,5 jarig bestaan Bewonersvereniging De Zomertuinen;

Het voorstel om een salade buffet eventueel aangevuld met iets warms (soep / saté) is eveneens besproken met Inez. Als datum wordt voorgesteld 17 maart 2023 aanvang 17.00 uur tot plm.21.00 uur. Achtergrond muziek via de beamer (radio). Riet stelt voor om dan tijdens het buffet wat foto’s van de afgelopen jaren in de Zomertuinen ook via de beamer te laten zien. Om tot een juiste planning te komen van het aantal deelnemers is inschrijving tot deelname een voorwaarde. Het buffet is voor leden gratis, consumpties voor eigen rekening. 


Ledenvergadering;

In het vorige verslag is vermeld dat er de afgelopen twee jaar geen ledenvergadering is gehouden. Dit is onjuist op 19 augustus 2021 zijn de jaarstukken over 2019 en 2020 goedgekeurd. Echter opkomst is er nauwelijks. Leden vinden dat voor de jaarlijkse contributie ( € 1,- per jaar) door het bestuur en activitetencommissie prima werk wordt verricht en om daarover te vergaderen not done is. Het bestuur heeft destijds besloten dat een vergadering uitgeschreven moet worden volgens het reglement. Om dit praktisch op te lossen wordt de vergadering gelijktijdig gehouden met de bestuursvergadering en oproeping daarvoor vindt plaats via de site van de vereniging. Volgend jaar gaan we deze procedure wederom volgen. 


Vrijwilligersreceptie;

Deze wordt gehouden in het stadhuis op 7 december as. van 18.45 uur tot 21.00 uur. Verenigingen kunnen deelnemers collectief aanmelden.

Arthur vraagt of daar belangstelling voor is. Anne, Ben, Hennie, Piet, Cor en Arthur hebben er wel oren naar. Arthur zorgt voor aanmelding.


Handiloops; 

In het voorjaar moet nog een besluit worden genomen of deze aangeschaft worden. De daarbij horende grijpers zijn door Woonbron verstrekt.


Relatiegeschenken;

Er zou nog een klein budget besteedbaar zijn. Volgend jaar is het 12,5 jarig bestaan. Gedacht zou kunnen worden om de leden een kleine attentie te geven, sommige leden zijn wel lid maar nemen niet altijd deel aan de activiteiten. Bij aanschaffing in dit jaar worden de kosten gunstiger verdeeld. Riet geeft aan dat balpennen met tekst goedkoop kunnen worden aangeschaft bij nationalpen. Arthur heeft contacten bij Van helden. Gekeken zal worden op welke manier het beste ingevuld kan worden.


Openstaande vragen Woonbron:


Om 11.00 uur schuift Ronald namens Woonbron aan.

Het enige openstaande punt was: schoonmaak van de afvoergoten. Deze goten zijn inmiddels schoongemaakt door TOS. Arthur dankt Ronald voor de gegeven opdracht. Tijdens hevige regenbuien kan het water weer worden afgevoerd. Cor merkt op dat de opdracht aanvankelijk niet goed werd uitgevoerd. Enkel werd schoongespoten de afvoer aan de kant van de parkeerplaatsen en niet de overige goten rondom de bak.

Ronald legt uit dat die opdracht wel was gegeven, uitvoering vond niet in overleg plaats zodat er geen toezicht was door Woonbron.  


Harry geeft aan dat onkruid verwijdering beter kan worden bestreden indien aan de vereniging een bestrijdingsmiddel wordt verstrekt. Ronald bericht dat Woonbron zelf geen bestrijdingsmiddelen aanschaft. Een oplossing zou kunnen zijn dat er een budget wordt verstrekt ter aanschaffing door de vereniging zelf. Harry begroot de kosten daarvoor op € 200,- per jaar. Ronald zal het intern bespreken.


Riet heeft in de vorige vergadering aangekaart de vervuiling bij de ondergrondse containers. Gebleken is dat Argos ook een van de vervuilers is,

Ronald geeft toelichting op zijn bevoegdheid daarover. Woonbron makelaars hebben de contacten met de zakelijke verhuurders. Hij zal intern de klachten over sigaretten peuken, fietsen ed. in Hurthstraat en op het parkeerdek doorgeven. 


M.b.t. tot het schoonhouden rondom de ondergrondse containers vraagt hij na bij Reinis.

Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering werd er abusievelijk geen nieuwe datum vastgesteld. De volgende vergadering wordt gehouden 18 januari 2023 aanvang 10.00 uur en het verzoek aan Ronald om 11.00 uur aan te sluiten.


 

 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op donderdag 8-9-2022.
 
Aanwezig waren:
 
Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok, Hennie Fonville, Anne Korf, Piet Rooimans en Riet Orth. Namens Magnolia: Harry Vonk.
Afwezig met kennisgeving:  Dick Schouten, Woonbron Ronald Looijestijn.
 
Opening vergadering;
 
Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. 
 
Mededelingen;
 
BBQ
 
Deze was zeer geslaagd er waren 82 personen aanwezig. De salade gemaakt door Inez van de Argos was perfect. Het vlees van onze slager was weer als vanouds. Kosten technisch zijn we goed weggekomen. Anne doet daarvan verslag, uiteindelijk moest er wel wat uit onze kas aan worden bijgedragen.
 
Oranje Fonds
 
Anne bericht dat het geld voor burendag is gestort.
 
Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen.
 
De bewonersvereniging heeft van de Gemeente daarover informatie verkregen. Deze wet is per 11 november 2020 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Door deze wet worden bestuurders van vereni-gingen en stichtingen gelijkgesteld met bestuurders van N.V.’s en B.V,’s. Dit betekent dat onze statuten binnen vijf jaar aangepast moeten worden. Voor 2022 is een deel van het subsidiebedrag daarvoor gereserveerd. 
  
Burendag.  
 
Deze is op 24 september 2022. We gaan dit jaar een boombank en plantenzuil plaatsen op het parkeerdek en de omgeving onderhouden. De boombank en plantenbak is inmiddels aangekocht voor de vulling leent Bougainville een van hun kunstplanten uit. Ben en Piet zorgen dat de betreffende materialen worden aangekocht. Arthur zal met Ben met Inez een afspraak maken om te zorgen dat er die dag in de Brasserie genoten kan worden van een bakje koffie en een broodje voor tussen de middag.
 
Ploggen.  
 
Op 19 maart was de landelijke opschoon dag. Via de site zijn duurzame materialen te koop bijvoorbeeld grijpers, handiloops, afvalzakken ed. Deze materialen kunnen van het subsidiegeld worden aangeschaft. Wellicht een idee, omdat wij onze woonomgeving schoon en netjes willen houden.
Ronald geeft aan dat Woonbron mogelijk daarin met materiaal kan bijdragen. Inmiddels heeft Ronald gezorgd voor 4 grijpers. Over de aanschaf van de handiloops moet nog een besluit worden genomen.
 
Klaverjassen en Bingo
 
Riet gaat het klaverjassen weer oppakken en hoopt dat er nog wat deelnemers over zijn na twee jaar. Van onze vaste bezoekers zijn veel mensen weggevallen door ziekte of overlijden
 
Nieuwjaarsreceptie:
 
Deze wordt gehouden op 6 januari 2023 ( aanvang 19.30 uur einde 22.30 uur ). Tijdens het onderhoud met Inez m.b.t. de Burendag vragen we naar de mogelijkheden. Riet neemt contact op met Jan Bonnier met de vraag of hij de muziek wil/kan verzorgen. Als alternatief heeft Harry ook iemand achter de hand.
 
12,5 jarig bestaan Bewonersvereniging De Zomertuinen.
 
Deze gaan we zo mogelijk in het voorjaar van 2023 (27 maart) vieren met iets leuks in de Brasserie. Arthur vraagt of Andrea Hazes nog in beeld is of iets anders. 
Door hem wordt voorgesteld een salade buffet eventueel aangevuld met iets warms (soep / saté). Riet heeft daar wel oren naar. Het buffet met de BBQ is bij een ieder erg in de smaak gevallen. Een optreden van een artiest is duur en kortstondig. Wel zou er muzikale omlijsting bij moeten zijn. Andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom. Volgende vergadering moet aan het idee vorm gegeven worden en navraag worden gedaan bij Inez of dit mogelijk is.  
 
Ledenvergadering:
 
De afgelopen twee jaar is er (door de coronamaatregelen) geen ledenvergadering gehouden. De jaren daarvoor wel, echter opkomst is er nauwelijks. Leden vinden dat voor de jaarlijkse contributie ( € 1,- per jaar) door het bestuur en activitetencommissie prima werk wordt verricht en om daarover te vergaderen not done is. Het bestuur heeft destijds besloten dat een vergadering uitgeschreven moet worden volgens het reglement. Om dit praktisch op te lossen worden de vergadering gelijktijdig gehouden met de bestuursvergadering en oproeping daarvoor vindt plaats via de site van de vereniging. Volgend jaar gaan we deze procedure wederom volgen. Daar Joost uit de kascommissie is getreden is verkiezing van een nieuw lid noodzakelijk.
 
Openstaande vragen Woonbron:
 
Het schoonmaken van de afvoergoten op het parkeerdek.
 
Rondvraag:
 
Harry Vonk heeft voor de BBQ volgend jaar een buurman (Dick Bierman) die de muziek eventueel kan verzorgen. De vergadering staat daarvoor open en verwelkomt van harte dit initiatief. Harry neemt contact met hem op. Exacte datum in 2023 is nog niet bekend. De BBQ vindt altijd in de maand augustus plaats.
 
Harry bedankt Woonbron voor het verwijderen van het onkruid en herhaald zijn vraag of Woonbron geen onkruid bestrijdingsmiddel kan leveren zodat hij het parkeerdek kan verzorgen en het onkruid kan bestrijden. (Tijdens de vorige vergadering is dit eveneens ter sprake gebracht). 
 
Riet meldt dat bewoners (en ook zijzelf) klachten hebben over de schoonmaak van de Hurthstraat. Bij het leggen van de glasvezelkabel is de bestrating ingestrooid met korrelig zand met steentjes. Dit ligt er nog steeds. Ook rondom de afvalcontainers vervuild het. In andere wijken wordt er schoongemaakt met een veegwagen rondom de ondergrondse vuilcontainers, waarom bij ons niet? 
 
Een terugkerend probleem zijn de peuken op staat rondom het rookhok.
Ook hier is Woonbron nalatig met schoonmaak.
 
Arthur vraagt Ben bovenstaande schoonmaakklachten te notuleren zodat Ronald (die ook het verslag krijgt) op de hoogte is van deze klachten.
 
Hennie vraagt namens Marian Lemmens naar de mogelijkheden voor jeu de boules. Anne vertelt dat dit altijd gespeeld werd in de zomermaanden op de maandag van 18.30 tot 20.30 uur. Door gebrek aan belangstelling en corona is het gestopt. Volgend jaar gaan we bekijken of er weer animo voor is. 
 
Volgende vergadering.
 

Na afsluiting van deze vergadering wordt er nog een nieuwe datum vastgesteld namelijk  23 november  2022 om 10.00 uur met het verzoek aan Woonbron om plm. 11.00 uur aan te sluiten. 

 


Verslag van de vergadering Bewonersvereniging De Zomertuinen gehouden op maandag 29-6-2022.

 

Aanwezig waren:

Namens Bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Ben de Blok, Joost Deijkers, Hennie Fonville, Anne Korf en Piet Rooimans. Namens Magnolia: Harry Vonk.
Afwezig zonder kennisgeving: Riet Orth

Afwezig met kennisgeving: Dick Schouten
Afwezig met kennisgeving (via Anne): Ronald Looijestijn (Woonbron).

Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom.

Mededelingen;

Harry Vonk komt voortaan als vertegenwoordiger van Magnolia onze vergaderingen bijwonen. Arthur heet hem hartelijk welkom.

Joost maakt kenbaar dat hij niet langer deel uit wil maken van de activiteitencommissie. Ook de treedt hij uit de leefbaarheidscommissie van de VvE Bougainville. Arthur dankt hem voor zijn inzet de afgelopen 10 jaar.

Arthur heeft e-herkenning voor onze vereniging aangevraagd. Via de aan hem toegekende autorisatie heeft hij verantwoording afgelegd van de bestede subsidiebedragen over het afgelopen jaar. Door hem is voor 2023 eveneens via dit systeem subsidie aangevraagd. De Gemeente zal eind van het jaar uitsluitsel geven over de door hem ingediende stukken. Arthur heeft de jaarcijfers 2021 opgesteld en gedeeld met het bestuur. Er resteert een positief resultaat en daarnaast zijn er bedragen gereserveerd voor 12,5 jarig bestaan in 2023 (27 maart) en aanpassing van de statuten (WBTR).

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen.

De bewonersvereniging heeft van de Gemeente daarover informatie verkregen. Deze wet is per 11 november 2020 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Door deze wet worden bestuurders van vereni- gingen en stichtingen gelijkgesteld met bestuurders van N.V.’s en B.V,’s. Dit betekent dat onze statuten binnen vijf jaar aangepast moeten worden. Voor 2022 is een deel van het subsidiebedrag daarvoor gereserveerd.

Platform overleg.

Arthur doet verslag van de ontwikkelingen die zich voordoen tijdens dit overleg. Na verkoop van de boerderij Rayon Oost, worden deze verga- deringen gehouden op de locatie Voorweg 11 te Spijkenisse. Door de vele wisselende samenstellingen van de deelnemers, is het overleg wat in het slop geraakt. De secretaris en de Gemeente zullen zich inspannen het overleg weer een impuls te geven. Tussentijds wordt erop gewezen dat klachten/meldingen over de openbare ruimte in de breedste zin des woord (afval, snoeien van groen, gevaarlijke situaties, overlast ed.) via de site gemeld kunnen worden. Alle meldingen gedaan door bewoners via https://www.nissewaard.nl/home.htm (Mijn melding - Melding openbare ruimte : Nissewaard) zorgen ervoor dat de Gemeente veilig en leefbaar blijft.

Burendag.

Deze is op 24 september 2022. Arthur heeft de bewonersactiviteit reeds aangemeld. We gaan dit jaar een boombank en plantenzuil aankopen en plaatsen op het parkeerdek en de omgeving onderhouden.

BBQ.

Deze is definitief vastgesteld op 20 Augustus 2022. Door het bestuur is onderhandeld met de Brasserie over het gebruik van hun ruimte en dat is toegestaan. De drankjes en de salade nemen we af van de Brasserie. Slager Molendijk verzorgt het vlees voor de BBQ. Wij moeten wel de helpende hand bieden. In de week voorafgaand aan de BBQ geven we het aantal deelnemers door aan de Brasserie en Slager.

De vergadering besluit aan de deelnemers een bijdrage van € 10,- te vragen p.p. De consumptiebonnen zijn verkrijgbaar bij Anne voor € 1,25 per consumptie. Deelname is enkel mogelijk indien vooraf wordt betaald. Arthur maakt de flyer.

Ploggen.

Op 19 maart jl., was de landelijke opschoon dag. Via de site zijn duurzame materialen te koop bijvoorbeeld grijpers, handiloops, afvalzakken ed. Deze materialen kunnen van het subsidiegeld worden aangeschaft. Wellicht een idee, omdat wij onze woonomgeving schoon en netjes willen houden.

Ronald geeft aan dat Woonbron mogelijk daarin met materiaal kan bijdragen. Inmiddels heeft Ronald gezorgd voor 4 grijpers voor gebruik. Over aanschaf van handiloops moet nog door ons een besluit worden genomen.

Klachten.

Koos Schiereck heeft klachten geuit dat tot diep in de nacht er jongelui zitten op de bankjes van het voormalig speeltuintje. Arthur heeft hem verwezen naar de klachtensite van de Gemeente.
Ben Rewinkel heeft last van loslopende en poepende honden op het grasveld onder zijn balkon. Hij vraagt om verboden bordjes voor honden. Aanvankelijk heeft Arthur toegezegd dit na te vragen op het (platform) overleg.

Bij navraag is hem verteld:

 • Dat binnen de bebouwde kom een aanlijn en opruimplicht geldt,

  tenzij anders is aangegeven.

 • Op speelplekken en sportveldjes geldt een hondenverbod.

 • Bij aangewezen uitlaadstroken en uitrenvelden geldt geen

  opruimplicht.
  De gemeente plaatst geen bordjes.
  Klachten over loslopende honden of opruimplicht kunnen via de site van de Gemeente worden gemeld (melding wordt uitgezet naar BOA).

  Voor de ingang van Magnolia houden zich soms jongeren baldadig op (spring van/op/via bankjes en de bakken rondom het grasveld). Hoewel dit Woonbron terrein is, heeft het een openbaar karakter. Ook daarvoor kan via de site melding worden gemaakt.

  In alle gevallen geldt; is de melding acuut en moet er ingegrepen worden dan is melding via 112 de aangewezen weg.

   

  Woonbron

  Door afwezigheid van Ronald kunnen de afgelopen zaken niet besproken worden. Geconstateerd is dat verzakte bestrating (deels) is hersteld. Ook de rioolkolken zijn gereinigd.

  Nog niet is gebeurd:
  Het schoonmaken van de afvoergoten op het parkeerdek.

  Ook zijn er klachten over het welige onkruid wat op het parkeerdek groeit. Anne maakt er foto’s van en appt deze naar Ronald.

  Ook aan de achterzijde van de Garage (zijde speeltuintje en de strook tussen Bougainville en Magnolia) ziet er onverzorgd uit. (Volgens het kadaster is Woonbron eigenaar).

   

Mogelijk dat enkele vrijwilligers gevonden kunnen worden om de strook tussen Bougainville en Magnolia bij te houden. Eerst moet deze dan onkruidvrij worden gemaakt door Woonbron.
Om dit onkruidvrij te houden dient Woonbron een verdelgingsmiddel te bekostigen c.q. verstrekken.

Rondvraag:

Er zijn geen vragen.

 Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er nog een nieuwe datum vastgesteld namelijk 8 september 2022 om 10.00 uur.

  


 

 

 

 

  


 

 

 

 


 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op woensdag 19-8-2021.

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Anne Korf, Riet Orth, Ben de Blok, Joost Deijkers, Hennie Fonville en Piet Rooimans.

Afwezig met kennisgeving: Dick Schouten en Ramon Kasi.


Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. 

Op de voorafgaande algemene ledenvergadering zijn Hennie Fonville en Piet Rooimans benoemd tot leden van de activiteitencommissie.

Arthur heet beiden heren van harte welkom zij zullen voortaan aansluiten bij de vergaderingen.


Mededelingen;

Alle activiteiten zijn tot op heden komen te vervallen, met uitzondering van NL Doet en Burendag (2021). Het bestuur heeft het voornemen om een deel van het door de Gemeente verstrekte subsidiegeld te reserveren voor te maken notariskosten i.v.m. statutenwijziging t.b.v. de wet bestuur toezicht rechtspersonen.


Burendag.  

Deze wordt gehouden op 25 september 2021. Arthur heeft onze Burendag activiteit aangemeld bij het Oranjefonds. Daarnaast is om een financiële bijdrage verzocht. Het Oranjefonds heeft het project goedgekeurd. Het project bestaat uit het zelf vervaardigen van een minibieb, het opknappen (beitsen) van bankjes en het schoonmaken en onkruidvrij maken van de omgeving. De vergadering gaat (na overleg over plaatsbepaling in de Garage) daarmee akkoord. Piet en Hennie vervaardigen en plaatsen de minibieb. Zodra een tekening beschikbaar is, zal Arthur contact opnemen het bestuur van Parkeren, om hun mondelinge toestemming, schriftelijk te bekrachtigen.


BBQ.  

De vergadering komt tot de conclusie dat dit jaar geen BBQ kan worden gehouden. De huidige coronaregels geven Argos niet de mogelijkheid de Brasserie aan ons beschikbaar te stellen.


Overige Activiteiten.

In de maanden juli en augustus zijn door Marijke Luhrman (Argos) een viertal activiteiten georganiseerd. Vooraf aanmelding is verplicht i.v.m. een beperkt aantal plaatsen. De bewonersvereniging kan nog niet zelfstandig in de Brasserie eigen activiteiten organiseren. Er is nauw contact tussen Riet en Inez van de Brasserie. De vergadering spreekt de hoop uit, dat bij versoepeling van de coronamaatregelingen daarmee kan worden gestart.


Besteding subsidiegelden.

Dit jaar is nog geen beroep gedaan op de ontvangen subsidie. De enige gehouden activiteit was bij NLDoet. De daarvoor gemaakte kosten werden volledig vergoed door het Oranjefonds en de Woonbron. Arthur roept de vergadering op om na te denken welke manier de ontvangen subsidiegelden zouden kunnen worden besteed. Tijdens de vergadering worden diverse zinvolle suggesties gedaan. De besluitvorming daarover vindt plaats op de volgende vergadering (oktober).


Woonbron.

In coronatijd is regelmatig overleg geweest met Ramon over diverse lopende en nieuw gemelde zaken in de Zomertuinen. Ramon is i.v.m. vakantie afwezig. 

Ergernis is er over de bladeren voor de ingang parkeerdek. Arthur zal Inez daarover mailen (met foto’s).

Voor Ramon blijft een punt van aandacht: de regenwater afvoer op het parkeerdek. De afvoergoten en kolken zijn vervuild met aarde, onkruid en bladeren. Bij hevige regenval ontstaan er grote plassen (ook eerder is daar melding van gemaakt) met de herfst in het vooruitzicht, is actie gewenst.


Rondvraag:

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.


Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er nog geen nieuwe datum vastgesteld, maar deze wordt via mail bekend gemaakt.

 

 


 

Notulen van de Jaarvergadering van de Bewonersvereniging De Zomertuinen gehouden op donderdag 19-08-2021

1. Opening vergadering.

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. Door de coronamaatregelen waren er eerder geen jaarvergaderingen mogelijk.

 2. Mededelingen en ingekomen stukken.

 Er zijn geen ingekomen stukken. Medegedeeld wordt dat onze statuten binnen vijf jaar moeten voldoen aan de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen.

3. Vaststellen notulen d.d. 17 juli 2019.

 De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

4. Bespreking en vast vaststelling

  jaarrekeningen 2019 en 2020.

 De voorzitter geeft een toelichting op de financiële jaarverslagen over 2019 en 2020.

Deze jaarrekeningen over 2019 en 2020 zijn eerder door het bestuur vastgesteld.

De kascommissie heeft alle boeken en bescheiden gecontroleerd en een positief advies gegeven.

Er worden geen vragen gesteld. De vergadering volgt het advies van de kascommissie en stelt unaniem de jaarrekeningen 2019 en 2020 definitief vast.

 5. Decharge verlenen Bestuur.

 Nadat de Jaarrekeningen zijn goedgekeurd, besluit de vergadering het Bestuur decharge te verlenen.

 6. Vaststellen van de Jaarlijkse bijdrage.

 Nu er tijdens de beperkende coronamaatregels geen activiteiten kunnen worden georganiseerd, stelt de voorzitter voor, om de jaarlijkse bijdrage van € 1,- per persoon te continueren. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.

7. Benoeming commissies.


De leden van de kascommissie stellen zich herkiesbaar. De vergadering besluit unaniem dat de heren Schouten en Deijkers worden hernoemd als kascommissie lid.

De heren Rooimans en Fonville hebben zich kandidaat gesteld als lid van de activiteitencommissie. Het bestuur steunt van harte deze kandidaatstelling. De vergadering besluit unaniem dat de heren Rooimans en Fonville worden benoemd als leden van de activiteitencommissie.

 8. Behandeling activiteitenprogramma. 

De vergadering bespreekt de mogelijkheden. De vergadering spreekt de wens uit, dat vanaf november het wekelijks programma kan worden uitgevoerd.

9. Informatievoorziening website.

De leden worden via de website op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen en over alle activiteiten die plaats vinden in De Zomertuinen.

10. Rondvraag.

Er zijn geen vragen.

11. Sluiting.

      De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 10.15 uur.

 


 

Verslag van de vergadering Bewonersvereniging

De Zomertuinen gehouden op woensdag 29-6-2021.

 

Aanwezig waren:

Namens bewonersvereniging de Zomertuinen: Arthur van Katwijk, Anne Korf, Ben de Blok en Joost Deijkers. Afwezig met kennisgeving: Dick Schouten. 


Opening vergadering;

Arthur opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. 


Mededelingen;

Door corona zijn er geen vergaderingen meer geweest na 15-1-2020.

Alle activiteiten zijn tot op heden komen te vervallen, met uitzondering van Burendag (2020) en NL-doet (2021). Voor 1 juli 2021 heeft Arthur aan de Gemeente verantwoording moeten afleggen over de besteding van de verstrekte subsidie 2020 en een plan van aanpak moeten maken voor de subsidie aanvraag voor 2022. Arthur heeft deze verantwoording digitaal verstrekt via zijn DigiD omdat onze vereniging nog niet beschikt over E-herkenning.


Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen.

De bewonersvereniging heeft van de Gemeente daarover informatie verkregen. Deze wet is per 11 november 2020 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Door deze wet worden bestuurders van vereni-gingen en stichtingen gelijkgesteld met bestuurders van N.V.’s en B.V,’s. Dit betekent dat onze statuten binnen vijf jaar aangepast moeten worden. Voor 2021 zal een deel van het subsidiebedrag daarvoor worden gereserveerd.

 

ALV. 

In 2020 is geen ledenvergadering gehouden door de beperkende coronamaatregelingen. Wel heeft het bestuur de jaarrekening vastgesteld en is deze gecontroleerd door de kascommissie. Dit jaar heeft het bestuur eveneens de jaarrekening samengesteld. Bedoelde ledenvergaderingen zullen gelijktijdig met volgende bestuursvergadering worden gehouden. Voorgesteld wordt Piet Rooimans en Hennie Fonville te benaderen of zij in de activiteitencommissie willen plaats nemen. 


NL-Doet. 

In samenwerking met de Woonbron zijn oude en nieuwe plantenbakken opnieuw beplant en verplaatst. Ook vrijwilligers van de fractie van ONS-Nissewaard hebben een handje meegeholpen. Het is een geslaagd project geweest.


Burendag.  

Deze wordt gehouden op 25 september 2021. Arthur heeft de aanvraag ingediend bij het Oranjefonds. Het doel is een minibieb maken en plaat-sen in de Garage. Wel moet het bestuur van de Garage toestemming verlenen, dit hebben ze mondeling toegezegd na ontvangst van een tekening met plaats bepaling.


BBQ.  

Gediscussieerd wordt of er nog dit jaar een BBQ kan worden gehouden. De vergadering komt tot de conclusie dat dit mede afhankelijk is of gebruik kan worden gemaakt van de Brasserie. Arthur zal navraag doen. Als dat mogelijk is dan moet nog navraag worden gedaan bij Gemeente voor huur van de tent. Is dat ook mogelijk, dan wordt dit opnieuw onderling besproken, omdat de salades in eigen beheer moeten worden verzorgd. Daarnaast is er nog geen overleg geweest met de slager.

Bij niet doorgaan BBQ stelt Ben als alternatief voor een patatwagen of pizzawagen in te huren.


Jubileum.

Vorig jaar hebben we de gezellige avond moeten annuleren. De vraag is nu, moet het 10-jarig bestaan nog worden gevierd. De vergadering is van mening, dat we de ontwikkelingen van verspreiding van het virus moeten afwachten. Ben stelt voor om dit eventueel te combineren met een Nieuwjaarsreceptie als daarvoor groen licht kan worden gegeven.


Overige Activiteiten.

De Brasserie organiseert voorlopig geen (thema)maaltijden, BBQ’s of andere activiteiten. Of onze kaart- en bingomiddagen vanaf september kunnen worden opgestart is nu nog onzeker.


Jongerencontainer.

De Gemeente heeft afgezien van plaatsing van de jongerencontainer naast de (openbare) tennis locatie aan het Dwarspad.


Woonbron.

In coronatijd is regelmatig overleg geweest met Ramon over diverse lopende en nieuw gemelde zaken in de Zomertuinen. Het betreft verlichting, wilgen overlast, maaibeleid braakliggend terrein, schade plantenbakken, plaatsing pakeerbollen dagopvang, afsluiting prullenbakken ed.  


Een punt van aandacht is de regenwater afvoer op het parkeerdek. De afvoergoten zijn vervuil met aarde en onkruid.


Rondvraag:

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.


Volgende vergadering.

Na afsluiting van deze vergadering wordt er nog geen nieuwe datum